Kategórie
Tlačové správy

Právnická firma roka 2023

Havel & Partners v súťaži Právnická firma roka opäť získala hlavnú cenu pre Medzi­ná­rod­nú kan­ce­lá­riu a zví­ťa­zi­la v ka­te­gó­riách Hospo­dárska súťaž a Zdravot­nícke právo.

Právnická firma roka 2023

Najväčšia česko-slovenská advo­kátska kan­ce­lá­ria HAVEL & PARTNERS získala v rámci 11. roč­níka súťaže Práv­nická firma roka SR za rok 2023 opäť hlavnú cenu v kate­górii Medzi­národ­ná advo­kátska kan­ce­lá­ria a zví­ťa­zi­la v kate­góriách Hospo­dárska súťaž a Zdravot­nícke právo. V ďalších 11 kate­góriách sa umiest­nila medzi naj­lepšie hod­no­te­nými kance­láriami. Slávnostné vyhlá­senie výsled­kov pre­behlo 26. apríla 2023 na slávnostnom gala­večere organi­zovanom vyda­va­teľstvom EPRAVO GROUP s.r.o., v spolu­práci s týždenníkom TREND v hoteli Radisson Blu Carlton Hotel.

Havel & Partners – Právnická firma roka 2023
Havel & Partners – Právnická firma roka 2023.

Kancelária tak potvrdila opätovne svoje výni­močné posta­venie na slo­venskom a českom právnom trhu, ktoré je unikátne i v rámci Európy, a na­ďa­lej zostáva naj­úspeš­nejšou a naj­komplex­nejšou advo­kátskou kance­láriou v oboch krajinách.

„Je to vynikajúci výsledok v rámci tejto súťaže na Slo­vensku – obhá­jenie hlavnej ceny a víťazstva v oblasti hospo­dárskej súťaže vrátane víťazstva v oblasti zdra­vot­níckeho práva a 11 pozícií v odbor­ných kate­gó­riách medzi na­jlepšie hodno­tenými kance­láriami potvr­dzuje našu vše­strannosť a špičkovú kvalitu všetkých našich špe­cia­li­zo­va­ných tímov,“ hovorí k úspechu riadiaci partner kance­lárie Jaroslav Havel.

„Klientom ponúkame komplexnú službu, ktorá obsahuje nielen vy­ni­ka­jú­cu znalosť práva naprieč všetkými oblasťami práva i pod­ni­ka­nia, ale vieme ju tiež pre­pojiť s daňovým po­ra­denstvom, techno­logickými riešeniami, inova­tívnym prístupom, PR a taktiež s výni­moč­ným obchodným pre­hľadom a business inte­li­gen­ciou, ktorá dokáže po­su­núť klienta v jeho podnikaní ďalej,“ dodáva.

„Naša kancelária je spoľahlivým právnym a daňovým partnerom nielen na Slo­vensku a v Česku, ale naše úspechy a schopnosti ďaleko pre­sa­hu­jú hra­nice týchto dvoch krajín. Opä­tovné získanie hlavnej ceny v kate­górii Medzi­národná advo­kátska kan­ce­lária preto potvrdzuje, že vďaka unikátnej znalosti právneho a pod­ni­kateľského pro­stre­dia a kom­plex­ným službám sme schopní rea­li­zovať a riadiť cez­hraničné transakcie a projekty kdekoľvek po celom svete,“ ko­men­tuje víťazstvo partner kan­ce­lárie Ondřej Majer.

„Vďaka špičkovým odborníkom, nad­štandard­nej ja­zy­ko­vej vy­ba­ve­nosti, vý­ni­moč­nému know-how a širokej sieti medzi­národných kontaktov, ktorú budujeme už viac ako dve desiatky rokov, v sú­čas­nosti po­nú­ka­me kom­plexnú pod­poru firmám a pod­ni­ka­te­ľom v 12 sve­tových jazykoch. Asistovali sme našim klientom vo viac ako 110 kra­ji­nách a až 70 % našich prípadov obsahuje medzi­národný prvok,“ vysvetľuje partner kan­ce­lárie Štěpán Štarha.

Kancelária obhájila víťazstvo i v oblasti práva hospo­dárskej súťaže.

„Veľká vďaka patrí našim klientom. Ich dôveru si veľmi vážime. Veríme, že kvalitu služieb v oblasti súťaž­ného práva potvrdzuje práve ne­ustále rastúca a spo­kojná klientela,“ hovorí partnerka Lenka Štiková Gachová.

Partner Robert Neruda dodáva: „Minulý rok sme významne posilnili našu lokálnu prítomnosť na Slo­vensku a s tímom piatich skú­se­ných ko­le­gov tak do­ká­že­me obslúžiť aj tie naj­väčšie projekty a naj­nároč­nejších klientov. Víťazstvo je tak zásluhou všetkých kolegov, právnikov a ekonómov našej kan­ce­lárie, ktorí sa po­die­ľa­li na posky­tovaní po­ra­denstva v oblasti hospo­dárskej súťaže na Slo­vensku.“

V rokoch 2021 a 2022 si kancelária na Slovensku v rebríčku TOP 10 naj­väčších právnických kan­ce­lá­rií, ktorý zo­sta­vu­je denník SMEThe Slovak Spectator, taktiež od­niesla víťazstvo v oblasti práva hospo­dárskej súťaže, a stala sa tak naj­úspešnej­šou kan­ce­lá­riou pre túto oblasť na Slo­vensku.

Kategória Zdravotnícke právo je novinkou v rebríčku na Slovensku od roku 2022, avšak naša kancelária sa na farmaceutický a zdravotnícky sektor (Life Sciences) a jeho právnu reguláciu zameriava už od roku 2009.

„Odborníci kancelárie disponujú uni­kát­nym know-how, praktickými skú­se­nosťami a detailným pre­hľadom o trhových štandardoch. Tím úzko spolu­pracuje aj s ostatnými špe­cia­li­zo­va­nými sku­pi­nami kan­ce­lárie, čo umož­ňuje efektívnejšie a rýchlejšie posky­tovanie špičkových právnych služieb vo všetkých ďalších oblastiach práva, vždy so zo­hľad­nením špe­ci­fík sektora farmácie a zdravot­níctva,“ vy­svet­ľuje partner kancelárie Václav Audes.

„Kvalitu služieb dokladá aj ocenenie v rámci prestížnej súťaže Právnická firma roku v ČR, kedy tím kan­ce­lá­rie v roku 2021 zvíťazil v kate­górii Zdravot­nícke právo,“ dodáva.

Právnická firma roka je prestížna odborová súťaž hod­no­tia­ca právny servis firiem pô­so­bia­cich na území Českej a Slo­venskej re­pub­li­ky, ktorú orga­nizuje vy­da­va­teľstvo EPRAVO GROUP s.r.o. Prvý­krát bola vy­hlá­se­ná v Česku v roku 2008, od roku 2013 pre­bie­ha tiež na Slo­vensku v spolu­práci s týždenníkom TREND.

Havel & Partners

Autorka: Veronika Brezovská, HAVEL & PARTNERS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *