Kategórie
Tlačové správy

Dobrá správa pre ľudí žijúcich v slovensko-českom pohraničí

Vyhlásili sme prvé výzvy z no­vé­ho pro­gra­mu Inter­reg SK-CZ.

Z eurofondov podpo­rí­me ochra­nu prí­ro­dy a boj s kli­ma­tickou zme­nou, roz­voj tu­riz­mu a spolu­prácu v po­hra­ni­čí.

Trenčín – Svoje sľuby plníme a v krát­kom čase od štartu euro­fon­do­vé­ho pro­gra­mu cez­hra­nič­nej spolu­práce s Čes­kou re­pub­li­kou vy­hla­su­je­me už prvé tri výzvy. Pod­po­rí­me rie­še­nia násled­kov kli­ma­tickej zmeny, ochra­nu ži­vot­né­ho pro­stre­dia, sta­rostli­vosť o pa­miat­ky aj roz­voj tu­riz­mu na oboch stra­nách hra­ni­ce. Na slávnost­nom otvo­rení nového pro­gra­mo­vé­ho ob­do­bia Inter­reg SK-CZ v Tren­čí­ne to uvie­dol Dušan Velič, štátny tajom­ník Ministerstva in­vestí­cií, re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja a in­for­ma­ti­zá­cie SR (MIRRI SR), pod ktoré euro­fondové programy Interreg patria.

„Slovensko a Česko nespája len hra­ni­ca, ale najmä spo­ločná histó­ria a množstvo stále živých väzieb. Spolu chceme ďalej roz­ví­jať to dobré – na­prí­klad cez­hra­nič­ný tu­riz­mus, ochra­nu pa­mia­tok a prí­ro­dy. A spo­loč­ne tiež chceme riešiť aj problémy, ktoré ne­pozna­jú hra­ni­ce štá­tov, ako sú na­prí­klad dô­sled­ky kli­matic­kej zme­ny – zá­pla­vy či dlho­dobé suchá,“ po­ve­dal štátny tajom­ník Dušan Velič na štarte slo­vensko-českého Inter­regu.

Na podujatí v Trenčíne sa zúčast­nil aj vrchný ria­di­teľ sek­cie európskych a ná­rod­ných pro­gra­mov Ministerstva pre miestny roz­voj ČR Leo Steiner, zástup­co­via Tren­čianskeho kraja a ďalší hostia.

Na program Interreg SK-CZ je v novom ob­do­bí ur­če­ných 107 mi­lió­nov eur. Prvých 6 výziev v cel­ko­vej výške 62 mi­lió­nov eur vy­hlá­si­me už tento rok, a to v dvoch kolách.

1. kolo (3 vyhlásené výzvy):

  • životné prostredie (podpora adap­tá­cie na zmenu klímy a pre­ven­cie ri­zi­ka katastrof): 10,3 mil. eur
  • kultúra a cestovný ruch: 25,8 mil. eur
  • inštitucionálna spolu­práca: 4,8 mil. eur

2. kolo (3 plánované výzvy):

  • životné prostredie (ochrana prí­ro­dy a bio­di­ver­zi­ty, po­sil­ne­nie ze­le­nej infra­štruk­tú­ry a zní­že­nie zne­čiste­nia v mestách a obciach): 5,7 mil. eur
  • vzdelávanie: 4,6 mil. eur
  • miestne iniciatívy: 3 mil. eur

„Zmena klímy je tu a jej extrémne ná­sled­ky ohro­zu­jú ma­je­tok i zdra­vie a ži­vo­ty ľudí. Musí­me preto urobiť všetko pre zmier­ne­nie do­pa­dov kli­ma­tic­kej zme­ny a nau­čiť sa s ňou žiť. Pod­po­ru z práve vy­hlá­se­nej výzvy za­me­ra­nej na ži­vot­né pro­stre­die môžu získať na­prí­klad pro­ti­po­vod­ňo­vé ba­rié­ry či ob­no­va le­sov. Z no­vej výzvy pre kul­túr­ne a prí­rod­né de­dičstvo prispe­je­me zase k ochra­ne pa­mia­tok s cez­hra­nič­ným význa­mom. Prí­le­ži­tosť uspieť majú aj pro­jek­ty cyklo­ciest, tu­ristic­kých chod­ní­kov či be­žeckých trás. Pro­jek­ty na roz­ši­ro­va­nie cez­hra­nič­ných partnerstiev v rôz­nych ob­lastiach, od so­ciál­nych slu­žieb až po obe­ho­vé hospo­dárstvo, o­ča­ká­va­me v rám­ci výzvy na in­šti­tu­cio­nál­nu spolu­prácu,“ pri­blí­žil Velič.

Z programu sa budú financovať projekty z pia­tich oblastí spolu­práce medzi Slo­venskom a Českom. Okrem ži­vot­né­ho pro­stre­dia, vzde­lá­va­nia, kul­tú­ry a ces­tov­né­ho ruchu, je to aj spolu­práca samo­správ a re­gio­nál­nych ini­cia­tív pro­stred­níctvom Fondu ma­lých pro­jektov.

„Zásadnou zmenou pri pro­gra­moch cez­hra­nič­nej spolu­práce je, že sme úplne zme­ni­li fi­lo­zo­fiu, aké pro­jekty bu­deme pod­po­ro­vať. Na­miesto be­tó­no­va­nia ná­mestí­čok a bu­do­va­nia roz­hľadní v údo­liach pôjdu euro­fondy do pro­jektov, ktoré majú reálny a dlho­dobý do­pad na ži­vot ľudí, zvý­šia úro­veň ži­vo­ta v po­hra­ni­čí a po­mô­žu miestnej eko­no­mi­ke,“ konšta­to­va­la vice­pre­miérka a ministerka inves­tí­cií, re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja a infor­ma­ti­zá­cie Ve­ro­ni­ka Re­mi­šová.

K územiam, na ktoré sa vzťahuje pod­po­ra z cez­hra­nič­né­ho pro­gra­mu Inter­reg SK-CZ, pa­tria na slo­venskej stra­ne Trnavský, Tren­čiansky a Ži­linský samo­správny kraj, v Českej re­pub­li­ke sú to Juho­mo­ravský, Zlínsky a Mo­ravsko­sliezsky kraj.

Trenčiansky kraj v uplynulom ob­do­bí na­prí­klad uspel s pro­jektom ob­novy svojej do­mi­nan­ty, Tren­čianskeho hradu. Pro­jekt TreBuChET pre­po­jil juho­mo­ravské mesto Bu­čo­vi­ce a Tren­čín a získal pod­po­ru 3 mi­lió­ny eur. Vďaka nemu sa ve­rej­nos­ti sprístup­ni­lo Južné o­pev­ne­nie Tren­čianskeho hra­du a na hrad vznikla nová cesta cez leso­park Bre­zi­na a Če­reš­ňo­vý sad. Na českej strane, v Bu­čo­vi­ciach, sa re­vi­ta­li­zo­val leso­park Hra­disko a Kal­vá­ria.

V končiacom programovom období sme z pro­gra­mu Inter­reg SK-CZ pod­po­ri­li 170 pro­jektov, vrá­ta­ne obnovy 115 pa­mia­tok a 140 km cyklo­ciest. Z toho v Tren­čianskom kraji to bolo 92 pro­jek­tov. Z euro­fon­dov sme, medzi inými, po­moh­li zre­konštru­ovať aj kaš­tieľ v Oščad­nici ozna­čo­va­ný za kle­not Kysúc. Bývalé po­ľov­nícke sídlo grófa Bellestrema zo za­čiat­ku 20. sto­ro­čia sa aj s po­mo­cou Inter­regu cel­ko­vo ob­no­vu­je od roku 2020. Bližšie in­for­má­cie o pod­po­re­ných pro­jek­toch možno nájsť na webe Inter­reg SK-CZ.


Autor: MIRRI SR.

3 odpovede na “Dobrá správa pre ľudí žijúcich v slovensko-českom pohraničí”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *