Kategórie
Tlačové správy

Vyzývame školy, aby si v máji vyskúšali fungovanie bez domácich úloh

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SASKA) k výzve, aby si školy v máji vy­skú­ša­li fun­go­va­nie bez po­vinných do­má­cich úloh.

S domácimi úlohami máme skúsenosť asi všetci. Školám však žiadny zákon či vy­hláš­ka ne­pri­ka­zu­jú, aby ich deťom za­dá­va­li. Strana Slo­bo­da a So­li­da­ri­ta preto vy­zý­va školy, aby v máji po­vinné do­má­ce úlohy zru­šili a viac sa sú­stre­di­li na ino­va­tív­ne, mo­derné či praktické vzde­lá­va­nie.

„Zrejme sa každý rodič stretáva so situ­á­ciou, keď príde po celom dni domov, pripraví večeru, uprace a ná­sled­ne si s die­ťa­ťom sadne k do­má­cim úlo­hám, ktorým nie­kedy ani sám ne­ro­zu­mie. Robia ich spolu z po­vinnosti, lebo musia. Lenže školy môžu fun­go­vať aj bez nich, je len na nich, či ich budú deťom dávať a ako. Preto vy­zý­vam školy, aby si v máji vy­skú­ša­li fun­go­va­nie bez úloh a ná­sled­ne vy­hod­no­ti­li, ako budú po­kra­čo­vať,“ uviedol bý­valý mi­nister školstva a pod­pred­seda SASKY Branislav Gröhling s tým, že na Slo­vensku už máme viacero škôl, ktoré úlohy zadávajú len na dobro­voľnej báze, pričom cieľom je, aby si to vy­skú­ša­li aj ďalšie.

Výhodou fungovania bez po­vinných do­má­cich úloh je podľa B. Gröhlinga aj to, že škola od­bre­me­ní ro­di­čov a žia­kom do­praje viac voľného času.

„Na hodinách nie je podstatné to, či sa učivo odučilo, ale či ho žiaci po­cho­pi­li. A to by sa malo diať práve v škole, či už pod­po­rou práce v sku­pi­nách, vlastným bá­da­ním žiakov, tvorbou pro­jektov, výučbou v teréne, krúžkami, ro­ves­níc­kym uče­ním, exkur­ziami alebo na­prí­klad aj dou­čo­va­ním,“ vysvetlil s tým, že ak sa toto podarí dosiahnuť, domáca úloha je už len doplnkom na preopa­ko­va­nie pre tých, ktorí to po­tre­bu­jú a nie nie­čím, nad čím strávia deti celé hodiny.

Zavedenie vyučovania bez domácich úloh nie je vôbec zložité.

„Škola by mala tento krok pre­ro­ko­vať na pe­da­go­gic­kej rade, po­sú­diť po­zi­tí­va a ne­ga­tí­va, vy­svet­liť prí­nos a zmy­sel, opísať zmenu rodičom, aby sa ne­zľakli, že sa deti nič ne­naučia. Mala by si určiť fixný čas, kedy si to od­skúša a ná­sled­ne ho vy­hod­no­tí medzi učiteľmi, rodičmi aj žiakmi,“ uviedol Branislav Gröhling a dodal, že po po­sú­de­ní sa roz­hod­ne, ako bude po­kra­čo­vať.


Autorka: Ivana Nittmannová, komu­ni­kačné od­de­le­nie, SASKA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *