Kategórie
Tlačové správy

Škoda Bike Open Tour odštartuje 10. ročník vo Svätom Jure

  • Najprestížnejšie preteky horských cyklistov Škoda Bike Open Tour od­štar­tu­jú svoj 10. roč­ník 29. aprí­la 2023 vo Svä­tom Jure
  • Sériu tvorí 6 pretekov po celom Slo­vensku, ich sú­časťou sú skve­lé trate pre profi aj hobby baj­ke­rov, ro­di­ny či e-bajky
  • Chýbať nebude zelený prístup, sprie­vod­né akcie ani súťaž o týžd­ňo­vú elektro­do­vo­len­ku na Slo­vensku so Ško­dou Enyaq iV
Škoda Bike Open Tour 2023

Škoda Bike Open Tour prináša aj tento rok sériu cyklo­pre­te­kov, na kto­rých si prí­de na svoje naozaj každý. Ju­bilej­ný desiaty ročník série od­štar­tu­je 29. apríla vo Svä­tom Jure a po­trvá do 18. au­gusta, ke­dy pre­beh­ne po­sled­né kolo vo Svite. Všetky po­du­ja­tia sú pri­tom sú­čas­ťou Slo­venského po­há­ra XCM. Šesť po­du­ja­tí po ce­lom Slo­vensku pri­víta profi aj hobby baj­kerov, ro­di­ny s deť­mi, mlá­dež­níkov, se­nio­rov, ale aj jazdcov na e-bajkoch. Už tra­dič­nou sú­čas­ťou zo­stá­va ze­lený prístup, kedy plasty na­hrá­dza­jú prí­rod­né ma­teriály. Pre jazdcov sú v zá­ze­mí pri­pra­ve­né sprchy, cyklo­umý­varne či ser­visná pod­pora, vďaka ktorým za­žíva­jú kom­fort ozajstných pro­fesio­nálnych pre­tekov v skvelej atmosfére.

Škoda Bike Open Tour patrí k podujatiam, ktoré si pod svoje krídla na Slo­vensku či vo svete zo­bra­la spo­ločnosť Škoda. Tá má cykli­stiku jedno­ducho v DNA, keďže jej zakla­datelia, Václav Laurin a Václav Klement, začínali v roku 1895 ako výrob­covia bi­cyklov. Dnes značka nad­väzuje na svoju históriu a pod­poruje svetové cy­klistické po­du­ja­tia ako sú Tour de France či Vuelta. Medzi tie do­má­ce okrem Škoda Bike Open Tour patria aj naj­väčšie pre­te­ky cestnej cy­klistiky Okolo Slo­venska, L’Etape by Tour de France Slo­vakia či už tra­dičná Detská tour Petra Sa­ga­na, ktorá pod­po­ru­je mladé cy­klistické ta­lenty.

Šesť podujatí po celom Slovensku

Škoda Bike Open Tour

Horská cyklistika si nachádza svojich fanú­ši­kov čoraz častejšie aj na Slo­vensku. Pri­náša ra­dosť malým aj veľ­kým, pro­fe­sio­ná­lom aj ama­térom. Škoda Bike Open Tour preto už de­sia­ty rok pri­náša sériu pre­tekov, na ktorých sú vítaní naozaj všetci horskí bajkeri. Desiaty ročník série od­štar­tu­je 24. apríla po troj­ročnej prestáv­ke v obľú­be­nom Svätom Jure, na­sle­do­vať budú 20. mája Ra­jecké Tep­lice, 10. júna Slo­venský raj, po­kra­ču­je­me 24. júna v Topoľ­čian­kach, 15. júla v Levoči a sériu uzavrú 12. au­gusta pre­teky vo Svite. Všetky kolá sú sú­časťou Slo­venského po­há­ra XCM. Okrem skvelých tratí a vý­hľa­dov je pre účast­níkov pre­tekov pri­pra­ve­ná aj súťaž, v kto­rej mô­žu vyhrať týždňovú elektro­do­vo­len­ku na Slo­vensku s mo­de­lom Enyaq iV.

„Teší nás, že sa nám podarilo vďaka skvelej práci tímu Škoda Auto Slo­vensko spolu s na­ši­mi partner­mi vy­tvo­riť tra­dí­ciu, ktorá otvára už svoj 10. roč­ník. Za toto ob­do­bie sme vy­bu­do­va­li pre všet­kých fanú­šikov horskej cy­klistiky jednu z naj­kva­lit­nej­ších sérií MTB pre­te­kov na Slo­vensku, za čo patrí všetkým naozaj veľká vďaka a uz­na­nie,“ uviedol Roman Rajtár, vedúci marke­tingu Škoda Auto Slo­vensko.

Po trojročnej pauze opäť vo Svätom Jure

Prvé kolo série odštartuje v nád­her­nom pro­stre­dí malo­kar­patského mes­teč­ka Svätý Jur. Nad­viaže tak na tra­dí­ciu pre­te­kov horských cy­klistov v tom­to meste, keďže prvý roč­ník Sväto­jurského ma­ra­tó­nu sa tu ko­nal už v roku 2007. Od­vtedy, s vý­nim­kou co­vi­do­vých ro­kov 2021 a 2022, boli pre­te­ky or­ga­ni­zo­va­né každý rok s veľkým nad­še­ním a od­hod­la­ním. Pre pre­te­ká­rov je pri­pra­ve­ná dlhá trať s dĺžkou 70 km, stredná 42 km dlhá trať a krátka trať, kde pre­te­ká­rov čaká 21 km. Chýbať ne­bu­de ani Fa­mi­ly trať pre ro­di­ny s deť­mi, na kto­rej si na dĺžke 5 km mô­žu vy­skú­šať svoje schop­nosti aj naj­menší jazdci s ro­dič­mi. Pre­zen­tá­cia bude pre­biehať na fut­ba­lo­vom šta­dióne, ktorý bude zá­ro­veň aj cieľom.

Zelený prístup ako samozrejmosť

Návštevníci aj pretekári si už zvykli na zelený prístup or­ga­ni­zá­to­rov po­čas ce­lej série. Plasty na­hrá­dza­jú na kaž­dých pre­te­koch prí­rod­né ma­te­riá­ly, tex­til­né štar­to­va­cie vaky či le­tá­ky vy­tla­če­né na re­cy­klo­va­nom pa­pie­ri sú už ne­od­de­li­teľ­nou sú­časťou pre­tekov. Or­ga­ni­zá­to­ri sa sta­rajú aj o dô­sled­né čis­te­nie tratí po pre­te­koch, ale aj o trie­de­nie od­pa­du na po­du­ja­tiach. Každý rok sa tak pra­cuje na tom, aby bola uhlí­ková stopa pre­te­kov čo naj­nižšia.


Autorka: Zuzana Kubíková, PR manager ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *