Kategórie
Tlačové správy

Pomáhame tým, ktorí pomáhajú

Na podporu sociálnych projektov mimo­vládnych or­ga­ni­zácií dávame 1,6 milióna eur. MIRRI SR navýšilo pod­poru pre mimo­vládky o 300 % v po­rov­naní s pre­došlou vládou.

Pomáhame tým, ktorí pomáhajú, a preto pod­po­ru­jeme činnosť mimo­vládnych orga­ni­zácií. Ministerstvo investícií, regio­nál­neho roz­voja a infor­matizácie SR (MIRRI SR) vyhlá­silo novú výzvu za 1,6 milióna eur, ktorá je určená pre mimo­vládne orga­nizácie v Brati­slavskom a Košickom kraji. Pod­poríme pro­jekty zo sociálnej oblasti a zne­vý­hod­ne­né komunity.

„Mimovládne organizácie sú partnerom, s ktorým inten­zívne spolu­pra­cu­je­me v rôznych oblastiach. Práve pracov­níci mimo­vládnych orga­ni­zácií sú neraz v prvej línii pomoci ľuďom, pre našu spo­loč­nosť sú v mnohom ne­zastupi­teľné a svojou činnosťou v nie­ktorých oblastiach dopĺňajú či do­kon­ca na­hrá­dza­jú štát a samo­správy. Preto pod­po­ru­je­me ich zmyslu­plné aktivity, čoho dôkazom je aj naša naj­novšia výzva na pod­poru mimo­vládok, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti,“ vyhlásila vice­premiérka a ministerka regio­nál­neho roz­voja Veronika Remišová.

Výzva s rozpočtom 1,6 milióna eur je určená pre akti­vi­ty mimo­vládnych orga­ni­zácií v Bratislavskom a Košickom kraji. O pod­poru môžu žiadať občianske zdru­že­nia a ne­ziskové orga­ni­zácie posky­tujúce všeobecne prospešné služby, nábo­ženské alebo cirkevné orga­ni­zácie. Mimo­vládne orga­ni­zácie môžu na jeden projekt získať štátnu dotáciu od 50 000 až do 200 000 eur.

Žiadatelia môžu predkladať projekty, ktoré sú za­me­ra­né na­príklad na na­sle­du­jú­ce aktivity:

  • sociálne poradenstvo
  • krízová intervencia, psycho­logické po­ra­denstvo a te­ra­pia
  • materiálno-technické vyba­ve­nie zaria­dení
  • aktivity a pora­denstvo pre zra­ni­teľ­né sku­pi­ny oby­va­teľstva a pod.

„Celý proces predkladania žiadostí sme zjedno­du­ši­li. Žia­da­te­lia ich môžu pred­kladať elektro­nicky pro­stred­níctvom vopred pri­pra­ve­ných formu­lárov a elektro­nického podania,“ povedal štátny tajomník MIRRI SR Dušan Velič.

Mimovládne organizácie podporujeme systematicky.

„Len za uplynulé tri roky sme pod­po­rili stovky orga­ni­zácií po celom Slo­vensku sumou 4 milióny eur z dotácií regio­nálneho rozvoja. A ďalšie 4 milióny budú mať v tomto roku – okrem tejto novej výzvy za 1,6 milióna čo­skoro vy­hlá­si­me ďalšiu výzvu na pod­poru orga­ni­zácií, ktoré pra­cujú s deťmi a mlá­dežou. Cel­ko­vo sme pod­poru pre mimo­vládky za tri roky na­vý­ši­li o 300 % v porov­naní s pred­chádzajú­cim obdobím,“ zdôraznila Remišová.

Doteraz sme pomohli napríklad orga­ni­záciám, ktoré sa starajú o deti v onko­logickej liečbe, ktoré pôsobia v oblasti pre­vencie bez­domovectva rodín s deťmi, posky­tu­jú bez­platné odborné po­radenské služby, ale tiež po­má­ha­me v regió­noch vytvárať vhodné pod­mienky pre športo­vanie detí a mlá­deže.

„Svojou mravenčou prácou, ktorá nie vždy má rýchle a ruko­lapné výsled­ky, robia tisícky ľudí v mimo­vládnych orga­ni­zá­ciách našu spoloč­nosť lepšou, empa­tickejšou, láska­vejšou a obeta­vejšou. A som presved­čená, že úlohou štátu, dobrého štátu, je pomáhať tým, ktorí pomáhajú,“ dodala vice­premiérka Remišová.

Aktuálna výzva pre mimo­vládne orga­ni­zá­cie je uverej­nená na stránke MIRRI SR.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *