Kategórie
Tlačové správy

Slovensko potrebuje viac IT špecialistiek

Ministerstvo informatizácie pod­po­ru­je ak­ti­vi­ty na pri­lá­ka­nie diev­čat a žien do IT sektora.

Záleží nám na úspešnej budúcnosti Slo­venska. Ministerstvo inves­tí­cií, re­gio­nál­ne­ho roz­vo­ja a infor­ma­ti­zácie SR (MIRRI SR) je aj tento rok partnerom po­du­ja­tia Girl’s Day, ktoré pod­po­ru­je diev­ča­tá – štu­dentky v tom, aby sa ne­báli ísť štu­do­vať IT od­bo­ry a po­mohli tak bu­do­vať mo­der­né Slo­vensko. Zároveň ministerstvo pod­po­ru­je aj pilot­nú akciu oslavy Európskeho dňa žien a diev­čat v infor­mačno-ko­mu­ni­kač­ných techno­lógiách (IKT) v Košiciach.

„Už dávno neplatí, že tech­nické od­bo­ry sú vý­sa­dou mužov. Naopak, čoraz viac sa v nich uplat­ňujú aj šikovné ženy. Na Slo­vensku ale pracuje na IT pozíciách stále len okolo 15 % žien. Na našom ministerstve ich však pra­cu­je na týchto po­zí­ciách viac ako 47 %. To je nie­len nad slo­venským, ale do­kon­ca aj nad celo­európskym prie­me­rom. Je to dobré zna­me­nie a verím, že do naj­bližších rokov by sa táto situácia mohla zlepšiť v rámci celého Slo­venska. Preto som rada, že mô­že­me pod­poriť občianske zdru­že­nia, ktoré sa snažia mo­ti­vo­vať a pod­po­ro­vať diev­čatá a ženy, aby štu­do­va­li a našli si kariéru v IT sektore,“ uviedla ministerka infor­ma­ti­zá­cie Veronika Remišová.

MIRRI SR podporilo grantom 15 000 eur združenie Aj Ty v IT a dve po­du­ja­tia, ktoré na pri­lá­ka­nie diev­čat a mladých žien do IT sektora orga­ni­zo­va­lo – Scratch Match pre žiačky do 15 rokov a Girl’s Day, ktoré sa tento rok konalo priamo na našom ministerstve. V rámci neho dnes, počas Medzi­národného dňa žien a dievčat v IKT, navštívili stredo­školáčky priestory MIRRI SR, kde ich osobne privítala vice­premiérka Remišová. Dievčatá sa neskôr počas pred­nášky dozve­deli zaují­ma­vosti o umelej inteli­gencii či kyber­bezpečnosti.

„Zvládnutie digitálnych zručností je v dnešnej dobe to, čo pred sto rokmi schopnosť čítať a písať. Digi­tálne zručnosti sú ne­vyhnut­né pre úspešné uplat­nenie sa na trhu práce vo väčšine pozícií. IT sektor však ne­po­nú­ka iba prácu kóderov, ženy sa vedia uplatniť na­prí­klad tiež ako mana­žérky kvality, develo­perky, analytičky, produktové špe­cia­listky, špe­cia­listky infor­mačnej bez­peč­nosti, pro­jektové mana­žérky pre kon­krétne soft­vérové pro­dukty, IT líderky a mnohé ďalšie,“ doplnila Veronika Remišová.

Ďalších 15 000 eur ide pre združenie Ženský algo­ritmus, kon­krétne na pod­poru troch po­du­ja­tí, ktoré zdru­ženie orga­ni­zu­je – XX faktor, letný coding camp a dnešné pre­miérové po­du­ja­tie oslavy Európskeho dňa žien a dievčat v IKT v Košiciach. Viac ako 100 dievčatám boli v Košiciach predstavené dôvody, prečo sa oplatí štu­do­vať tech­nické smery, aké stredné a vysoké školy sú v oblasti IT na Slo­vensku na výber, či od­pre­zentované inovatívne star­tu­py z vý­chod­ného Slo­venska. Na po­du­ja­tí sa zú­čast­ne­ným pri­ho­vo­ril aj štátny tajomník pre infor­matizáciu Jozef Graňačka a pod­poril ich, nech sa neboja IT sveta a výzvam, ktoré so sebou prináša.

„Verím, že aj týmito podu­ja­tia­mi povz­bu­dí­me diev­ča­tá a ženy, aby sa ne­báli využiť svoj po­ten­ciál a roz­hod­li sa pre štú­dium a kariéru v IT sektore. V oblasti IKT dnes pracuje nie­koľko­násobne viac mužov ako žien, hoci výhody za­mest­nania v tomto sektore sú veľké. Platové ohod­no­tenie, flexi­bilná pra­covná doba, žia­da­nosť absol­ventov na pracovnom trhu. Preto chcem, aby sa ženy tejto výzvy ne­báli a vy­uži­li ju. Verím, že aj Slo­vensko bude mať čo­skoro oveľa viac žien – infor­matičiek. Budúcnosť úspešného Slo­venska je aj v ich rukách,“ dodala vice­premiérka Remišová.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *