Kategórie
Tlačové správy

Zaujímavosti o obyvateľoch podľa národností

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 vo svojich roz­ší­re­ných vý­sled­koch od­ha­lilo aj pod­rob­nosti o prísluš­ní­koch národ­nos­tných menšín.

Kategórie
O politike

Snaha zaviesť teokraciu na Slovensku

Ľudia, dávajte si veľký pozor na bigotných fanatikov!

Kategórie
Tlačové správy

Nezávislé, dospelé deti žijúce stále s rodičmi

Mužom sa z domu nechce.

Kategórie
Tlačové správy

Kedy sa ženy stávajú matkami

Stručná zaujímavosť z Ná­rod­nej ana­ly­tic­kej správy o plá­no­vaní ro­di­čov­stva žien.

Kategórie
Tlačové správy

Kedy sa muži stávajú otcami

Stručná zaujímavosť z Ná­rod­nej ana­ly­tic­kej správy SODB 2021 o otcoch.

Kategórie
Tlačové správy

Štatistický úrad SR uverejnil „Časové rady“

Štatistický úrad Slovenskej re­pub­liky uve­rej­nil v rámci po­kra­ču­jú­cej di­se­mi­nácie údajov zo SODB 2021 na svojej webovej stránke časové rady za oby­va­teľov, domy, byty aj do­mác­nosti.

Kategórie
Tlačové správy

Ako sa za predošlých 100 rokov menila slovenská populácia (5)

Ako si muži a ženy v Slo­ven­skej re­pub­like plá­no­vali ro­di­čov­stvo.

Kategórie
Tlačové správy

Ako sa za predošlých 100 rokov menila slovenská populácia (4)

Národnosť a ďalšia národnosť.

Kategórie
Tlačové správy

Ako sa za predošlých 100 rokov menila slovenská populácia (3)

Náboženské vyznanie.

Kategórie
Tlačové správy

Ako sa za predošlých 100 rokov menila slovenská populácia (2)

Slovensko stále vzdelanejšie!