Kategórie
Tlačové správy

Ako sa za predošlých 100 rokov menila slovenská populácia (3)

Náboženské vyznanie.

Kategórie
Tlačové správy

Ako sa za predošlých 100 rokov menila slovenská populácia (2)

Slovensko stále vzdelanejšie!

Kategórie
Tlačové správy

Prečo máme viac vdov?

Viac ovdovených žien – ďalšiu prí­le­ži­tosť na sobáš mali vždy viac muži ako ženy!

Kategórie
Tlačové správy

Ako sa za predošlých 100 rokov menila slovenská populácia

Rôznymi etapami vývoja prechádza aj slo­ven­ská po­pu­lá­cia.

Kategórie
Tlačové správy

Letný edukačný seriál zaujímavostí na sociálnych sieťach sčítania

Na leto sme si pripravili seriál so za­u­jí­ma­vos­ťami zo sčí­ta­nia, ktorý po­mô­že záu­jem­com naučiť sa vy­hľa­dá­vať si zau­jí­ma­vé in­for­mácie na stránke www.scitanie.sk. Každý deň pri­ne­sie­me jeden krátky, zau­jí­ma­vý príspevok spolu s odkazmi, kde si môže záujemca vyhľadať viac.

Kategórie
Tlačové správy

Svetový deň populácie

Svetový deň populácie 11. 7. 2023 (World Population Day) bol vyhlásený v roku 1989 Po­pu­lač­ným fondom OSN ako spo­mien­ka na rok 1987, kedy počet oby­va­te­ľov na Zemi do­sia­hol 5 miliárd. Tento deň upo­zor­ňuje na rýchly rast po­pu­lá­cie na svete.

Kategórie
Tlačové správy

Zaujímavosti o domácnostiach v krajoch SR

Pripravili sme si zaujímavé stručné informácie do úrovne krajov zo základných výsledkov o domácnostiach. Vždy sa dozviete aj to, kde ich na stránke Štatistického úradu SR nájdete.

Kategórie
Tlačové správy

Národná analytická správa

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

Kategórie
Tlačové správy

Deň otcov 2023

V nedeľu 18. 6. 2023 si pripomíname sviatok určený otcom.

Kategórie
Tlačové správy

Vietnamská národnostná menšina

Ako včera informovala Tlačová agentúra Slo­ven­skej re­pub­li­ky (TASR), viet­namská ko­mu­ni­ta sa stala 14. ofi­ciál­ne uz­na­nou ná­rod­nos­tnou men­ši­nou na Slo­vensku.