Kategórie
Tlačové správy

Kedy sa muži stávajú otcami

Stručná zaujímavosť z Ná­rod­nej ana­ly­tic­kej správy SODB 2021 o otcoch.

SODB 2021

Vo vekovej skupine 30 – 34 rokov bola po­lo­vi­ca mužov bez­detná

Sčítanie v roku 2021 bolo vý­ni­moč­né aj tým, že sa prvý­krát zisťoval počet ži­vo­na­ro­de­ných detí aj u mužov. V po­rov­naní s bez­det­nos­ťou žien má bez­det­nosť mužov vyššiu váhu v po­pu­lácii mužov. Tak ako v prí­pade žien, v naj­mlad­ších ve­ko­vých sku­pi­nách bolo 9 z 10 mužov bez­det­ných. Smerom k star­ším ve­ko­vým sku­pi­nám kle­salo zastú­pe­nie bez­det­ných mužov, ale mier­nej­ším tem­pom, ako v prí­pade žien. Vo ve­ko­vej skupine 30 – 34 rokov bola po­lo­vica mužov bez­detná (104,6-ti­síca). Pre po­rov­nanie, u žien v rov­na­kej vekovej skupine dosiahla bez­det­nosť vyše 33 % (66,4-ti­síca). V po­re­pro­duk­tív­nom veku sa roz­diely medzi po­hla­viami v tomto prí­pade vy­rov­ná­vajú a úro­veň bez­det­nosti sa po­hy­buje v prie­mere okolo 6 % u oboch pohlaví.

Takmer štvrtina mužov vo veku 35 – 39 rokov mala podľa SODB 2021 jedno dieťa

Neskorší začiatok repro­duk­čných dráh a niž­šia dy­na­mi­ka, s akou sa muži na Slo­ven­sku stá­vajú otcami, po­tvr­dzuje aj vývoj ich zastú­penia s jed­ným die­ťa­ťom. Na zá­klade výsledkov zo sčí­tania v roku 2021 boli v prí­pade jed­no­det­nosti naj­väčšie roz­diely medzi po­hla­viami v naj­mlad­ších ve­ko­vých sku­pi­nách. Naj­vý­raz­nejší roz­diel bol vo ve­ko­vej sku­pine 25 – 29 rokov, kde podiel mužov s jed­ným die­ťa­ťom bol 13,7 %, čiže o 8,7 p. b. nižší ako u žien. Tak­mer štvrtina mužov vo veku 35 – 39 rokov mala jedno dieťa (53-tisíc).

Muži nad 40 majú dve deti

Muži s dvomi deťmi prevládali od ve­ko­vej sku­pi­ny 40 – 44 rokov, kde viac ako tre­tina mužov mala dve deti. V po­rov­naní so že­nami tento trend na­stáva až vo vyš­šom veku. Ženy s dvomi deťmi pre­vlá­dali od ve­ko­vej skupiny 35 – 39 rokov, ale len do ve­ko­vej skupiny 75 – 79 rokov. V naj­star­šej vekovej skupine 80 rokov a viac žije ešte po­mer­ne veľká skupina žien, ktorá svoje re­pro­duk­čné zámery rea­li­zo­vala v 60. a 70. rokoch. Toto obdobie bolo cha­rak­te­ris­tické rodením detí vyš­šieho poradia vo zvý­še­nej miere, než ako to bolo v 80. či 90. rokoch. To potvrdilo aj zastú­penie mužov s 3 a viac deťmi, keďže vo veku do 50 rokov do­sa­huje ich zastú­penie nižšie hod­noty (do 19 %) a sme­rom k vyš­šiemu veku sa ich podiel zvy­šuje. Naj­vyš­šie zastú­penie mali medzi 80 a viac­roč­nými mužmi, kde 40 % mužov malo 3 a viac detí (22,8-ti­síca). Ženy s tromi a viac deťmi mali tiež naj­vyš­šie zastú­penie medzi 80 a viac­roč­nými, ale v sú­vis­losti s ich lepšími úmrtnos­tnými po­mer­mi bolo ich zastú­penie o 4,6 p. b. vyššie v po­rov­naní s mužmi.

Národná analytická správa

Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *