Kategórie
Tlačové správy

Ako sa za predošlých 100 rokov menila slovenská populácia (3)

Náboženské vyznanie.

SODB 2021

Rôznymi etapami vývoja prechádza aj slovenská populácia. Šta­tis­tický úrad Slo­ven­skej re­pub­liky vydal 30. júna 2023 Národnú analytickú správu, pub­li­káciu zosta­venú na zá­klade výsledkov Sčítania oby­va­teľov, domov a bytov 2021.

Národná analytická správa je inovatívnym publikačným produktom, ktorý poskytuje kom­plexný poh­ľad na po­pu­láciu SR a pod­mienky jej bývania k roz­ho­du­jú­cemu okamihu sčítania. Dnes sa dozviete viac o vy­ví­ja­júcom sa vzťahu oby­va­teľov SR k ná­bo­žen­skému vyznaniu.

Trištvrte obyvateľstva sú rímsko­ka­to­líci (v roku 1930)

V priebehu rokov 1921 až 1930 narástol počet aj podiel rímsko­ka­to­líkov. Naj­vyšší počet veriacich mala rímsko­ka­to­lícka cirkev, keď sa k nej hlásilo takmer tri­štvrte oby­va­teľ­stva (71,1 %). Za desať rokov sa zastúpenie rímsko­ka­to­líkov zvýšilo o ďal­ších 0,6 p. b. na hod­notu 71,7 % s abso­lútnym prí­rastkom počtu veriacich vyše 256-tisíc. V prí­pade pra­vo­slávnych veriacich sa počet viac ako stroj­ná­sobil. Zastúpenie ostatných oby­va­te­ľov podľa ná­bo­žen­ského vyznania sa len mierne znížilo.

Pokles židovského náboženstva o 95 % následkom ge­no­cídy

Náboženská štruktúra obyvateľstva sa zmenila po 2. sve­tovej vojne. Naj­vý­raz­nejšie zmeny sa pre­ja­vili pri ži­dov­skom ná­bo­žen­stve, keď počet veriacich, ktorí sa prihlásili k ži­dov­skému ná­bo­žen­stvu, v po­rov­naní s rokom 1930 klesol dôsledkom de­por­tácie ži­dov­ského oby­va­teľ­stva tak­mer o 95 % (pokles o tak­mer 129,3-tisíc). Kým v roku 1930 podiel veriacich ži­dov­ského ná­bo­žen­stva predsta­voval 4,1 %, v roku 1950 ich podiel výrazne klesol na 0,2 %.

Presunom maďarského obyvateľstva poklesli reformní kresťania

Výraznejší pokles počtu a podielu veriacich zazna­me­nali aj refor­mo­vaní kresťania, keď sa časť maďarských oby­va­teľov pre­su­nula do Ma­ďarska (ŠPROCHA, Majo, 2016). V roku 1950 počet refor­mo­vaných kres­ťanov klesol tak­mer o štvr­tinu (34,1 tisíc oby­va­te­ľov) a po­diel o 1,2 p. b. na hod­notu 3,2 %.

Rímskokatolíci dosiahli historické maxi­mum v roku 1950

Dve najpočetnejšie zastúpené náboženské vyznania zazna­me­nali rast. Z nich vý­raz­nejší nárast zazna­me­nali rímsko­ka­to­líci. V roku 1950 sa počet rímsko­ka­to­líkov zvýšil o 10 % a ich zastúpenie v po­pu­lácii sa zvý­šilo o 4,5 p. b. na hod­notu 76,2 %. V prí­pade evan­je­likov sa počet zvý­šil tiež o 10 %. Ich nárast po­dielu bol už nižší a predsta­vo­val 0,8 p. b. na hod­notu 12,9 %. V tomto ob­dobí sku­pi­na oby­va­teľov bez ná­bo­žen­ského vyznania zohrá­vala stále ne­výz­nam­nú úlohu, ich podiel bol vý­razne pod 1 %.

V roku 1991 bez ná­bo­žen­ského vyznania

Následne sa až do roku 1991 pri sčítaní ná­bo­žen­ské vyz­nanie ne­zis­ťo­valo. V roku 1991 sa ná­bo­žen­ské vyzna­nie začalo opäť zis­ťo­vať a za­de­fi­no­valo sa ako účasť oby­va­teľov na ná­bo­žen­skom ži­vo­te nie­ktorej cirkvi. V roku 1991 sa oproti prvej po­lo­vice 20. sto­ročia ná­bo­žen­ská štruk­túra výrazne zme­nila. Po­ra­die naj­po­čet­nejších ná­bo­žen­ských vyznaní sa síce ne­zme­nilo, zme­nil sa však ich podiel. V roku 1991 bol po­diel rímsko­ka­to­líkov na cel­ko­vom počte oby­va­teľov nižší o 15,8 p. b a predsta­vo­val 60,4 %. V roku 1991 sa podiel evan­je­likov zní­žil o 6,7 p. b. na hod­notu 6,2 %. Pravo­slávni veriaci zazna­me­nali nárast počtu aj po­dielu, pre­tože získali časť veriacich zo zru­še­nej grécko­ka­to­líckej cirkvi. Význam­nou sku­pi­nou sa stali aj oby­va­telia, ktorí v sčí­taní uviedli, že sú bez ná­bo­žen­ského vyzna­nia. Počet oby­va­teľov bez vyzna­nia vzrástol z tak­mer 9,7-tisíc v roku 1950 na tak­mer 516-tisíc oby­va­teľov v roku 1991.

V sčítaní v roku 2001 pokračuje nárast oby­va­te­ľov bez ná­bo­žen­ského vyzna­nia

V roku 2001 sa na náboženskej štruk­túre oby­va­teľ­stva naplno pre­ja­vila zmena po­li­tickej a spo­lo­čen­skej situ­ácie na Slo­ven­sku. Zastú­penie naj­po­čet­nejších ná­bo­žen­ských vyznaní sa zvý­šilo, naj­vý­raz­nejšie u rímsko­ka­to­líkov. V roku 2001 sa ich po­diel v po­rov­naní s rokom 1991 zvýšil o 8,5 p. b. na hod­notu 69 %.

V tomto období pokra­čo­val ďalší nárast počtu a po­dielu oby­va­te­ľov bez vyzna­nia. Za 10 rokov sa zvý­šil počet oby­va­teľov bez vyzna­nia o 35,3 % (ná­rast o tak­mer 181,8-tisíc) a po­diel sa zvý­šil o 3,2 p. b. na hod­notu 13 %.

Rok 2011 významný pokles pre evan­je­likov

V roku 2011 najvýraznejší pokles počtu veriacich zazna­me­nali evan­je­lici, ktorých počet sa medzi­cen­zovo zní­žil o 15,2 % (pokles o 56,6-tisíc oby­va­te­ľov) a ich po­diel sa zní­žil o 1,1 p. b. na hod­notu 5,9 %. Opäť sa mierne zvý­ši­lo zastú­pe­nie oby­va­teľov bez ná­bo­žen­ského vyznania z 13 % v roku 2001 na 13,4 % v roku 2011.

Rok 2021 historický prepad rímsko­ka­to­líkov

Počet rímskokatolíkov klesol o 9,2 % (pokles o tak­mer 308,8-tisíc oby­va­teľov). K 1. januáru 2021 bolo na Slo­ven­sku tak­mer 3,039 milióna oby­va­teľov s rímsko­ka­to­líckym vyznaním, čo predsta­vuje 55,8 % oby­va­teľov. Druhou naj­po­čet­nejšou sku­pinou v roku 2021 boli evan­je­lici (286,9-tisíc oby­va­teľov; 5,3 %). Ich podiel medzi­cen­zovo klesol o 0,6 p. b.; v počte zazna­me­nali pokles o 9,3 % (vyše 29,3-tisíc oby­va­teľov). Nasle­do­vali grécko­ka­to­líci (218,2-tisíc oby­va­teľov; 4 %), ktorí v roku 2021 zazna­me­nali mierny rast. Ich po­diel sa medzi­cen­zovo zvý­šil o 0,2 p. b. a počet veriacich vzrástol o 5,5 % (ná­rast o tak­mer 11,4-tisíc oby­va­teľov).

V roku 2021 pokračoval trend úbytku veriacich medzi naj­po­čet­nejšími cirkvami na Slo­ven­sku a inten­zív­nej­šieho nárastu počtu oby­va­teľov bez ná­bo­žen­ského vyznania. Bez ná­bo­žen­ského vyznania si v roku 2021 uviedlo 1,296 milióna oby­va­te­ľov (23,8 %). Podiel oby­va­teľov bez ná­bo­žen­ského vyznania sa medzi­cen­zovo zvý­šil o 10,4 p. b. na hod­notu 23,8 % a ich počet vzrástol o 78,7 % (ná­rast o 570,8-tisíc oby­va­teľov).

Príloha:

Letný edukačný seriál zau­jí­ma­vostí uve­rej­nený na so­ciál­nych sie­ťach

Obec s najvyšším per­cen­tu­ál­nym zastú­pe­ním oby­va­teľov bez ná­bo­žen­ského vyznania je Slizké

Najvyšší percentuálny podiel v SR oby­va­te­ľov bez ná­bo­žen­ského vy­zna­nia žije v malej obci Slizké (okres Rimavská Sobota). Bez ná­bo­žen­ského vy­zna­nia je tak­mer 89 % oby­va­teľov obce. V obci Sirk (okres Revúca), ktorá má 1 314 oby­va­teľov, je bez ná­bo­žen­ského vyznania až 1 038 oby­va­teľov, čo predsta­vuje 79 %.

Z miest nad 10 tisíc oby­va­te­ľov je naj­vyšší podiel oby­va­te­ľov bez ná­bo­žen­ského vy­zna­nia v Handlovej. Zo 16 199 oby­va­teľov mesta sa až 9 372 udalo v sčítaní, že je bez ná­bo­žen­ského vyznania, čo predsta­vuje tak­mer 58 %. Druhé v po­ra­dí z miest nad 10 tisíc oby­va­teľov je mesto Revúca. Tu je bez ná­bo­žen­ského vyznania tak­mer 45 % oby­va­teľov. Nasledujú mestské časti Bratislavy-Karlova Ves, 44,4 % oby­va­teľov bez ná­bo­žen­ského vyznania, MČ Bratislava-Nové Mesto a Dúb­ravka zhodne 44,2 % oby­va­teľov bez ná­bo­žen­ského vyznania.

Až 76,5 % obyvateľov Bytče sa hlási k Rímsko­ka­to­líckej cirkvi v Slo­ven­skej re­pub­like

Najvyššie zastúpenie obyvateľov s rímsko­ka­to­líckym ná­bo­žen­ským vyznaním žije v malej obci Vysoká (okres Sabinov). Zo 121 oby­va­teľov sa 120 hlási k rímsko­ka­to­líkom. Jeden oby­va­teľ obce je bez ná­bo­žen­ského vyznania. V obci Beňadovo (okres Námestovo) sa z 938 oby­va­teľov obce hlási k rímsko­ka­to­líckemu ná­bo­žen­skému vyznaniu až 927 ľudí, čo predsta­vuje po­diel tak­mer 99 % oby­va­teľov obce.

Z miest nad 10-tisíc obyvateľov najviac priaznivcov rímsko­ka­to­líckeho ná­bo­žen­ského vyznania žije v meste Bytča, kde tvoria po­diel 76,5 %. Z 11 414 oby­va­teľov si rímsko­ka­to­lícke ná­bo­žen­ské vyznanie udalo v sčí­taní až 8 732 oby­va­te­ľov mesta.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania je hojne zastúpená v Petrovciach

V obci Petrovce (okres Vranov nad Topľou) žije 450 oby­va­teľov a z nich sa až 392 hlási k Evan­je­lickej cirkvi augsburského vyznania. Evan­je­lici tu predsta­vujú viac ako 87 % po­pu­lácie. Z miest nad 10-tisíc obyvateľov majú evan­je­lici silné zastú­penie v meste Myjava, kde predsta­vujú 38 % po­pu­lácie mesta. Tak­mer 19 % evan­je­likov žije aj v Liptovskom Mikuláši.

Pravoslávna cirkev na Slovensku má 92 % priaznivcov v obci Ruský potok

Pravoslávne náboženské vyznanie si od 92 % oby­va­teľov do 85 % oby­va­teľov uvádzali v obciach Ruský Potok, Oľšinkov, Inovce, Krajná Porúbka a Vyšný Mirošov. Z miest nad 10-tisíc obyvateľov žije naj­viac pravo­slávnych veriacich v meste Svidník, kde tvoria tak­mer 22,5 % po­diel z oby­va­teľov mesta. V Snine náj­deme viac ako 17,4 % oby­va­teľov hlásiacich sa k pra­vo­sláv­nemu ná­bo­žen­skému vyznaniu.

Až 89 % obyvateľov obce Jakubany sa hlási ku grécko­ka­to­líckemu ná­bo­žen­skému vyznaniu

V obci Jakubany (okres Stará Ľubovňa) sa až 89 % oby­va­teľov hlási ku grécko­ka­to­líckemu ná­bo­žen­skému vyznaniu. Z 2 841 oby­va­teľov obce sa ku grécko­ka­tolíkom pri­hlá­silo 2 533 ľudí. Z miest nad 10-tisíc oby­va­teľov má Grécko­ka­to­lícka cirkev na Slo­vensku naj­viac priaznivcov vo Svidníku, kde si toto náboženské vyznanie udalo tak­mer 38 % oby­va­teľov mesta. Štvrtina oby­va­teľov (viac ako 25 %) sa hlási ku grécko­ka­to­líckemu ná­bo­žen­skému vy­zna­niu aj v Strop­kove.

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slo­ven­skej republike má veľa priaznivcov v obci Sirnik

Z 567 obyvateľov obce Sirnik (okres Trebišov) sa 128 oby­va­teľov (viac ako 22,5 %) hlási k Ná­bo­žen­skej spo­loč­nosti Jehovovi svedkovia v Slo­ven­skej re­pub­like. Tak­mer 18 % (174) oby­va­te­ľov obce Boliarov (okres Košice – okolie) sa hlási k Je­ho­vo­vým svedkom.

Najviac Židov žije v MČ Bra­tis­lava-Sta­ré Mesto

V Bratislave – v mestskej časti Staré Mesto sa sčítalo 245 oby­va­teľov, ktorí sa hlásia k ži­dov­skému ná­bo­žen­skému vy­zna­niu. Počtom je ich tu naj­viac na Slovensku. Na­sle­duje MČ Bra­tis­lava-Ru­ži­nov so 142 oby­va­teľmi tohto ná­bo­žen­ského vy­zna­nia a MČ Bra­tis­lava-Petržalka s 95 oby­va­teľmi, ktorí sa hlásia k Ži­dov­skej ná­bo­žen­skej obci. Okrem Bra­tis­lavy je po­čet­nej­šia sku­pina oby­va­te­ľov so ži­dov­ským ná­bo­žen­ským vy­zna­ním v MČ Ko­ši­ce-Staré Mesto (78).

Viac podrobností nájdete na stránke Štruk­túra oby­va­teľ­stva podľa ná­bo­žen­ského vy­zna­nia. Pozri aj člá­nok Kresťania podľa SODB 2021.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *