Kategórie
Tlačové správy

Zaujímavosti o obyvateľoch podľa národností

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 vo svojich roz­ší­re­ných vý­sled­koch od­ha­lilo aj pod­rob­nosti o prísluš­ní­koch národ­nos­tných menšín.

SODB 2021

Tieto podrobne aj s grafickým vy­ob­ra­ze­ním ponúka Národná analytická správa. Môžete sa dozvedieť, v akých vekových skupinách sú prí­sluš­níci ná­rod­nos­tných menšín, aké majú vzde­lanie, ná­bo­žen­ské vyznanie, rodinný stav, či žijú skôr v meste alebo na vidieku. Vyberáme okrem slovenskej národnosti tri naj­po­čet­nejšie ná­rod­nostné menšiny v SR.

Spolužitie národností na našom území

Slovenská republika má v dôsledku rozmanitej ná­rod­nos­tnej štruk­túry nie­koľko regiónov, v ktorých je možné po­zo­ro­vať spolu­žitie via­cerých národností. Na me­ranie tohto javu sa pou­žíva tzv. Pia­sec­kého index diver­zi­fi­kácie, pomocou ktorého je možné pou­kázať na ná­rod­nostnú homo­ge­nitu alebo hete­ro­ge­nitu daného územia. Podľa spo­me­nu­tého indexu je národnostne naj­roz­ma­ni­tejší okres Rimavská Sobota. V okrese žijú podľa trvalého pobytu príslušníci slovenskej, maďarskej a rómskej národnosti. Druhým ná­rod­nostne naj­roz­ma­ni­tejším okresom sú Medzi­la­borce. Tu spo­ločne žijú príslušníci najmä slovenskej a ru­sínskej ná­rod­nostnej menšiny a v menšej miere aj rómskej.

Naopak najhomogénnejší okres je Námestovo, kde výrazne prevláda slovenská národnosť.

* * *

Kto sú a kde najviac žijú oby­va­telia hlá­siaci sa k slo­ven­skej národnosti

Oblasť Oravy patrí k tým „naj­slo­ven­skej­ším“ v udá­vaní si národnosti. Naj­vyšší podiel slovenskej národnosti je v okrese Námestovo. Tu si oby­va­telia udali cez 98 % slo­ven­skú národnosť. Z obcí v SR je na prvom mieste Bezovica. V obci Bezovica v okrese Tvrdošín si cez 99 % oby­va­teľov udalo v SODB 2021 slovenskú národnosť. Z 1 367 oby­va­te­ľov sa k slo­ven­skej národnosti hlási 1 358. Aj v Oravskom Veselom sa viac ako 99,3 % oby­va­teľov hlási k slo­ven­skej národnosti. Z 2 996 oby­va­teľov obce si slo­ven­skú národnosť udalo 2 976 ľudí. Z miest nad 10-tisíc oby­va­teľov náj­deme naj­vyšší per­cen­tuálny podiel hlásiacich sa k slo­ven­skej národnosti v Dolnom Kubíne. Tu si slovenskú národnosť udalo cez 94,6 % oby­va­te­ľov.

Zaujímavosti o oby­va­te­ľoch, ktorí si udali slo­ven­skú ná­rod­nosť

 • Kto si udáva slovenskú národnosť žije viac v mestách. Viac ako 53,3 % oby­va­teľov hlásiacich sa k slo­ven­skej národnosti žije v meste a 46,6 % na vidieku.
 • Slovenskú národnosť si udalo 48,5 % mužov a 51,5 % žien.
 • Slovenskú národnosť si udali najmä oby­va­telia v pro­duk­tívnom veku – viac ako 67,4 %. Skupina oby­va­teľov do 14 rokov a nad 65 rokov, ktorí si udá­vali slo­ven­skú národnosť, bola pomerne vy­rov­naná. Deti tvo­rili 15,5 % a se­niori 17,1 %.
 • Zo zloženia obyvateľov so slovenskou ná­rod­nosťou podľa rodin­ného stavu vyplýva, že podiel slo­bod­ných je vyšší ako podiel že­na­tých a vy­da­tých. Tvorí 43,9 %, pričom v stave manželskom je 41 %. Podiel rozvedených predstavuje 8 % a vdov a vdovcov takmer 7 %.
 • Takmer 26 % obyvateľov, ktorí si udali slo­ven­skú ná­rod­nosť je bez ná­bo­žen­ského vyznania.
 • Obyvatelia, ktorí si udali slovenskú národnosť sa najviac hlásia k rímsko­ka­to­líckemu ná­bo­žen­skému vyznaniu – 59,3 %.
 • Obyvatelia, ktorí si udali slovenskú národnosť mali prevládajúce stre­do­školské vzde­lanie – viac ako 50 %. Nasle­do­valo vy­so­ko­školské vzde­lanie okolo 18 %.

* * *

Kto sú a kde najviac žijú oby­va­telia hlá­siaci sa k ma­ďar­skej ná­rod­nosti

Najviac príslušníkov, ktorí si udali maďarskú národnosť, žije v okresoch Dunajská Streda a Komárno. Oby­va­telia, ktorí si udali maďarskú národnosť tu tvoria viac ako 60 % oby­va­teľov. Viac ako 20% podiel tvoria oby­va­telia s ma­ďar­skou národnosťou aj v okresoch Rimavská Sobota, Nové Zámky, Galanta, Šaľa, Trebišov, Lučenec, Rožňava, Veľký Krtíš, Levice a Revúca. Z obcí nad tisíc oby­va­teľov sa k ma­ďar­skej národnosti naj­viac hlásia v Ohra­dách. V obci Ohrady si z 1 359 oby­va­teľov udáva maďarskú národnosť 1 233, čo pred­sta­vuje podiel 90,7 % zo všet­kých oby­va­teľov obce. V ďal­šej obci nad 1 000 oby­va­te­ľov Malý Horeš – okres Tre­bi­šov, sa k ma­ďar­skej národnosti hlási viac ako 90,5 % všetkých oby­va­teľov.

Zaujímavosti o oby­va­te­ľoch, ktorí si udali ma­ďar­skú ná­rod­nosť

 • Príslušníci maďarskej národnostnej menšiny tvoria viac vidiecke oby­va­teľ­stvo. Na vi­dieku žije 61,3 % oby­va­teľov, ktorí si udali maďarskú národnosť.
 • Maďarskú národnosť si udalo 53,1 % žien a 46,9 % mužov.
 • K maďarskej národnosti sa hlási takmer 12 % detí do 14 rokov, 67 % je v pro­duk­tívnom veku a viac ako 23 % je v po­pro­duk­tívnom veku nad 65 rokov, čo je naj­viac oproti iným ná­rod­nos­tným men­ši­nám.
 • Príslušníci maďarskej národnostnej menšiny sú najmä v stave man­žel­skom – tak­mer 42 %, 39 % je slo­bod­ných, menej ako 10 % je roz­ve­de­ných a tak­tiež menej ako 10 % je ovdo­ve­lých.
 • Takmer 18 % obyvateľov, ktorí si udali maďarskú národnosť je bez ná­bo­žen­ského vy­zna­nia.
 • Viac ako 61 % obyvateľov s ma­ďar­skou ná­rod­nosťou sa hlási k rímsko­ka­to­líc­kemu ná­bo­žen­skému vyznaniu.
 • Obyvatelia hlásiaci sa k maďarskej ná­rod­nosti majú naj­čas­tej­šie stredné vzde­la­nie (54,7 %) a základné vzde­la­nie má takmer 22,5 % prí­sluš­níkov maďarskej ná­rod­nos­tnej menšiny.
 • Pokiaľ ide o maďarskú ná­rod­nostnú menšinu, bol zazna­me­naný vyšší podiel oby­va­teľov s ma­te­rinským jazykom maďarským, ako je podiel samotnej ná­rod­nos­tnej menšiny, čo je rarita, keďže pri všet­kých ostatných men­ši­nách sa k ma­te­rin­skému jazyku hlásilo menej prí­sluš­níkov menšín.

* * *

Kto sú a kde najviac žijú oby­va­te­lia hlá­siaci sa k ru­sín­skej ná­rod­nosti

Rusínska národnostná menšina je tretia naj­po­čet­nej­šia v SR. Má viac ako 10% zastú­penie v 5 okresoch Pre­šov­ského kraja. Naj­vyšší podiel, takmer 51 %, má v okrese Medzi­la­borce. Z obcí nad tisíc oby­va­te­ľov si udalo rusínsku ná­rod­nosť viac ako 60 % oby­va­te­ľov v obci Kamienka (okres Stará Ľubovňa). V meste Medzi­la­borce sa k ru­sín­skej národnosti pri­hlá­sila takmer polo­vica oby­va­te­ľov.

Zaujímavosti o oby­va­te­ľoch, ktorí si udali ru­sín­sku ná­rod­nosť

 • Príslušníci rusínskej národnostnej menšiny žijú vyvážene v meste a na vidieku.
 • Rusínsku národnosť si udalo viac mužov ako žien. Mužov sa hlási k rusínskej národnosti 50,8 % a žien 49,2 %.
 • Rusínsku národnosť si udalo 9,2 % detí do 14 rokov, 67,7 % oby­va­te­ľov v pro­duk­tívnom veku a cez 21 % v se­nior­skom, po­pro­duk­tívnom veku.
 • Takmer 52 % príslušníkov rusínskej ná­rod­nos­tnej men­šiny je v stave manželskom. Je to najviac oproti iným ná­rod­nos­tným menšinám. Slo­bod­ných je 32,5 %. Podiel vdov a vdovcov pred­sta­vuje 9,5 %, roz­ve­de­ných je približne 6 %.
 • Len 8,5 % príslušníkov rusínskej ná­rod­nos­tnej men­šiny je bez ná­bo­žen­ského vyznania.
 • Viac ako 57,6 % príslušníkov ná­rod­nos­tnej menšiny sa hlási ku grécko­ka­to­líkom a 25 % k pra­vo­sláv­nym.
 • Príslušníci rusínskej národnostnej menšiny sú naj­vzde­la­nejší – do­siahli naj­vyš­šie vzde­lanie oproti iným menšinám. Až 27,1 % prísluš­níkov rusínskej ná­rod­nos­tnej menšiny má vy­so­ko­školské vzde­lanie.

* * *

Kto sú a kde najviac žijú oby­va­te­lia hlásiaci sa k rómskej ná­rod­nosti

Rómska národnostná menšina má celkovo v 7 okresoch Slovenska podiel vyšší ako 10 %, pričom naj­vyšší podiel, takmer 18 %, pred­sta­vuje v okrese Sabinov. Z obcí dominujú Rakúsy. Z 3 177 oby­va­teľov obce Rakúsy – okres Kež­ma­rok, si rómsku ná­rod­nosť udalo 2 248 ľudí. V obci Pod­ho­rany s 2 705 oby­va­teľmi v rov­na­kom okrese sa k rómskej ná­rod­nosti hlási 70,5 % oby­va­teľov. Vo veľkej obci Jarovnice, okres Sabinov (7 241 oby­va­te­ľov), si rómsku národnosť v SODB 2021 udalo 57 % oby­va­te­ľov (4 176).

Zaujímavosti o obyvateľoch, ktorí si udali rómsku národnosť

 • Príslušníci rómskej národnostnej menšiny žijú najmä na vi­die­ku. Až 71,2 % oby­va­te­ľov, ktorí si udali rómsku ná­rod­nosť žije na vi­die­ku.
 • Rómsku národnosť si udalo 50,5 % mužov a 49,2 % žien.
 • Rómsku národnosť si udalo oproti iným ná­rod­nos­tiam naj­viac oby­va­te­ľov v pred­pro­duk­tívnom veku do 14 rokov. Tvoria až 35,6% podiel. V pro­duk­tívnom veku si rómsku ná­rod­nosť udalo cez 61 % a v po­pro­duk­tívnom, seniorskom veku, sa k rómskej ná­rod­nosti hlásia len 3 %.
 • U obyvateľov, ktorí si udali rómsku ná­rod­nosť vý­razne prevlá­dal rodinný stav slo­bod­ná/slo­bod­ný. Až 68 % prísluš­ní­kov rómskej ná­rod­nos­tnej menšiny je slo­bod­ných, 27 % žije v man­žel­stve, 2 % sú roz­ve­dení a 2,7 % ov­do­velo.
 • Viac ako 17 % príslušníkov rómskej ná­rod­nos­tnej menšiny je bez ná­bo­žen­ského vyznania.
 • Takmer 61 % sa hlási k rímsko­ka­to­líc­kej cirkvi.
 • Viac ako polovica, takmer 57 % oby­va­te­ľov hlá­sia­cich sa k rómskej ná­rod­nosti, má základné vzde­la­nie.

Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *