Kategórie
Knihy Tlačové správy

Rodinné správanie populácie Slovenska

Štatistika v súvislostiach.

Kategórie
Tlačové správy

Domy podľa vybraných charakteristík v porovnaní rokov 2011 a 2021

Podľa výsledkov SODB 2011 a SODB 2021 sa počet ro­din­ných domov medzi posled­nými dvomi cenzami zvýšil takmer o 112-tisíc (11,5 %), z 969 360 v roku 2011 na 1 081 293 v roku 2021.

Kategórie
Tlačové správy

Byty podľa vybraných charakteristík v porovnaní rokov 2011 a 2021

Podľa výsledkov sčítania 2011 a 2021 bolo najviac bytov v Slo­ven­skej re­pub­like v ro­din­ných domoch.

Kategórie
Zošity humanistov

Hasnúca viera

More viery bolo raz aj plné a okrúhle brehy sveta
ho vrúbili ako záhyby širokej stuhy…
No teraz počujem
len jeho melancholický, dlhý, odchádzajúci šum…
ústupu…

Matthew Arnold, “Dover Beach” (Doverská pláž)

Prebieha historický prerod a skoro ho ne­po­zo­ru­je­me. Pomaly, pokojne, ne­po­zo­ro­va­ne scvrkáva sa ná­bo­žen­stvo v Ame­rike, ako sa to stalo už v Európe, Kanade, Austrálii, Japonsku – po celom roz­vi­nu­tom svete.

Kategórie
Tlačové správy

Vývoj počtu domov a bytov na území Slovenskej republiky do roku 2021

Počet domov sa na území Slovenskej republiky za ostatných 30 rokov zvýšil takmer o 250-tisíc.

Kategórie
Tlačové správy

Kto sú cudzinci žijúci na našom území

Národná analytická správa odhalila aj život cudzincov na území SR. V dôsledku voľného pohybu osôb v rámci Európskej únie a ne­ustá­leho procesu glo­ba­li­zácie sa výrazne zvýšil počet cudzincov nielen na území Slo­ven­skej re­pub­liky, ale aj vo všetkých krajinách v EÚ aj vo svete.

Kategórie
Tlačové správy

Štatistický úrad SR uverejnil rozšírené výsledky o domácnostiach a o obývanosti domov a bytov

Štatistický úrad Slovenskej republiky uverejnil v rámci pokračujúcej diseminácie údajov zo Sčí­tania oby­va­te­ľov, domov a bytov 2021 rozší­rené výsledky o do­mác­nos­tiach a o obý­va­nosti domov a bytov.

Kategórie
Tlačové správy

Obyvatelia Slovenska žijúci v zahraničí

Národná analytická správa odhaľuje aj obyvateľov, ktorí sa rozhodli trvalo žiť v zahraničí. V predošlých dekádach dochádza k výraznému nárastu počtu obyvateľov Slovenska, ktorí hľadajú nové príležitosti mimo hraníc Slovenskej republiky. Hlavnými dôvodmi sú ekonomické faktory, najmä nedostatok vhodných pracovných miest, nízka úroveň platového ohodnotenia a obmedzené možnosti profesijného rastu.

Kategórie
Tlačové správy

Ľudia bez domova ako spoločenský fenomén

Národná analytická správa, ktorá vznikla na základe výsledkov SODB 2021 veľmi presne definuje bez­do­movcov v SR.

Kategórie
Tlačové správy

Obyvatelia v nekonvenčných obydliach podľa SODB 2021

Národná analytická správa sa v jednej z pod­rob­ných te­ma­tic­kých analýz venuje aj oby­va­te­ľom, ktorí sa sčítali na sú­časný pobyt v ne­kon­ven­čných obydliach.