Kategórie
O politike

Snaha zaviesť teokraciu na Slovensku

Ľudia, dávajte si veľký pozor na bigotných fanatikov!

Snaha o deštrukciu sekulárneho štátu naberá na obrátkach. Je to vážna vec, pretože ide o cha­rak­ter štátu.

Ústava Slovenskej republiky

PRVÁ HLAVA

Prvý oddiel
ZÁKLADNÉ USTA­NO­VE­NIA

Článok 1 (1): „Slovenská republika je zvr­cho­vaný, de­mo­kra­tický a právny štát. Neviaže sa na ni­ja­kú ide­o­ló­giu ani ná­bo­žen­stvo.“

Ešte z Ústavy SR:

Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slo­ven­skej re­pub­liky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a ná­bo­žen­stvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k ná­rod­nosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné posta­venie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poško­dzo­vať, zvý­hod­ňovať alebo zne­vý­hod­ňovať.“

Ľudia sú slobodní a rovní v dôstoj­nosti i v právach. Základné práva a slo­body sú ne­od­ňa­teľné, nescu­dzi­teľné, ne­pre­ml­ča­teľné a ne­zru­ši­teľné.“

Sloboda myslenia, svedomia, ná­bo­žen­ského vyznania a viery sa za­ru­čujú. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť ná­bo­žen­ské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez ná­bo­žen­ského vyznania. Každý má právo verejne pre­ja­vo­vať svoje zmýš­ľanie.“

„Každý má právo vy­jad­ro­vať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným spô­so­bom…“

Uvedomuje si Anna Záborská z Kres­ťan­skej únie, ako veľmi chce pošliapať Ústavu SR?

Anna Záborská
Anna Záborská.

Reagujem, pretože som si prečítal článok Slovensko buď bude kres­ťan­ské alebo ne­bude z 25. au­gusta 2023.

Anna Záborská kandiduje v nad­chá­dza­jú­cich voľbách do Ná­rod­nej rady SR za koa­líciu (OĽaNO a pria­telia, Kres­ťan­ská únia, ZA ĽUDÍ) s po­ra­do­vým číslom 148. Dúfam, že sa jej ne­po­darí prekrúž­ko­vať do par­la­mentu.

V registri politických strán je hnutie s ču­des­ným názvom: „OĽANO A PRIA­TELIA: OBY­ČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NE­ZÁ­VISLÍ KAN­DI­DÁTI (NEKA), NOVA, SLO­BODNÍ A ZOD­PO­VEDNÍ, PA­ČI­VALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK.“

Občania, voliči, nevoľte ne­bez­peč­ných po­li­tikov, ktorí chcú zničiť de­mo­kra­tické hod­noty!

Viem, že na Slo­ven­sku je 68,5 % kres­ťanov.

„Spomedzi 5 449 270 oby­va­teľov Slo­ven­skej re­pub­liky sa k jed­nej z kres­ťan­ských cirkví pri­hlá­silo 3 733 783 oby­va­teľov, čo pred­sta­vuje 68,5 % z cel­ko­vého počtu oby­va­teľov.“

Vari toto kresťanom ako je Záborská nestačí? Podaj kresťanke palec, a zje ti celú ruku!!!

„Najpočetnejšou kresťanskou orga­ni­zá­ciou je Rím­sko­ka­to­lícka cirkev s poč­tom 3 038 511 veriacich, tvoriac 55,76 % všet­kých oby­va­teľov Slo­ven­skej re­pub­liky a 81,4 % všet­kých kres­ťanov na Slo­ven­sku.“

No tak! Je jasne vidieť, že kresťania, najmä katolíci, sú vo výraznej prevahe. To môžem pokojne povedať, že Slo­ven­sko je „kres­ťan­ská kra­jina“.

Budem brániť svoju vlasť pred ta­kými škod­cami, ako je Záborská. Je to ne­bez­pečný ele­ment na po­li­tickej scéne. Aj to­le­ran­cia má svoje hra­nice.

Na Slovensku žije aj 1 296 142 ľudí bez ná­bo­žen­ského vyznania. To je 23,79 %. Patrím medzi nich. A ob­ha­ju­jem aj ich ľudské práva.


Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *