Kategórie
Tlačové správy

Ako sa za predošlých 100 rokov menila slovenská populácia (5)

Ako si muži a ženy v Slo­ven­skej re­pub­like plá­no­vali ro­di­čov­stvo.

SODB 2021

Rôznymi etapami vývoja pre­chá­dza aj slo­ven­ská po­pu­lácia. Šta­tis­tický úrad Slo­ven­skej re­pub­liky vydal 30. júna 2023 Ná­rod­nú ana­ly­tickú správu, pub­li­ká­ciu zosta­ve­nú na základe výsledkov Sčí­ta­nia oby­va­te­ľov, domov a bytov 2021.

Národná analytická správa je ino­va­tív­nym pub­li­kač­ným pro­duk­tom, ktorý posky­tuje kom­plex­ný poh­ľad na po­pu­láciu SR a pod­mien­ky jej bý­va­nia k roz­ho­du­jú­cemu oka­mihu sčí­ta­nia.

Úroveň bezdetnosti žien v jed­not­li­vých ve­ko­vých sku­pi­nách bola až do roku 1991 re­la­tív­ne sta­bilná. Vo veku 15 – 19 rokov bolo 9 z 10 žien bez­det­ných. S pri­bú­da­júcim vekom ich podiel v po­pu­lácii klesal. V po­lo­vici 20. sto­ročia bol práve v naj­star­šej ve­ko­vej sku­pi­ne žien naj­nižší podiel bez­det­ných (9,1 %; 17,1-tisíca). V ďal­ších sčí­ta­niach sa naj­nižší podiel po­sú­val do mlad­ších ve­ko­vých sku­pín. V roku 1970 bol naj­nižší podiel bez­det­ných v po­pu­lácii žien 35 – 39-ročných (7,9 %; 11,3-tisíca).

Opúšťanie starého modelu skorého ma­ter­stva a ro­di­čov­stva sa na Slo­ven­sku za­čalo odo­hrá­vať postupne nap­rieč jed­not­li­vými ge­ne­rá­ciami. Túto zmenu naj­vý­raz­nejšie do­ku­men­tujú údaje z výsledkov sčí­ta­nia v rokoch 2011 a 2021. Významná zmena bola zazna­me­naná vo ve­ko­vej sku­pi­ne žien 25 – 29 rokov, v ktorej do roku 2001 bola každá piata žena bez­det­ná. Na základe výsledkov sčí­ta­ní v rokoch 2011 a 2021 je už každá druhá žena vo ve­ko­vej sku­pi­ne 25 – 29 rokov bez­det­ná.

Podľa SODB 2021 sú ženy vzde­lané a ma­ter­stvo od­kla­dajú

Uvedený trend odkladania na­ro­denia die­ťa­ťa do vyš­šieho veku potvr­dzujú výsledky zo sčí­ta­nia v roku 2021, ktoré uká­zali, že čoraz viac žien má ukon­čené vy­so­ko­škol­ské vzde­lanie. Vzde­la­nejšie ženy sa oveľa čas­tej­šie snažia naj­prv na­do­bud­núť sta­bilnú pra­cov­nú po­zí­ciu a do­siah­nuť dosta­točné fi­nan­čné za­bez­pe­če­nie. Pre tieto ženy môže ma­ter­stvo pri­ná­šať vý­raz­né náklady stra­te­ných prí­le­ži­tostí.

Jedno dieťa po trid­siatke

Na Slovensku nemali ženy s jed­ným die­ťa­ťom vý­raz­né zastú­pe­nie. Až do roku 1991 každá štvrtá žena vo veku 20 – 24 rokov mala jedno dieťa. Čím boli ženy staršie, tým zastú­pe­nie žien s jed­ným die­ťa­ťom inten­zív­nejšie kle­salo, čo nasved­čuje tomu, že v ďal­ších ži­vot­ných eta­pách tieto ženy ne­ostá­vajú iba pri jed­nom die­ťati. Od roku 2001 sa trend zmenil. Prvou zmenou bol presun naj­po­čet­nej­šej sku­piny žien s jed­ným die­ťa­ťom do ve­ko­vej sku­piny žien 25 – 29 rokov (sčí­ta­nie v roku 2001), prí­pad­ne 30 – 34 rokov (sčí­ta­nie v roku 2011 a v roku 2021). Táto zmena súvisí s už spo­mí­na­ným odkla­da­ním ma­ter­stva do vyš­šieho veku. Druhou zmenou bol mier­nejší pokles zastú­pe­nia žien s jed­ným die­ťa­ťom medzi jed­not­li­vými ve­ko­vými sku­pi­nami žien. Táto zmena nasved­čuje tomu, že ur­čitá sku­pi­na žien ostáva spo­koj­ná s jed­ným die­ťa­ťom a ne­u­va­žuje o ďal­šom die­ťa­ti alebo už ne­dôjde k že­la­nej plod­nosti.

V roku 2021 vyše 48 % žien s dvomi deťmi bolo vo veku 55 – 59 rokov

Ako ukázali výsledky jednotlivých sčítaní, na Slo­ven­sku v ro­koch 1950 – 2011 postupne začal pre­vlá­dať dvoj­detný model rodiny. V dru­hej po­lo­vici 20. sto­ro­čia bolo zastú­pe­nie žien s dvomi deťmi rovno­mer­nejšie roz­de­lené medzi jed­not­livé ve­ko­vé sku­piny s naj­vyšším zastú­pením medzi ženami vo veku 30 – 34 rokov. Postupne sa podiel žien s dvomi deťmi v jed­not­li­vých ve­ko­vých sku­pi­nách zvy­šo­val tak, že v roku 1991 tak­mer po­lo­vica žien vo veku 30 – 34 rokov mala dve deti (97,4-tisíca).

Od roku 2001 sa početnejšie zastú­pe­nie žien s dvomi deťmi vý­raz­ne po­sú­va do vyš­šieho veku žien. V roku 2021 vyše 48 % žien s dvomi deťmi bolo vo veku 55 – 59 rokov (86,7-tisíca). Tento vek je už po­repro­duk­čný, čiže už nie je možné oča­ká­vať, že tieto ženy po­ro­dia ďal­šie dieťa.

Od roku 1991 v žiadnej ve­ko­vej sku­pi­ne žien nemali ženy s tromi a viac deťmi viac ako 50% zastú­pe­nie

Zníženie podielu žien s tromi a viac deťmi po­kra­čo­valo nap­rieč ge­ne­rá­ciami. Kým v ro­koch 1950 – 1970 viac ako po­lo­vica žien vo veku 40 – 44 rokov a viac mala tri a viac detí, v roku 1980 sa je­di­nou ve­ko­vou sku­pi­nou s viac ako po­lo­vi­cou žien s tromi a viac deťmi stala naj­star­šia ve­ko­vá sku­pi­na žien (80 a viac ro­kov). Od roku 1991 v žiad­nej ve­ko­vej sku­pi­ne žien ne­ma­li ženy s tromi a viac deťmi viac ako 50% zastú­pe­nie. V roku 2021 na konci repro­duk­čného veku mala každá piata žena tri a viac detí. Pre po­rov­nanie, v rokoch 1950 – 1970 mala každá druhá žena vo veku 45 – 49 rokov tri a viac detí.

Sčítanie v roku 2021 bolo vý­ni­moč­né aj tým, že sa prvý­krát zisťo­val počet ži­vo­na­ro­de­ných detí aj u mužov. V po­rov­naní s bez­det­nos­ťou žien má bez­det­nosť mužov vyššiu váhu v po­pu­lácii mužov. Tak ako v prí­pa­de žien, v naj­mlad­ších ve­ko­vých sku­pi­nách bolo 9 z 10 mužov bez­det­ných. Smerom k star­ším ve­ko­vým sku­pi­nám kle­salo zastú­pe­nie bez­det­ných mužov, ale mier­nej­ším tem­pom, ako v prí­pa­de žien. Vo ve­ko­vej sku­pi­ne 30 – 34 rokov bola po­lo­vica mužov bez­det­ná (104,6-tisíca). Pre po­rov­na­nie, u žien v rov­na­kej ve­ko­vej sku­pi­ne do­siah­la bez­det­nosť vyše 33 % (66,4-tisíca). V po­repro­duk­tív­nom veku sa roz­diely medzi po­hla­viami v tomto prí­pa­de vy­rov­ná­vajú a úro­veň bez­det­nosti sa po­hy­buje v prie­mere okolo 6 % u oboch po­hla­ví.

Takmer štvrtina mužov vo veku 35 – 39 rokov mala podľa SODB 2021 jedno dieťa

Neskorší začiatok reprodukčných dráh a nižšia dy­na­mi­ka, s akou sa muži na Slo­ven­sku stá­vajú otcami, potvr­dzuje aj vývoj ich zastú­pe­nia s jedným die­ťa­ťom (ŠPROCHA, 2022). Na základe výsledkov zo sčí­ta­nia v roku 2021 boli v prí­pa­de jed­no­det­nosti naj­väč­šie roz­diely medzi po­hla­via­mi v naj­mlad­ších ve­ko­vých sku­pi­nách. Naj­vý­raz­nejší roz­diel bol vo ve­ko­vej sku­pi­ne 25 – 29 rokov, kde po­diel mužov s jed­ným die­ťa­ťom bol 13,7 %, čiže o 8,7 p. b. nižší ako u žien. Tak­mer štvr­tina mužov vo veku 35 – 39 rokov mala jedno dieťa (53-tisíc).

Dvojdetný model prevláda aj u mužov

Tak ako v prípade žien, aj u mužov pre­vlá­da dvoj­det­ný model.

Muži s dvomi deťmi prevládali od ve­ko­vej sku­pi­ny 40 – 44 rokov, kde viac ako tre­tina mužov mala dve deti. V po­rov­naní so že­nami tento trend nastáva až vo vyš­šom veku.

Ženy s dvomi deťmi prevládali od ve­ko­vej sku­pi­ny 35 – 39 ro­kov, ale len do ve­ko­vej sku­pi­ny 75 – 79 ro­kov. V naj­star­šej ve­ko­vej sku­pi­ne 80 ro­kov a viac žije ešte po­mer­ne veľká sku­pi­na žien, ktorá svoje repro­duk­čné zámery rea­li­zo­vala v 60. a 70. ro­koch. Toto ob­do­bie bolo cha­rak­te­ris­tické ro­de­ním detí vyš­šieho po­ra­dia vo zvý­še­nej miere, než ako to bolo v 80. či 90. ro­koch. To potvr­dilo aj zastú­pe­nie mužov s 3 a viac deťmi, keďže vo veku do 50 rokov do­sa­huje ich zastú­penie nižšie hod­noty (do 19 %) a sme­rom k vyš­šiemu veku sa ich podiel zvy­šuje.

Najvyššie zastúpenie mali medzi 80 a viac­roč­ný­mi mužmi, kde 40 % mužov malo 3 a viac detí (22,8-tisíca). Ženy s tromi a viac deťmi mali tiež naj­vyš­šie zastú­pe­nie medzi 80 a viac­roč­ný­mi. Ale v sú­vis­losti s ich lep­šími úmrtnos­tnými po­mer­mi bolo ich zastú­pe­nie o 4,6 p. b. vyššie v po­rov­na­ní s mužmi.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *