Kategórie
Tlačové správy

Štatistický úrad SR uverejnil „Časové rady“

Štatistický úrad Slovenskej re­pub­liky uve­rej­nil v rámci po­kra­ču­jú­cej di­se­mi­nácie údajov zo SODB 2021 na svojej webovej stránke časové rady za oby­va­teľov, domy, byty aj do­mác­nosti.

SODB 2021

Čo sú časové rady a akú majú formu

Časové rady predstavujú dáta, ktoré sle­dujú vývoj daného uka­zo­va­teľa v čase. Za­čia­tok ča­so­vého radu pri jed­not­li­vých uka­zo­va­teľoch je rôzny, v zá­vis­losti od do­stup­nosti údajov a aspektu ich po­rov­na­teľ­nosti.

Časové rady údajov za oby­va­te­ľov, domy, byty a do­mác­nosti sú pre­zen­to­vané formou dash­boardov, ktoré sú tvo­rené grafmi a dvoj­di­men­zio­nál­nymi ta­buľ­kami, v ktorých jednou di­men­ziou je vždy územie SR a dru­hou zisťo­vaná ob­sa­hová pre­menná. Všetky údaje je možné stiahnuť v troch for­má­toch (XLSX, CSV, JSON).

Ukazovatele v časových radoch

Za obyvateľov je dostupných 13 uka­zo­va­teľov, sedem z nich so za­čiat­kom ča­so­vého radu už v dru­hej po­lo­vici 19. sto­ro­čia (počet oby­va­teľov, hustota oby­va­teľ­stva, počet oby­va­teľov podľa pohlavia, eko­no­mic­kých ve­ko­vých sku­pín, 5-roč­ných vekových skupín, ná­bo­žen­ského vyznania, ma­te­rin­ského jazyka).

Ukazovatele za domy (6) a byty (6) pri­ná­šajú ča­so­vé rady údajov o trvalo obý­va­ných domoch a bytoch, ako aj uka­zo­va­tele o na­po­jení domov na inži­nier­ske siete a o vy­ba­ve­nosti bytov.

Pri domácnostiach sú k  dispo­zícii uka­zo­va­tele (3) o počte by­to­vých do­mác­ností a počte a typoch cen­zo­vých do­mác­ností.

Časové rady nájdete na stránke www.scitanie.sk.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *