Kategórie
Tlačové správy

Nezávislé, dospelé deti žijúce stále s rodičmi

Mužom sa z domu nechce.

SODB 2021

Vďaka SODB 2021 môže odborná aj ši­ro­ká ve­rej­nosť nájsť na stránke www.scitanie.sk aj infor­mácie o do­mác­nos­tiach. Sčítanie je je­di­ným re­le­van­tným zdrojom infor­mácií o živote v ro­di­nách a do­mác­nos­tiach v SR. Je je­di­ným obrazom ro­din­ného sprá­vania sa po­pu­lácie. Medzi feno­mény, ktoré za­ra­ďu­jeme medzi po­pu­lárne, patrí aj infor­mácia, koľko ne­zá­vis­lých detí stále žije so svo­jimi rodičmi.

Dospelé deti žijúce u rodiča alebo rodičov v SR

V Slovenskej republiky žije v rôz­nych typoch cen­zo­vých do­mác­nosti spolu so svo­jimi ro­dič­mi alebo jed­ným z ro­di­čov až 564 228 dospe­lých ľudí. Tvoria po­pu­láciu v rôznych vekových sku­pi­nách od 20 do 60 rokov. Vo všet­kých vekových ka­te­gó­riách do­mi­nujú doma žijúci muži, ktorí tvoria tak­mer 70 % po­pu­lácie žijúcej u rodičov v jednej cen­zo­vej do­mác­nosti.

Podiel domácností podľa veku a pohlavia ne­zá­vis­lého die­ťaťa, ktoré žije s ro­dič­mi (man­žel/man­želka)

V rodinných cenzových domácnostiach, ktoré sú tvorené man­žel­ským párom, žije podľa SODB 2021 až 313 387 ne­zá­vis­lých detí. Vo ve­ko­vej ka­te­gó­rii 20 až 29 rokov je ich 154 156 a tak­mer 66 % z uve­de­ného počtu tvoria muži. Vo ve­ko­vej ka­te­górii 30 až 49 rokov je pre­va­ha mužov žijúcich stále u rodičov ešte výraznejšia! Zo 141 664 ne­zá­vis­lých detí, ktoré žijú v jednej cen­zovej do­mác­nosti s rodičmi, tvoria muži až tak­mer 74 %.

ab: Podiel domácností podľa veku a pohlavia nezávislého dieťaťa, ktoré žije s rodičmi (manžel/manželka)
Tab: Podiel domácností podľa veku a pohlavia nezávislého dieťaťa, ktoré žije s rodičmi (manžel/manželka).

Podiel domácností podľa veku a pohlavia ne­zá­vis­lého die­ťaťa, ktoré žije s osa­me­lou mat­kou

V neúplných rodinných cen­zo­vých do­mác­nos­tiach len spolu s matkou žije v rôznych ve­ko­vých ka­te­gó­riách 191 522 dospe­lých detí. Vo ve­ko­vej ka­te­górii 20 až 29 rokov je ich viac ako 55 tisíc a z toho 64,4 % tvoria muži. Vo ve­ko­vej ka­te­górii od 20 do 49 rokov opäť z ne­ce­lých 100-tisíc dospelých detí žijúcich s matkami tvoria su­ve­rén­nych viac ako 73 % muži.

Tab: Podiel domácností podľa veku a pohlavia nezávislého dieťaťa, ktoré žije s osamelou matkou
Tab: Podiel domácností podľa veku a pohlavia nezávislého dieťaťa, ktoré žije s osamelou matkou.

Podiel domácností podľa veku a pohlavia ne­zá­vis­lého die­ťaťa, ktoré žije s osa­me­lým otcom

Neúplné rodinné cenzové domácnosti tvorené otcom sú menej časté ako tie, ktoré sú tvo­rené matkou. Aj napriek tomu spolu s otcom ostáva žiť podľa SODB 2021 tak­mer 39 000 dospelých detí vo všet­kých ve­ko­vých ka­te­gó­riách. Opäť muži vý­raz­ne do­mi­nujú nad že­nami. Vo ve­ko­vej ka­te­górii 20 až 29 rokov žije s otcom viac ako 14 000 dospelých detí, v 69 % muži. Vo ve­ko­vej ka­te­górii od 30 do 49 rokov je to tak­mer 20-tisíc ne­zá­vis­lých detí opäť vo viac ako 73 % muži.

Tab: Podiel domácností podľa veku a pohlavia nezávislého dieťaťa, ktoré žije s osamelým otcom
Tab: Podiel domácností podľa veku a pohlavia nezávislého dieťaťa, ktoré žije s osamelým otcom.

Podiel domácností podľa veku a pohlavia ne­zá­vis­lého die­ťaťa, ktoré žije s ro­dič­mi (druh/družka)

V type cenzovej domácnosti, kde rodičia žijú ako druh a družka ostáva v rôz­nych ve­ko­vých ka­te­gó­riách žiť 20 403 dospelých detí. Do­mác­nosti po­zostá­va­júce z ko­ha­bi­tan­tov tvoria menšie per­cento do­mác­ností v SR a v tomto type do­mác­nosti naj­čas­tejšie žijú dospelé deti vo ve­ko­vej ka­te­górii od 20 do 29 rokov. Aj tu vy­so­ko do­mi­nujú muži.

Tab: Podiel domácností podľa veku a pohlavia nezávislého dieťaťa, ktoré žije s rodičmi (druh a družka)
Tab: Podiel domácností podľa veku a pohlavia nezávislého dieťaťa, ktoré žije s rodičmi (druh/družka).

V kocke:

Celkovo žije s rodičom alebo rodičmi v jed­nej rodin­nej cen­zo­vej do­mác­nosti 564 228 dospelých detí v SR. Ro­din­né do­mác­nosti sú man­že­lia, ko­ha­bi­tanti, osa­melí rodičia. Ako vidno, vo všet­kých typoch cen­zo­vých rodin­ných do­mác­ností, či už úplných alebo neúplných, ostávajú žiť s ro­dič­mi vo všet­kých ve­ko­vých ka­te­gó­riách hlavne muži. Výnimku tvorí veková skupina nad 60 rokov, kde ide najmä o opa­teru a do­cho­va­nie star­nú­ceho rodiča. Povšimnúť si možno aj výrazný rozdiel vo ve­ko­vých ka­te­gó­riách 20 až 29 rokov, kde muži tvoria 66 %, a potom vekové kategórie od 30 do 49 %, kde ich podiel pre­sa­huje 73 %. Tu môžeme badať vekovú hranicu žien 30 rokov, kedy sa osa­mos­tat­nia od ro­di­čov. O tomto fakte svedčí aj nárast po­dielu do­mác­ností jed­not­liv­cov, ktoré tvoria hlavne ženy.

Rodinné domácnosti podľa veku a pohlavia nezávislého dieťaťa, ktoré žije s rodičmi (s rodičom)
Rodinné domácnosti podľa veku a pohlavia nezávislého dieťaťa, ktoré žije s rodičmi (s rodičom).

Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *