Kategórie
Tlačové správy

Ako sa za predošlých 100 rokov menila slovenská populácia (4)

Národnosť a ďalšia národnosť.

SODB 2021

Rôznymi etapami vývoja prechádza aj slo­ven­ská po­pu­lácia. Šta­tis­tický úrad Slo­ven­skej re­pub­liky vydal 30. júna 2023 Ná­rod­nú ana­ly­tickú správu, pub­li­káciu zosta­venú na základe výsledkov Sčí­ta­nia oby­va­teľov, domov a bytov 2021.

Národná analytická správa je ino­va­tívnym pub­li­kač­ným pro­duk­tom, ktorý posky­tuje kom­plex­ný poh­ľad na po­pu­láciu SR a pod­mienky jej bý­va­nia k rozho­du­jú­cemu oka­mihu sčí­ta­nia. Dnes sa dozviete viac o vy­ví­ja­jú­cej sa ná­rod­nostnej štruk­túre Slo­ven­ska od roku 1921.

V roku 1921 výrazný podiel ma­ďar­skej ná­rod­nosti

Metodika zisťovania národnosti sa postupne menila. Napríklad v rokoch 1921 a 1930 sa podľa le­gis­la­tív­nych pred­pisov ná­rod­nosť oby­va­teľ­stva zisťo­vala spra­vidla podľa ma­te­rin­ského jazyka (ŠPROCHA, Majo, 2016). V tomto období síce väčšina oby­va­teľov uviedla slo­ven­skú ná­rod­nosť, ale ich podiel predsta­voval len 65 %. Vplyvom pred­chá­dza­júcej uhorskej po­li­tiky sa druhou naj­po­čet­nejšou ná­rod­nosťou stala ma­ďar­ská, ku ktorej sa v roku 1921 prihlá­silo 21,7 % oby­va­teľov. Ostatné ná­rod­nosti početne zaos­tá­vali a ich zastú­penia ne­do­sa­ho­vali ani 5 %.

V roku 1950 výrazne prevládla slo­ven­ská ná­rod­nosť a ubudla ma­ďar­ská a ne­mecká ná­rod­nosť

Od roku 1950 sa národnosť uvádzala ako príslušnosť k národu, z ktorého kul­túr­nym a pra­cov­ným spo­lo­čen­stvom je sčí­taná osoba spätá. Po skon­čení 2. sve­to­vej vojny a vzniku so­cia­lis­tic­kého zria­denia prišlo k vý­raz­nému nárastu oby­va­teľov so slo­ven­skou ná­rod­nosťou. V roku 1950 podiel tejto ná­rod­nosti predsta­voval 86,6 %, čím sa stala vý­raz­ne ma­jo­rit­nou ná­rod­nosťou. Ne­pri­hlá­se­nie sa časti Ma­ďa­rov k ma­ďar­skej ná­rod­nosti a do­pady výmeny a od­sunu časti ma­ďar­ského oby­va­teľ­stva do Čiech (ŠPROCHA, Majo, 2016) sa pre­ja­vili v sčí­taní oby­va­teľov v roku 1950 poklesom počtu oby­va­teľov s ma­ďar­skou ná­rod­nosťou. Počet oby­va­teľov s ma­ďar­skou ná­rod­nosťou klesol medzi rokmi 1921 a 1950 o vyše 45 % (pokles o 296,1-tisíca oby­va­teľov). V roku 1950 boli síce oby­va­telia ma­ďar­skej ná­rod­nosti stále naj­po­čet­nejšou ná­rod­nos­tnou men­ši­nou, ale ich podiel na cel­ko­vom počte oby­va­teľov predsta­vo­val už len 10,3 %. V tomto období výrazný pokles zazna­me­nala aj ne­mecká ná­rod­nosť. V po­rov­naní s rokom 1921 ich počet klesol o vyše 96 % (zo 145,8-tisíca v roku 1919 na 5,2-tisíca v roku 1950) a ich podiel predsta­vo­val iba 0,2 %.

Roky 1961 až 1980 priniesli sta­bi­li­záciu ná­rod­nostnej štruk­túry SR

V sčítaniach obyvateľov konaných v rokoch 1961 až 1980 bol vývoj v ná­rod­nostnej štruk­túre oby­va­teľ­stva na Slo­ven­sku sta­bi­li­zo­vaný. Podiel oby­va­teľov so slo­ven­skou ná­rod­nosťou sa mierne zvy­šo­val a ustálil sa na hod­note 86,5 % (4,317 mi­lióna). V roku 1961 zazna­me­nala ma­ďar­ská ná­rod­nosť nárast počtu i po­dielu oby­va­teľov. Počet oby­va­teľov s ma­ďar­skou ná­rod­nosťou sa zvý­šil o 46,3 % (z 354,5-tisíca v roku 1950 na 518,8-tisíca v roku 1961). Ich po­diel predsta­vo­val 12,4 %. Aj napriek pretrvá­va­jú­cemu nárastu počtu oby­va­teľov s ma­ďar­skou ná­rod­nosťou sa v ďalších sčí­ta­niach pre­javil pokles zastú­penia oby­va­teľov s ma­ďar­skou ná­rod­nosťou na cel­ko­vom počte oby­va­teľov. V roku 1980 po­diel oby­va­teľov s ma­ďar­skou ná­rod­nosťou pred­sta­vo­val 11,2 % oby­va­teľov.

Rok 1991 priniesol histo­rickú no­vinku – mož­nosť de­kla­rovať rómsku ná­rod­nosť

V roku 1991 sa konalo sčítanie obyvateľov, v ktorom mohli oby­va­telia de­kla­ro­vať aj rómsku ná­rod­nosť. K rómskej ná­rod­nosti sa pri­hlá­silo 75,8-tisíca oby­va­teľov, čo pred­sta­vo­valo 1,4 %. Po dlhšej dobe mali oby­va­telia mož­nosť sa pri­hlá­siť aj k ži­dov­skej ná­rod­nosti, keďže v rokoch 1950 – 1980 sa ne­zis­ťo­vala. Pri­hlá­silo sa k nej len 134 oby­va­teľov. V roku 2001 sa 85,8 % oby­va­teľov pri­hlá­silo k slo­ven­skej ná­rod­nosti, k ma­ďar­skej 9,7 %, k rómskej 1,7 % a k českej 0,8 % oby­va­teľov. V po­rov­naní s pred­chá­dza­júcim sčí­ta­ním sa zvý­šilo zastú­pe­nie oby­va­teľov slo­ven­skej a rómskej ná­rod­nosti, na­o­pak zní­žilo sa zastú­pe­nie ma­ďar­skej a českej ná­rod­nosti.

V roku 2011 viac ako 100-tisíc oby­va­teľov de­kla­ro­valo rómsku ná­rod­nosť

Výsledky národnostnej štruktúry v sčítaní obyvateľov v roku 2011 boli ovplyv­nené zvý­še­ným počtom ne­od­po­vedí na otázku o ná­rod­nosti, čím prišlo k poklesu zastú­penia ná­rod­ností s vý­nim­kou rómskej. V roku 2011 mali na­ďa­lej naj­vý­raz­nejšie zastú­pe­nie oby­va­telia slo­ven­skej ná­rod­nosti 80,7 % (tak­mer 4,353 mi­lió­na), ktorí ale v po­rov­naní s rokom 2001 zazna­me­nali naj­vý­raz­nejší medzi­cen­zový pokles o vyše 5 p. b. Druhou naj­po­čet­nejšou ná­rod­nosťou bola ma­ďar­ská 8,5 % (tak­mer 458,5-tisíca), ktorá klesla o 1,2 p. b. Treťou ná­rod­nosťou na zá­kla­de naj­vyš­šieho počtu a po­dielu bola rómska ná­rod­nosť, ku ktorej sa prvý­krát pri­hlá­silo viac než 100-tisíc oby­va­teľov, čo pred­sta­vo­valo tak­mer 2 %. U rómskej ná­rod­nosti pred­sta­vo­val medzi­cen­zový nárast 0,3 p. b.

Rok 2021 priniesol dve otázky o ná­rod­nosti

Pri sčítaní obyvateľov v roku 2021 bola prvý­krát v histórii sčí­taní mož­nosť uviesť aj ďalšiu ná­rod­nosť. Pojem ná­rod­nosť bol definovaný ako prísluš­nosť oby­va­teľa k ná­rodu alebo et­nic­kej sku­pine. Oby­va­telia mohli svoju ná­rod­nosť de­kla­ro­vať buď prostred­níc­tvom otázky: „Aká je Vaša ná­rod­nosť?“ Alebo v prí­pade ďalšej ná­rod­nosti otázkou: „Hlá­site sa aj k ďalšej ná­rod­nosti?“ Ma­jo­ritnú slo­ven­skú ná­rod­nosť si uviedlo 83,8 % oby­va­teľov (tak­mer 4,568 mi­lióna oby­va­teľov). K ná­rod­nos­tným men­ši­nám sa pri­hlá­silo 600-tisíc oby­va­teľov, čo pred­sta­vo­valo 10,8 % z cel­ko­vého počtu oby­va­teľov. Na základe uve­de­ných ná­rod­ností sa naj­po­čet­nejšou ná­rod­nos­tnou men­ši­nou stala ma­ďar­ská ná­rod­nosť, ktorú si ako ná­rod­nosť uviedlo 7,7 % oby­va­teľov (tak­mer 422,1-tisíca).

Ďalšiu národnosť si uviedli hlavne Rómovia

Možnosť prihlásiť sa k ďalšej ná­rod­nosti vy­u­žilo 5,6 % oby­va­teľov (vyše 306-tisíc oby­va­teľov). Rómska ná­rod­nosť je naj­po­čet­nej­šou v rámci ďal­šej ná­rod­nosti. Z cel­ko­vého počtu oby­va­teľov hlá­sia­cich sa k ďal­šej ná­rod­nosti si ako ďal­šiu ná­rod­nosť rómsku uviedlo tak­mer 89-tisíc oby­va­teľov (29,1 %).

Deklarovať rusínsku národnosť v ďalšej otázke o ná­rod­nosti využili aj Rusíni

Z celkového počtu obyvateľov hlásiacich sa k ďal­šej ná­rod­nosti si ako ďal­šiu ná­rod­nosť rusínsku uviedlo až 39,8-tisíca oby­va­teľov (13 %). Tým sa rusínska ná­rod­nosť stala treťou naj­po­čet­nej­šou sku­pi­nou v rámci ďal­šej ná­rod­nosti. V tomto prí­pade bola po­čet­nej­šia ako ďal­šia ná­rod­nosť ma­ďar­ská, ale aj česká. Z cel­ko­vého počtu oby­va­te­ľov hlá­sia­cich sa k ďal­šej ná­rod­nosti si ako ďal­šiu ná­rod­nosť ma­ďar­skú uviedlo 11,1 % oby­va­teľov (34,1-tisíca oby­va­te­ľov).


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *