Kategórie
Tlačové správy

Ako sa za predošlých 100 rokov menila slovenská populácia (2)

Slovensko stále vzdelanejšie!

SODB 2021

Rôznymi etapami vývoja prechádza aj slo­ven­ská po­pu­lácia.

Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal 30. júna 2023 Národnú ana­ly­tickú správu, publi­ká­ciu zosta­venú na zá­klade výsledkov Sčí­ta­nia oby­va­teľov, domov a bytov 2021. Ná­rod­ná ana­ly­tická správa je ino­va­tív­nym publi­kač­ným pro­duktom, ktorý posky­tuje komplexný pohľad na po­pu­láciu SR a pod­mienky jej bý­va­nia k roz­ho­du­júcemu oka­mi­hu sčí­ta­nia. Dnes sa dozviete viac o vý­vo­ji vzde­lania. Vývoj na Slo­ven­sku ukázal, že sa vzde­la­nostná úroveň oby­va­teľ­stva zvy­šuje. Na zá­klade dostup­ných údajov sa počas ob­do­bia od roku 1950 až do roku 2021 zni­žo­val podiel osôb bez vzde­la­nia a so zá­klad­ným vzde­la­ním, zni­žo­vali sa prí­rastky oby­va­teľ­stva so stredo­škol­ským vzde­laním bez ma­tu­rity a zvy­šo­val sa podiel oby­va­teľov so stredo­škol­ským vzde­la­ním s ma­tu­ritou a s vy­so­ko­škol­ským vzde­laním.

Po druhej svetovej vojne dominovalo základné vzdelanie

Obyvateľstvo Slovenska sa po 2. sve­to­vej vojne vyzna­čo­valo najmä dosiahnutým základným vzdelaním, ktoré v roku 1950 dosiahlo takmer 90 % obyvateľov 15-ročných a starších. V ďal­šom období ich podiel klesal, naj­vý­raz­nejšie medzi rokmi 1961 a 1970. Ďalší pokles zastú­penia osôb so zá­klad­ným vzde­la­ním bol spô­so­bený vy­mie­raním starších ge­ne­rácií vyzna­ču­júcich sa práve nízkym vzde­la­ním. (ŠPROCHA, Majo, 2016.) Z toho dôvodu v roku 1991 na Slo­ven­sku do­siahlo základné vzde­la­nie menej ako po­lo­vica osôb vo veku 15 a viac rokov. Podľa sčí­ta­nia z roku 2021 ich podiel predsta­vo­val už len 15,1 % (tak­mer 692,6-tisíc). V po­rov­naní s rokom 1991 je to pokles o vyše 23 %.

Váha stredoškolského vzdelania sa zvýšila v 21. sto­ro­čí

Zastúpenie obyvateľov so stredoškolským vzdelaním s ma­tu­ritou bolo po 2. sve­to­vej vojne na nízkej úrovni a až do roku 1961 sa po­hy­bo­valo pod hra­nicou 10 %. K rýchlej­šiemu nárastu počtu i podielu osôb s úplným stre­do­škol­ským vzde­la­ním v 80. ro­koch prispela možnosť získať ma­tu­ritu aj na uč­ňov­ských školách. (ŠPROCHA, Majo, 2016.) V 21. sto­ročí sa v rámci trans­for­mač­ných zmien zvý­šila váha stre­do­škol­ského vzde­la­nia s ma­tu­ritou a od roku 2001 je táto sku­pina vzde­la­nia naj­po­čet­nejšou medzi 15-ročnými a star­šími oby­va­teľmi. V roku 2021 tento typ vzde­la­nia do­siah­lo 35,2 % (tak­mer 1,612 milióna) oby­va­teľov vo veku 15 rokov a viac. V po­rov­naní s rokom 2001 je to nárast o 3,6 %.

Vysokoškolské vzdelanie ako hod­no­ta oby­va­teľov SR

Po 2. svetovej vojne sa síce zastúpenie vy­so­ko­škol­sky vzde­la­ných oby­va­teľov mierne zvy­šo­valo, ale až do roku 2001 ich úroveň ostá­vala pod hra­nicou 10 %. Hlavným znakom druhej trans­for­mačnej fázy je výrazný nárast zastú­penia osôb s vy­so­ko­škol­ským vzde­la­ním. Vplyvom von­kajších faktorov (dopyt po vyššom vzde­la­ní, dostup­nejšie vy­so­ko­škol­ské vzde­la­nie) sa ich podiel naj­vý­raz­nejšie zvý­šil medzi rokmi 2001 a 2011, keď sa podiel vy­so­ko­škol­sky vzde­la­ných oby­va­teľov zvý­šil z 9,7 % v roku 2001 na 16,4 % v roku 2011. V roku 2021 ich počet prvý­krát pre­sia­hol hra­nicu 1 milióna oby­va­teľov (21,9 %).

Na základe výsledkov sčítaní v rokoch 2011 a 2021 viac ako po­lo­vica oby­va­teľov vo veku 15 rokov a viac do­siah­la vyššiu úroveň vzde­la­nia, čiže mala buď stre­do­škol­ské vzde­la­nie s ma­tu­ritou alebo vy­so­ko­škol­ské vzde­lanie.

Graf:

G 3.2.3.1: Podiel obyvateľov vo veku 15 rokov a viac podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania v SR (1950 – 2021)
G 3.2.3.1: Podiel obyvateľov vo veku 15 rokov a viac podľa naj­vyš­šieho do­siah­nu­tého vzde­la­nia v SR (1950 – 2021).

Tabuľka:

G 3.2.3.1: Podiel obyvateľov vo veku 15 rokov a viac podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania v SR (1950 – 2021)
G 3.2.3.1: Podiel obyvateľov vo veku 15 rokov a viac podľa naj­vyš­šieho do­siah­nu­tého vzde­la­nia v SR (1950 – 2021).

Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *