Kategórie
Tlačové správy

Kedy sa ženy stávajú matkami

Stručná zaujímavosť z Ná­rod­nej ana­ly­tic­kej správy o plá­no­vaní ro­di­čov­stva žien.

SODB 2021

Podľa SODB 2021 sú ženy vzde­lané a ma­ter­stvo od­kla­dajú

Uvedený trend odkladania na­ro­de­nia die­ťaťa do vyš­šieho veku potvr­dzujú výsledky zo sčí­ta­nia v roku 2021, ktoré uká­zali, že čoraz viac žien má ukon­čené vy­so­ko­škol­ské vzde­la­nie a vzde­la­nej­šie ženy sa oveľa čas­tej­šie snažia naj­prv na­do­bud­núť sta­bilnú pra­cov­nú po­zí­ciu, dosiahnuť dosta­točné fi­nan­čné za­bez­pe­če­nie. Pre tieto ženy môže ma­ter­stvo pri­ná­šať vý­raz­né náklady stra­te­ných prí­le­ži­tostí.

Jedno dieťa po trid­siatke

Na Slovensku nemali ženy s jed­ným die­ťa­ťom vý­raz­né zastú­penie. Až do roku 1991 každá štvrtá žena vo veku 20 – 24 rokov mala jedno dieťa. Čím boli ženy staršie, tým zastú­penie žien s jed­ným die­ťa­ťom inten­zív­nej­šie kle­salo, čo nasved­čuje tomu, že v ďal­ších ži­vot­ných eta­pách tieto ženy ne­ostá­vajú iba pri jed­nom dieťati. Od roku 2001 sa trend zmenil. Prvou zmenou bol presun naj­po­čet­nej­šej skupiny žien s jed­ným dieťaťom do ve­ko­vej skupiny žien 25 – 29 rokov (sčí­tanie v roku 2001), prí­pad­ne 30 – 34 rokov (sčí­tanie v roku 2011 a v roku 2021). Táto zmena súvisí s už spo­mí­na­ným od­kla­da­ním ma­ter­stva do vyš­šieho veku. Druhou zmenou bol mier­nejší pokles zastú­penia žien s jed­ným die­ťa­ťom medzi jed­not­li­vými ve­ko­vými sku­pi­nami žien. Táto zmena nasved­čuje tomu, že určitá sku­pina žien ostáva spo­kojná s jed­ným die­ťa­ťom a ne­u­va­žuje o ďal­šom dieťati alebo už ne­dôj­de k že­la­nej plod­nosti. Tento trend potvr­dzuje aj fakt, že vyše 48 % žien s dvomi deťmi bolo až vo veku 55 – 59 rokov (86,7-ti­síca). Tento vek je už po­re­pro­duk­čný.

Národná analytická správa

Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *