Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko predsedníčky strany ZA ĽUDÍ Veroniky Remišovej

Dnes si pripomíname koniec 2. sve­to­vej voj­ny, ktorá za se­bou za­ne­cha­la 80 mi­lió­nov obetí.

Verili sme, že takéto hrôzy sa už nikdy nemôžu zo­pa­ko­vať. Lenže už 15 me­sia­cov máme vojnu za na­ši­mi hra­ni­ca­mi a jej ne­priame dôsledky po­ci­ťu­je­me všetci.

Mnohí stále odmietajú prijať fakt, že z národa, ktorý nás v roku 1945 oslobodil od fa­šizmu a na­cistov, je dnes agre­sor. Ruské okupačné vojská na Ukra­ji­ne bombardujú mestá a dediny, rabujú, zabíjajú ženy, deti, a do­púšťajú sa naj­ohav­nejších voj­nových zlo­či­nov. Rusko sa nám tiež vyhráža použitím jadrových zbraní a rozpútaním globálneho konfliktu. Pre mier v Európe i vo svete je to extrémne nebezpečná situácia.

Slovensko spolu so spojencami od začiatku stojí pri Ukrajincoch v ich boji za slobodu, pomohli sme desať­tisícom ľudí, ktorých ruský agresor vyhnal z domovov.

Celé medzinárodné spoločenstvo musí spraviť všetko preto, aby sa mier vrátil do Európy, aby bolo rešpektované medzi­ná­rod­né právo a vojnoví zlo­čin­ci boli od­sú­de­ní a spra­vodlivo po­trestaní.

Mier agresora nie je mier, ale diktát. Žiaľ, aj na Slo­vensku sú po­li­ti­ci, ktorí by za také niečo o­kam­žite zdvihli ruku. Aj o tom, kam bude patriť Slo­vensko a či bu­de­me mať ruské tanky možno už pri našich hra­ni­ciach, sa rozhod­ne v septembrových voľbách.

Ruskí prisluhovači sú už pripravení konať proti národným záujmom Slovenska.

Ukrajina i my potrebujeme ozajstný mier.


Autor: strana ZA ĽUDÍ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *