Kategórie
Tlačové správy

Podporujeme mimovládne organizácie, ktoré pracujú s deťmi a mládežou

Môžu sa prihlásiť do novej výzvy za 2,5 milióna eur. Dotácie môžu získať aj ama­térske športové kluby pô­so­bia­ce v nižších ligách.

Na zdravej a úspeš­nej mlá­de­ži nám zá­le­ží. Ministerstvo investícií, regio­nál­ne­ho roz­vo­ja a in­for­ma­ti­zá­cie SR (MIRRI SR) vyhlásilo novú výzvu vo výške 2,5 milióna eur, ktorá je určená pre mimo­vládne orga­nizácie pra­cu­jú­ce s deťmi a mládežou. Zameraná je na projekty, ktoré podporia rozvoj detí a mládeže v rôznych oblastiach, zamerajú sa na aktivity súvisiace s ochranou životného prostredia či podporia amatérsky šport.

„Pre úspech našej krajiny je dôležité, aby nám tu vyrastala zdravá, úspešná a vzdelaná mladá generácia. Aby všetky deti na Slovensku mali dobré podmienky pre svoj fyzický a duševný rozvoj, aby sa mohli venovať zmyslu­plným voľno­časovým aktivitám, aby mohli rásť a raz sa z nich stali úspešní mladí ľudia, ktorí budú posúvať našu krajinu vpred. Ne­zastu­pi­teľ­nú rolu pri výchove detí a mládeže zohrávajú rôzne mimo­vládne orga­ni­zá­cie, a práve preto ich chceme podporiť špe­ciálnou výzvou za 2,5 milióna eur zo štátnych dotácií,“ uviedla vicepremiérka Veronika Remišová.

Výzva je určená pre mimovládne organizácie z celého Slo­venska, ako sú občianske zdru­že­nia a ne­zisko­vé orga­nizácie poskytujúce všeobecné prospešné služby, ako aj cirkevné organizácie. Mimo­vládne organizácie môžu na jeden projekt získať štátnu dotáciu od 25 000 až do 200 000 eur.

„Vždy sa snažíme pomôcť tam, kde v tom vidíme zmysel. Je našou spoločnou zodpovednosťou vytvárať deťom a mládeži také príležitosti a podmienky pre rôzne aktivity, aby sa mohli naplno rozvíjať. Ja sama som v detstve niekoľko rokov chodila do skautingu. Dal mi zážitky a kamarátov na celý život. A tiež ideály, že každý z nás má v rukách možnosť ako svet spraviť lepším. Mládežnícke organizácie majú nezastupiteľné miesto nielen pri voľno­časových aktivitách detí, ale aj pri ich vzdelávaní a životnom vedení. Som rada, že aj vďaka dotáciám môžeme podať pomocnú ruku organizáciám, ktoré sa systematicky venujú deťom a mládeži,“ dodala Remišová.

Žiadatelia môžu predkladať projekty, ktoré sú zamerané napríklad na:

  • podporu voľnočasových aktivít so zreteľom na pohyb detí a mládeže
  • harmonický vývin, upevnenie fyzického a psy­chic­kého zdravia
  • rozvoj amatérskeho športu (pre športové, detské a mlá­dež­nícke kluby pôsobiace v nižších ligách)
  • outdoorové, voľnočasové a športové aktivity pre deti a mládež
  • podporu zážitkových voľno­ča­so­vých ak­ti­vít vedúcich k ochrane životného prostredia a iné.

„Práve práca s mládežou, neformálne vzdelávanie a záujmové aktivity majú veľký preventívny charakter a formujú osobnosť detí a mládeže. Skauting, rôzne vedecké a technické krúžky a športové kluby učia mladých zručnostiam, ktoré by inde nenadobudli. Mnohé z klubov a krúžkov zanikli, pretože nemali od štátu žiadnu podporu, ale my to meníme,“ uviedol štátny tajomník MIRRI SR Dušan Velič.

Ministerstvo regionálneho rozvoja podporuje mimovládne organizácie systematicky.

„Len za uplynulé tri roky sme podporili stovky organizácií po celom Slovensku sumou 4 milióny eur z dotácií re­gio­nál­ne­ho rozvoja. A ďalšie 4 milióny budú mať v tomto roku – okrem tejto novej výzvy na podporu mládeže sme pred pár dňami vyhlásili výzvu za 1,6 milióna eur určenú pre mimo­vládne organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti. Celkovo sme podporu pre mimo­vládky za tri roky navýšili o 300 % v porovnaní s pred­chá­dza­jú­cou vládou,“ dodala Remišová.

Aktuálna výzva pre mimovládne organizácie je uverejnená na stránke Ministerstva investícií, regio­nál­ne­ho roz­vo­ja a in­for­ma­ti­zá­cie SR.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *