Kategórie
Tlačové správy

Spoločné využívanie zdravotných údajov

Citlivá téma pre spotrebiteľov.

Európske inštitúcie v súčasnosti prerokúvajú na­ria­de­nie o Európskom priestore pre zdra­vot­né údaje. dTest a jeho partneri zo 7 krajín, čle­no­via Európskej or­ga­ni­zá­cie spotre­biteľov (BEUC), usku­toč­nili výskum vo svojich krajinách, ktorý formou do­taz­níka zisťo­val ochotu spo­tre­bi­te­ľov posky­to­vať svoje citlivé zdra­votné údaje s rôznymi príjemcami. Z výskumu je zrejmé, že je nutné prijať celý rad opatrení, ktoré spo­tre­bi­te­ľom zaručia ochranu ich osobných údajov.

Výskum uskutočnený spotrebiteľskými or­ga­ni­zá­cia­mi para­lelne v ôsmich európskych štátoch, vrátane Českej re­pub­li­ky, ukázal, že spo­tre­bi­te­lia sú pri posky­to­va­ní svojich zdravotných údajov opatrnejší a selektívnejší, než pred­pokladá chystané európske nariadenie o Európskom priestore pre zdravotné dáta (European Health Data Space).

Hlavné zistenia výskumu:

  • Prevážna väčšina opýtaných už používa určité zdravotnícke platformy, kde poskytujú určité zdravotné údaje, od naj­vyššej miery po­uží­va­nia vo Fran­cúzsku (96 %) až po naj­nižšiu v Ne­mec­ku (70 %).
  • Opýtaní rozlišujú medzi údajmi, ktoré sú ochotní poskytovať: 61 % respon­den­tov je ochotných informovať o svojom zdravotnom stave (napríklad alergia) pre účely poskytovania zdravotnej sta­rostli­vosti, ale veľká väčšina respon­dentov nechce poskytovať údaje týkajúce sa ich zdravotných návykov (67 – 70 %; v závislosti na účele), genetické údaje (77 – 80 %) alebo údaje o sexuálnom a reprodukčnom zdraví (85 – 87 %).
  • Ochota respondentov podeliť sa o svoje zdravotné údaje s iným subjektom silne odráža úroveň dôvery, ktorú do nej vkladajú: 88 % respondentov je ochotných poskytovať svoje údaje so svojimi praktickými lekármi, ale iba 8 % je ochotných poskytovať svoje údaje poisťovniam alebo poskytovateľom wellness služieb. Najmenší počet respondentov, 5 %, je potom ochotných poskytovať svoje zdravotné údaje digitálnym technologickým spoločnostiam.
  • Drvivá väčšina ľudí (81 %) chce mať možnosť rozhodovať o tom, aké osobné údaje, komu a k akým účelom budú poskytnuté. Napriek tomu zatiaľ len 19 % respondentov už pristúpilo k obmedzeniu prístupu niektorým subjektom ku svojim zdravotným údajom, čo na­zna­ču­je, že súčasné nastavenie ochrany osobných údajov v zdravotníckych platformách buď neumožňuje ľuďom uplatňovať svoje preferencie, alebo si ľudia nie sú vedomí toho, že môžu o spra­co­va­ní svojich osobných údajov rozhodovať, prípadne nevedia, akým spôsobom to môžu spraviť.
  • Len polovica respondentov (51 %) je ochotná podeliť sa o svoje zdravotné údaje so zdravotníkmi v iných členských štátoch EÚ za účelom zaistenia dobrej liečby v zahraničí.

S ohľadom na výsledky výskumu odporúčajú európske spotre­bi­teľské or­ga­ni­zá­cie vykonať v chystanom nariadení o Európskom priestore pre zdravotné dáta niekoľko zásadných opatrení:

  1. Vytvoriť prihlasovací (opt-in) mechanizmus pre pa­cientov, aby mohli vy­užívať svoje osobné údaje pre účely zdravotnej sta­rostlivosti pre vlastné potreby.
  2. Vytvoriť odhlasujúci (opt-out) mechanizmus pre posky­to­va­nie vlastných osobných údajov pre účely vedeckého výskumu alebo verejného zdravia.
  3. Vylúčenie genetických údajov a údajov vytvorených subjektmi údajov v aplikáciách  zdravý životný štýl a v di­gi­tál­nych zdravotníckych aplikáciách slúžiacich vedeckým účelom alebo účelom verejného zdravia (sekundárne využitie údajov) z oblasti pôsobnosti nariadenia.
  4. Priamy zákaz niektorých účelov spracovania osobných údajov, ku ktorým respon­denti vo výsku­me prejavili naj­väčšiu nedôveru.
  5. Zlepšovať spotrebiteľskú znalosť a digitálnu gramotnosť.

Celú správu európskych spotrebiteľských organizácií o usku­toč­ne­nom výskume a o od­po­rú­ča­niach pre ďalšiu prípravu Európskeho priestoru pre zdravotné dáta je možné nájsť na stránke Európskej organizácie spotrebiteľov (BEUC) (BEUC, the European Consumer Organisation).

Spotrebitelia s ďalšími otázkami v oblasti ochrany osobných údajov sa môžu obrátiť na bez­platnú spotre­bi­teľskú po­rad­ňu dTestu, a to elektronicky na Online poradňu pre spotre­bi­te­ľov alebo tele­fonicky na číslo 299 149 009 (platí pre Česko). O ochrane osobných údajov sa môžu viac dočítať i v brožúre dTestu Bezpečne na internete.


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *