Kategórie
Tlačové správy

V tohoročnej Ekonomickej olympiáde zvíťazil Samuel Jurčišin z Gymnázia Jura Hronca v Bratislave

Ekonomická olympiáda aj tento rok vzbudila záujem u viac ako 10 tisíc mladých Slovákov a Sloveniek; a pomohla im získať oce­ne­nie a uzna­nie za svoje ve­do­mosti a schop­nosti v oblasti eko­nó­mie a financií.

Šiesty ročník Ekonomickej olympiády pre stredo­školákov vyvrcholil finálovým kolom, ktoré sa konalo vo štvrtok 4. mája 2023 v hoteli Devín v Bratislave.

Ekonomická olympiáda (6. ročník)
Ekonomická olympiáda (6. ročník).

Ekonomická olympiáda pomáha mladým ľuďom rozšíriť svoje znalosti v oblasti ekonómie a financií; a zlepšiť svoje ana­ly­tické zruč­nosti. Olympiáda taktiež poskytuje cennú spätnú väzbu peda­gógom o ve­do­mostiach ich štu­dentov. Ekonomickú olympiádu na Slo­vensku or­ga­ni­zu­je INESS – Inštitút eko­no­mických a spo­lo­čenských analýz v spolu­práci s českým Institutem ekonomického vzdělávání (INEV).

Tento rok si v Ekonomickej olympiáde otestovalo svoje vedomosti 10 120 študentov v online školských kolách, z ktorých postúpilo len 540 do ôsmich prezenčných krajských kôl. Vo finále si zmeralo sily 50 naj­lepších štu­dentov z celého Slo­venska.

Test celoslovenského finále bol zameraný na aktuálne eko­no­mické problémy. Stredo­školáci museli ar­gu­men­to­vať, ako môže zvýšenie víkendových cien za par­ko­va­nie počas letnej sezóny v Tatrách pôsobiť na dopyt po par­ko­va­cích miestach, ako vplývajú clá na dovoz obilia z Ukra­ji­ny na blaho­byt spo­tre­bi­te­ľov, podni­kateľov a štátu, či vypočítať zisk a cashflow obchodného reťazca. Pri oprave testov pomáhali peda­gógovia z Eko­no­mickej uni­verzity v Bra­tislave a Fakulty managementu Uni­verzity Ko­menského. Desať naj­lepších štu­dentov postúpilo do ústneho kola, v ktorom sa snažili svoje odpovede na vy­žre­bo­va­nú otázku vy­ar­gu­men­to­vať pred od­bor­nou porotou. Jej členmi boli od­bor­ní­ci z aka­de­mickej obce, súkrom­ného a ne­zisko­vého sektora: Martin Vlachynský (INESS), Jarko Fidrmuc (Slovenská eko­no­mická spo­loč­nosť), Štefan Máj (Na­dá­cia Slo­venskej spo­ri­teľ­ne), Iveta Szabo (Slo­venská aso­ciácia poisťovní) a Martin Šuster (Rada pre roz­počtovú zodpovednosť).

Súťažiaci pred odbornou porotou v ústnom kole
Súťažiaci pred odbornou porotou v ústnom kole.

Riaditeľka Ekonomickej olympiády, Monika Budzák: „Finále je každý rok naj­zau­jí­ma­vej­šie po­du­ja­tie Eko­no­mickej olym­piády. Umož­ňuje nám vytvoriť si dobrý obraz o bu­dúcnosti slo­venskej eko­nó­mie a pre­po­jiť nádejné mladé talenty s od­bor­níkmi, od ktorých môžu čerpať inšpiráciu. Tešíme sa, že zo strany škôl je o túto súťaž záujem a za­pá­ja­me aj také školy, kde vy­učo­va­nie eko­nó­mie má len mini­málny priestor.“

Finálový deň priniesol pre študentov a ich peda­gógov aj pred­nášky a diskusie v rámci sprie­vodného programu. Analytik INESS Róbert Chovanculiak si pri­pra­vil pre peda­gógov pred­nášku s názvom Prečo umelá inteli­gencia ne­na­hra­dí učiteľov, a štu­denti po do­pí­sa­ní testu diskutovali spolu s Radovanom Ďuranom, analytikom z INESS a Róbertom Pregom, hlavným eko­nó­mom z Tatra banky, o tom, prečo sa nám nedarí eko­no­micky do­bie­hať Česko.

Diskusia: Prečo sa nám nedarí dobiehať Česko? Na snímke zľava Radovan Ďurana (INESS) a Róbert Prega (Tatra banka)
Diskusia: Prečo sa nám nedarí dobiehať Česko? Na snímke zľava Radovan Ďurana (INESS) a Róbert Prega (Tatra banka).

Po záverečnom hodnotení v ústnom kole porota určila výsledné poradie všetkých desiatich super­finalistov Eko­no­mickej olym­piády. Tretie miesto zaujal Filip Poláčik z Gymnázia Metodova v Bra­tislave, druhé miesto získal Martin Kips z Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bra­tislave a abso­lútnym víťazom šiesteho ročníka Eko­no­mickej olym­piády sa stal Samuel Jurčišin z Gymnázia Jura Hronca v Bra­tislave. Súťažiacim gratulovali a ceny odovz­dá­vali organi­zátori, partneri projektu a členovia odbornej komisie. Vďaka sponzorom sa naj­úspeš­nej­šia tro­jica fina­listov môže tešiť z hodnotných cien ako je čítačka elektro­nických kníh, mobilný tele­fón a note­book.

„Víťazstvo som nečakal, dosť ma to prekvapilo. Otázky mi sadli celkom dobre, najviac časť o clách. Ekonomická olympiáda ma baví, pretože mi umožňuje zau­jí­ma­vou formou precvičiť si svoje znalosti z eko­nó­mie. Oce­ňu­jem zá­ro­veň veľmi profe­sio­nálnu orga­nizáciu podu­jatia,“ odkázal Samuel Jurčišin.

Zľava: Martin Kips (2. miesto, Gymnázium Grösslingova), Monika Budzák (INESS) a Samuel Jurčišin (1. miesto, Gymnázium Jura Hronca)
Zľava: Martin Kips (2. miesto, Gymnázium Grösslingova), Monika Budzák (INESS) a Samuel Jurčišin (1. miesto, Gymnázium Jura Hronca).

„Tento ročník Ekonomickej olympiády sa mi veľmi páčil. Pomohol mi vidieť moje eko­no­mické ne­do­stat­ky a dozvedieť sa, v čom sa môžem ešte zlepšovať. Zároveň som sa naučila veľa nových poznatkov a informácií či už v sa­motnej prí­pra­ve na olym­piádu alebo na dnešných kon­fe­ren­ciách. Dú­fam, že táto olym­piáda bude na­ďa­lej po­kra­čo­vať a mo­ti­vo­vať mladých ľudí vzdelávať sa v eko­nó­mii a aj sa v bu­dúcnosti v nej aktívne an­ga­žo­vať. Ďakujeme!“ odkázala súťažiaca v ano­nymnom hod­no­tia­com dotazníku.

Ekonomickú olympiádu pre stredoškolákov v školskom roku 2022/2023 podporujú: Slovenská banková asociácia, Slovenská asociácia poisťovní, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia Tatra banky, Martinus, ABCedu, Nexteria, portál Zones, týždenník Trend, Slovenská ekonomická spoločnosť, Institut ekonomického vzdělávání (INEV), Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta managementu Univerzity Komenského, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov A. Dubčeka v Trenčíne, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA, Fakulta manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej univerzity a Ekonomická fakulta, TUKE.


Autorka: Ing. Monika Budzák, INESS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *