Kategórie
Zošity humanistov

Georgijské kamene – granity smerníc

Na najvyššom vŕšku Elbertského okresu v Georgii, v tzv. pra­vo­ver­nom biblickom páse na juhu USA, je posta­vený zau­jí­mavý žulový monu­ment. Na štyroch obrovských kameňoch, ktoré nesú spo­ločnú hlavicu, je vy­ry­tých v ôsmich jazy­koch 10 Smerníc, prí­padne pri­ká­zaní pre sú­časné a bu­dúce ľudstvo.

Mohyla sa nazýva Georgijské kamene – granity smerníc alebo Americké Stonehenge.

So Stonehenge v Anglicku sa to však porovnať nedá: tam je 35 oveľa väčších pieskov­co­vých bal­va­nov v sto­met­ro­vom okruhu a nie­ktoré sú staré 5 000 rokov.

„Väčšina ľudí o nich nikdy nepočula, a predsa je to dôležitý poukaz na Skrytú hierarchiu, ktorá riadi svet, v ktorom žijeme,“ čítame na webovej stránke Radia Liberty.

Pôvod tohto zvláštneho pomníka je zahalený mystériom, pretože nikto nepozná identitu muža, ktorý objednal jeho stavbu. Isté je len, že v júni 1979 prišiel do kancelárie Elbertonskej žulovej spoločnosti dobre oblečený slušný pán s objednávkou pamätníka, ktorý má sprostred­ko­vať posolstvo budúcim generáciám ľudstva všetkých národov, vier a politických presved­čení. Predstavil sa ako R. C. Christian, ale skoro sa ukázalo, že to nebolo jeho pravé meno. Povedal, že zastupuje skupinu veriacich Američanov, ktorí chcú dať ľudstvu smernice pre ďalší har­mo­nický vývoj; že jeho stará mama pochádzala z Georgie; že navždy chcú zostať anonymní. Dodnes, po štvrť­sto­ročí, nik nevie, kto to bol, ani koho repre­zen­toval – okrem jedného človeka: riaditeľa miestnej banky, ktorá sprostred­ko­vala ne­vyhnut­né finančné transakcie; po ich ukon­čení boli všetky doklady zničené.

K jeho pseudonymu možno uviesť, že istý Christian Rosenkreuz (iní píšu Rosencreuz, Rosenkreutz, Rosencreutz, Rosenkreuzer alebo Rosencreutzer) založil podľa legendy niekedy okolo roku 1407 na podklade okultných tradícií tajnú spoločnosť, mníšsky rád či kresťanské Bratstvo Ruže a kríža, prípadne rád Rozenkruciánov, ktorý z dôvodov utajenia užíval len iniciálky R.C. (≅ rosae crucis, ruže kríža) – a už sa ani fantastickým domnienkam medze nekladú.

Kamenné dosky sú vysoké devätnásť stôp (≅ 5,7 m). Nápisy na 4 podstavcoch sú vpredu a vzadu po anglicky, rusky, hebrejsky, arabsky, hindsky, čínsky, špa­nielsky a vo swa­hil­čine. Na hlavici stojí v štyroch „mŕtvych“ jazykoch (sanskrit, babylónsky, egyptský a klasická gréčtina) len krátko:

„Nech sú toto tabule vedúce do Veku rozumu.“

Tieto pomerne veľké skaliská modrej žuly boli nalámané, opracované, opatrené rytinami a postavené v týždňových obdobiach v rokoch 1979 a 1980 na 5-akrovom pozemku (to je 20 235 m²), odkúpenom od miestneho roľníka Wayna Mullenixa; oficiálne odhalenie bolo 22. marca 1980. Miestny historický krúžok pridal neskôr vysvetľovaciu tabuľu sľubujúcu základný kameň so schránkou s dokladmi o našej súčasnosti pre budúce generácie – dosiaľ sa nedohodli o jej obsahu. Kamene vraj vážia spolu 238 000 funtov (≅ 108 852 kg), čo robí 20 ton na jednu tabuľu a čo by bolo 1 funt (≅ pol kg) leštenej žuly na každú míľu vzdia­le­nosti medzi Zemou a Mesiacom.

Od svojho postavenia priťahuje lokalita desiatky známych aj obskúrnych siekt, a aj v dnešných dňoch sa tu konávajú okultné a mystické cere­mónie. Pravidelne sa tu schádzajú druidi, bosorky, mágovia, americkí domorodci, ezoterici, astro­ló­govia, novo­po­hania atď., medzi nimi napríklad cirkev Y Dyniony, ktorej webovú stránku venovanú Georgijským kameňom navštívilo od 1. 1. 1980 do 24. 8. 2004 skoro tri milióny návštevníkov. Geodetický bod a elektrická rozvodňa v bez­prostred­nej blízkosti ich nerušia. Nadarmo žiadali zadávatelia pamätníka (ktorí sa tu od tých čias neukázali), aby sem miestne múzeum nevodilo ľudí a aby ho jedno­ducho nechali na pokoji. Došlo aj k poľu­to­va­nia­hod­nej udalosti, že jeden religiózny pracovník, ktorý prejavil odvahu a kázal proti velebeniu amerického Stonehenge, musel preložiť svoj úrad do inej farnosti. Miestni vandali neraz poškodzujú kamene grafitmi a miestni nadšenci škody usilovne naprávajú – lebo turisti sem chodia už až z Ruska.

Vo verejnej knižnici v Elbertone je kniha, napísaná vraj mužom, ktorý sa vydával za R. C. Christiana, a ktorého meno je na jednej skale vyryté ako údaj o pôvodcovi.

„V tej knihe sa dočítate, že ním objednaný pomník bol postavený na počesť Thomasa Paina a okultnú filozofiu, ktorú tento revolucionár zastával,“ píše Radio Liberty.

Posúďte, čo je na nej „okultné“.

Je zrejmé, že posolstvo, vyryté do kamenných dosák, sa týka štyroch dôležitých oblastí súčasnosti a budúcnosti ľudstva:

 1. vládnutie a vytvorenie svetovej vlády,
 2. obyvateľstvo a kontrola pôrodnosti,
 3. prostredie a vzťah človeka k prírode a
 4. duchovnosť.

Doslovne znie posolstvo Smerníc takto:

 1. Udržuj počet ľudstva pod 500 000 000 v trvalej vyvá­že­nosti s prí­ro­dou.
 2. Rozumne riaď reprodukciu – zlepšujúc zdatnosť a di­ver­zitu.
 3. Zjednoť ľudstvo novým jednotným jazykom.
 4. Pokojnou rozumnosťou zvládni vášne, vieru, tradíciu a všetko ostatné.
 5. Ochraňuj ľud a národy čestnými zákonmi a spra­vod­li­vými súdmi.
 6. Nechaj, nech sa národy samy riadia a vonkajšie spory nech rieši svetový súd.
 7. Nedopusť malicherné zákony a zby­toč­ných úradníkov.
 8. Vyváž osobné práva sociálnymi povin­nos­ťami.
 9. Vysoko ceň pravdu, krásu, lásku, usilujúc sa o har­mó­niu s ne­ko­neč­nom.
 10. Nebuď rakovinou Zeme – Ponechaj miesto prírode – Po­ne­chaj miesto prírode. (Táto smernica sa naozaj opakuje!)

Komentovať sa to dá rozlične. Z viacerých komentárov na inter­nete vyberáme tieto úryvky:

Prvá a vskutku prekvapujúca smernica – obmedziť ľudskú populáciu na 500 miliónov – by vyžadovala vyhubiť, prípadne počkať na smrť bez ďalšieho rodenia detí viac ako deväť desatín (presnejšie 92,3 %) oby­va­teľ­stva sveta; dodnes ju vyslovilo len pár jedincov, lebo znie tak fantasticky. V ostatných smerniciach nie je veľa nového. Volanie po svetovom súde naznačuje súčasné snahy po účinnom Medzi­ná­rod­nom súdnom dvore a sve­to­vej vláde. Dôraz, ktorý sa kladie na ochranu prostredia, pred­chá­dzal eko­lo­gické hnutia deväť­de­sia­tych rokov. Pri­po­mienka „harmónie s ne­ko­neč­nom“ zod­po­vedá niek­to­rým súčasným hnutiam s cieľom nahradiť židovsko-kres­ťanské ná­bo­ženstvo novou duchov­nosťou; pod neko­neč­nom sa zrejme myslí Najvyššia bytosť.

Posolstvo Georgijských kameňov predchádzalo aj súčasnému záujmu o udrža­teľný rozvoj.

„Zakaždým, keď počujete výraz ‚udržateľný rozvoj‘, predstavte si ‚socializmus‘, a po­cho­píte, o čo ide.“

Zdá sa odmietať to Radio Liberty. Ďalšie riadky posolstva sú skoro doslovný text Charty zeme, zostavenej pod vedením Michaila Gorbačova a Mauricea Stronga a schvá­lenej na kon­fe­rencii v Rio de Janeiro r. 1992. Je pravda, že pri pokusoch o jej zahrnutie do ústavy Európskej únie ju niektorí katolícki učenci, napríklad Michel Schooyans, nazvali novopohanskou. Aj tam sa kladie dôraz na tie isté zásadné problémy: kontrola pôrodnosti, svetová vláda, dôležitosť prírody a prostredia a nová duchovnosť. Podobnosť medzi myšlienkami, vyrytými do Geor­gijských kameňov a vpísanými do Charty zeme, svedčí pre ich spoločný pôvod.

(Kresťanské) Radio Liberty sľubuje záujemcom zaslanie kópií smerníc – zaiste za účelom ich zamietnutia a šírenia tohto postoja. Dodáva ešte, že Thomas Paine bol autorom knihy Vek rozumu, ktorej cieľom bolo prekonať židovsko-kresťanské náboženstvo, na ktorom bola založená americká Republika (no zamlčuje, že s príkazom odluky cirkví od štátu, čo dnes platí, žiaľ, len na papieri). A že diera v centrálnom kameni vo výške očí okoloidúceho bola vyvŕtaná takým spôsobom, aby cez ňu bolo stále vidieť Severku; v ľudskom živote to symbolizuje konzistenciu a orientáciu. To bola jedna z požiadaviek C. R. Christiana pri objednávke; svedčí o jeho zaujatosti pre postavenie hviezd, slnka a mesiaca. Okultisti zbožňujú postavenie a pohyby nebeských telies a robia z nich súčasť svojich náboženských obradov.

Yoko Ono, vdova po Johnovi Lenonovi, si vyslúžila od Radio Liberty odsúdenie za okultizmus v týchto vetách:

„Bola by som rada, keby ľudia vedeli o týchto kameňoch… Smerujeme k svetu, v ktorom sa možno sami vyhodíme do povetria a možno aj zeme­guľa prestane existovať… Je krásne uvedomiť si svoju existenciu a poznať krásne veci v našej krajine, sym­bo­li­zo­vané Georgijskými kameňmi.“

Mne sa páčia.

Radio Liberty sa ďalej pýta: Aký je ozajstný význam amerického Stonehenge a prečo je jeho posolstvo dôležité? Pretože potvrdzuje sku­toč­nosť, že (akási) tajná skupina ľudí:

 • myslí na dramatické zníženie počtu ľudskej populácie,
 • preceňuje význam ekologického hnutia,
 • myslí na založenie svetovej vlády,
 • podporuje novú duchovnosť.

Je vraj isté, že skupina ľudí, ktorá objednala Georgijské kamene, je jednou z početných podobných skupín, ktoré všetky špekulujú nad novým svetovým poriadkom, novým svetovým ekonomickým poriadkom, novou svetovou duchovnosťou a pod. Za týmito skupinami sa však skrývajú tajomné či až temné duchovné moci. Bez pochopenia povahy týchto tajomných síl nie je možné pochopiť vývoj svetových udalostí. Skutočnosť, že väčšina ľudí na svete nikdy nepočula o Georgijských kameňoch či o ich posolstve ľudstvu, svedčí vraj pre stupeň kontroly, ktorá existuje nad tým, čo si národy myslia.

Tu sa treba zháčiť. Až skoro potiaľto sa to dá brať ako zväčša prijateľná alebo disku­ta­bilná infor­mácia, no posledné vety volajú po spresnení a kon­krét­nych údajoch.

Dá sa povedať, že webové stránky triezvo informujú, ale často pridávajú odmietavý komentár ako k obsahu vyrytých textov, tak aj k neurčitým pôvodcom ich textu a celého podujatia, nachádzajúc ich v legendách sprisahaneckých teórií o dávnej a súčasnej svetovláde. Je to hlas nábožných ľudí, presvedčených o svojej odvekej pravde, ktorá priviedla svet tam, kde dnes je.

Určitý druh kresťanov má proti georgijským kameňom ešte odmietavejšie zásadné námietky a na ich stránkach sa dočítate:

„Po dôkladnom štúdiu bezbožného hnutia New Age som dospel k názoru, že Georgijské dosky sú prejavom jeho základnej filozofie. Satan ho používa ako prípravu na príchod falošného mesiáša a preto uzatváram, že na týchto skalách je vyrytých desať smerníc Anti­krista: Štvrtá smernica je jasným dôkazom, že cieľom vyhubenia majú byť všetci praví kresťania, pretože u nich stojí na prvom mieste viera. Druhá smernica je kópiou nacistickej koncepcie kontrolovanej reprodukcie vlastnej rasy. Druhá, piata, siedma a ôsma smernica sú základné kamene centralizovanej svetovej vlády, neberúcej do úvahy existenciu Najvyššej bytosti a nadprirodzena. Deviata smernica je esenciou orientálnych mystických náboženstiev. Všimnite si velebenia ľudského rozumu a volania po svetovej vláde – ako by to bola jediná nádej pre človeka. Autori očakávajú, že kamene už svojou nemou prítomnosťou urýchlia príchod Veku rozumu.“

* * *

Názor prekladateľa: Na existenciu svetovej vlády, ktorá by orga­ni­zo­vala spo­lu­žitie všetkých existujúcich systémov, neverím. Bolo by dobre, keby existovala dobrá svetová vláda ľudu pre všetok ľud celého sveta, nielen pre bohatých, ale aj chudobných, no taká zatiaľ nikdy neexistovala a ani neexistuje. Ak je však naj­väčším problémom sveta preľudnenie a niektorí utopisti už vidia riešenie vo (veľmi dlho­do­bom) znížení populácie celej zeme na 500 000 000, nebolo by zle, čo len začať o tom rozmýšľať a občas pri krbe a poháriku červeného vína o tom hovoriť. Preto som „prívržencom“ Georgijských granitových smerníc.


Autor: Ed Buckner.

Prameň: Ed Buckner, Georgia’s Granite Guidestones, Free Inquiry 24/5, s. 47, 2004 a internet.

Preložil Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 47 v nedeľu 2. januára 2005.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *