Kategórie
Osobné Veda

Šokujúce zistenie? Táraniny!

Tak som si prečítal čo-to z bul­vá­ru.

Portrét, kresba, mladý muž sa drží za čelo a má nechápavý výraz
Pomocou nástroja umelej inteligencie vytvoril Kráťa.

Na Facebooku sa mi tlačil do očí bul­vár­ny člá­nok s náz­vom „Šo­ku­jí­cí zjištění: Vědci ko­neč­ně od­ha­li­li, kam jdou lidé po smrti!

Začínajú takto:

„Jeden z najvýznamnejších amerických vedcov Robert Lantz, kto­rý štu­do­val kme­ňo­vé bunky a ex­pe­ri­men­to­val s klo­no­va­ním ohro­ze­ných zvie­rat, ho­vo­ril o svo­jej teórii o posmrt­nom ži­vo­te.“

Nakoniec som sa nič múdre nedozvedel. Samý ba­last. Tá­ra­ni­ny. Nič viac! Vraj naj­zná­mej­ší vedec!!!

„Dekan Wake Forest University Robert Lantz pred­kla­dá teóriu, že ži­vot člo­ve­ka ne­kon­čí jeho bio­lo­gickou smrťou. Podľa auto­ri­ta­tív­ne­ho vedca sa člo­vek po fy­zickej smrti dostáva do inej di­men­zie, kde po­kra­čuje vo svojej ži­vot­nej ceste, avšak v novej zme­ne­nej podobe. Človek ne­u­mie­ra, ale po smrti jed­no­du­cho pre­chá­dza do pa­ra­lel­né­ho sveta. Ľudské ve­do­mie má ne­ko­nečno a bio­lo­gická smrť ho ni­ja­ko ne­ovplyv­ňuje, ale skrátka sa trans­for­muje a pre­chá­dza do no­vej po­do­by.“

Koľko vecí ja predpokladám. 🙂 A čo zvieratá a rastliny? Kam tie pôjdu po „smrti“? Pro­fe­sor František Baluška tvrdí, že rastliny majú množstvo vnemov, dokážu vnímať teplotu, tlak, zvu­ko­vé vlny, gra­vi­tá­ciu, riešiť stres, po­u­ží­vať pa­mäť aj ko­mu­ni­ko­vať.

Citujem z článku na SME:

Rastliny sú rozhodne inteligentné. Dnes už vieme, že sú určite oveľa vní­ma­vej­šie, než sme sa nazdá­va­li,“ hovorí. „Aj my sme len sú­čas­ťou prí­ro­dy, nie sme žiad­nou ko­ru­nou tvorstva. Rastliny sú pre ži­vot zá­sad­ne pod­statné. Bez nás život na pla­né­te pôjde úplne spo­koj­ne ďalej. Bez rastlín nie.“

Toto považujem za odbornú výpoveď, nie tá­ra­ni­ny na Tiscali.cz. Dáv­nej­šie som čítal jeden rozho­vor, kde vedec tvrdil, že aj rastliny majú určitú ner­vo­vú sústa­vu. Síce z náš­ho pohľadu pri­mi­tív­nu, teda veľmi jed­no­du­chú, ale majú. Aj rastliny cítia. A možno sa „modlia“, aby sme ich netrhali, ne­ni­či­li.

emotikon

Aká je vlastne jeho „teória“, keď to v sku­točnos­ti nie je teória. Uvádza len svoj osobný názor. I ja mám ne­ja­ké svoje ná­zo­ry, ale nikdy by som si ne­do­vo­lil o nich tvrdiť, že sú teóriou, pokiaľ nemám se­riózne dô­ka­zy, fakty. A Lantz ich žiadne ne­po­nú­ka.

Napríklad, ako sa pokračuje v článku o ňom.

„Vedec pracoval v smere teórie biocentrismu a rozvi­nul ju všet­kými mož­ný­mi spô­sob­mi, pri­čom po­kra­čo­val v pozná­va­ní vesmíru. Podľa jeho názoru existuje mnoho iných svetov, nie sme vo vesmíre sami.

Slávny (sic!) vedec Robert Lantz potvrdzuje svoju teóriu života po smrti existen­ciou ur­či­tých mystických stvo­re­ní, ktoré sa nakrátko ob­ja­via v na­šom svete a po­tom zá­had­ne zmiznú a vrá­tia sa späť do iných pa­ra­lel­ných svetov.“

Varí z vody. Žeby ufóni?

emotikon

A záver článku nemá chybu. To je už hlúposť par excellence.

„Mnohé z týchto stvorení poznáme vďaka rozpráv­kam a le­gen­dám – morské panny, Bigfoot, iné zvláštne stvo­re­nia, ktoré môže na chví­ľu vidieť každý člo­vek vo chvíli, keď sa otvorí portál iných svetov a pre­nik­ne do to­ho nášho. Vedec vidí po­dob­nosť ľudského ži­vo­ta s kve­ti­nou, ktorá po dozretí ne­zom­rie na­vždy, ale v ur­či­tom ob­do­bí opäť roz­kvit­ne.“

emotikon

Dávam do pozornosti esej Kto má pravdu do­ka­zo­vať? od Ada­ma Ro­ma­na.


Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *