Kategórie
Zošity humanistov

Majú kresťania piť?

Chvíľka vyjaví zaujímavé výpovede a názory.

  • „Jasný dôkaz v Písme, že veriaci nemajú piť alko­ho­lické nápoje.“ Logos Resource Pages.
  • „Nepijem alkoholické nápoje, pretože moje sprá­va­nie môže vy­vo­lať pád nie­koho druhého.“ Christian Broadcasting Network.
  • „Starý zákon jednoznačne hovorí, že víno a iné alko­ho­lické nápoje sú požehnaním a ich chýbanie kliatbou. Až protestantské so­ciálno-re­formné hnutie 1800. rokov po­lo­ži­lo znak rov­nosti medzi umier­ne­nosť a úplnú absti­nen­ciu.“ Cristianity Today.
  • „Nevyzývam každého, aby pil len čaj. Ale mali by sme brať umier­ne­nosť ako platnú a cennú opciu. Christianity Today.
  • „Kto má z nápoja viac, mierny muž alebo opilec? Tento druhý skončí biedne s tvárou na stu­de­nom por­ce­láne.“ It′s Vespers Somewhere.
  • „Až v ostatných rokoch sa stalo bežným – pre sú­čas­ných evan­je­li­ká­lov dokonca módnym – piť vínové pro­dukty a vyzdvi­ho­vať pred­nosti silných ovocných desti­lá­tov a mie­ša­ných nápojov.“ Lewinkler.

Nechcem byť obrancom nadmerného požívania až zne­u­ží­va­nia alko­holu. Je jasné, že alko­hol môže pôsobiť veľmi deštruk­tív­ne (tak ako autá, slanina, tabak, pušky či americký futbal).

Pre tých, ktorých to nezaujíma, nemajú to radi, alebo majú iné dôvody nepiť, nevidím dôvody, pre ktoré by mali začať piť. No pre tých, čo sa z pitia vedia radovať ako z božieho daru, nevidím dôvod pre absti­nen­ciu okrem oso­bit­ných prí­pa­dov, o kto­rých si ešte povieme.

G. K. Chesterton: „Pi, pretože si šťastný, no nikdy nepi, pre­to­že sa cítiš zle.“

Zdá sa, že Chestertonov názor sa dobre znáša s vý­po­ve­ďou Deutero­nó­mia, piatej knihy Mojžišovej, v našom Starom zákone (Deutero­nó­mium 14, 22 – 26):

„Oddeľ desiatu čiastku zo všetkých svojich plodín, ktoré každo­ročne rodí zem, a jedz to pred tvárou Pána, svojho Boha, na mieste, ktoré si vyvolí, aby sa na ňom vzývalo jeho meno – teda desiatu čiastku zo svojho obilia, muštu a oleja a prvo­ro­de­né zo svojho dobytka a zo svojich oviec, aby si sa naučil báť sa Pána, svojho Boha, v každý čas. Keby ti bola cesta pridlhá a miesto, ktoré si vyvolí Pán, tvoj Boh, aby tam býval, veľmi vzdia­le­né od teba a ak ťa požehná, nebudeš mu môcť doniesť tieto veci, predáš to za peniaze, peniaze vezmeš do hrsti a pôjdeš na miesto, ktoré si vyvolil Pán, tvoj Boh. Za tie peniaze kúp, čo sa ti žiada: hovädzí dobytok, ovce, víno a iný nápoj a všetko, čo sa ti žiada: a budeš to jesť pred Pánom, svojím Bohom, budeš sa hostiť ty i tvoj dom a budete sa radovať.“

Musíme si uvedomiť, že Boh je zamilovaný do osla­vo­va­nia a my ľahko za­bú­da­me, čo sa hovorí v pre­došlom odseku: že za urči­tých okol­ností mali Izraelčania predať svoj desiatok a na­kú­piť za utŕžené peniaze „čo sa im zachce“, aby mali dosť na hos­ti­nu, pri ktorej sa budú radovať z oslavy v prí­tom­nosti Boha. Duchovná stránka oslavy iste ne­vy­ža­du­je alko­hol, ale ho ani ne­vy­lu­ču­je.

Mali ba sme mať schopnosť tešiť sa z dobrých vecí, ktoré sú súčasťou života na tejto našej planéte vrátane „vína a iných kvasených nápojov“. Ak to robíme s mierou, tešiac sa zo všetkého v har­mó­nii s ro­zu­mom a posvät­nosťou, od­ha­ľu­je­me svoj cenný punc. (Ľutujem, ale neviem sa zdržať.)

Čo je pri všetkom tomto uvažovaní naj­dô­le­ži­tej­šie? Láska.

Láska k Bohu a iným ľuďom je centrálnym bodom tu a všade inde. Ako nám vraví sv. Augustín, ak nadovšetko milujeme Boha, sme v stave dať všetkým ostatným aspektom svojho života ich správne miesto. Alko­hol, ako mnohé iné dobré veci, sa dá zneužiť, zle užiť alebo pre­ce­niť. Nasledovníci Krista sa nemajú opíjať (Ef 5, 18) ani robiť veci, ktoré uškodia im alebo druhým (1. Kor. 8). Alko­hol sa nemá používať ako barla, ako niečo na zmier­ne­nie bolesti, ktorú cítime za to, čo sme urobili Bohu alebo iným v našej komunite veriacich. Ak máme cha­rak­te­ri­zo­vať kresťanský postoj k alko­holu v našom živote, sú uvedené úvahy rozho­du­júce.

Ako pri mnohých iných veciach, aj pri alkohole môžeme si vybrať, či sa ho zdržíme pre svoj vzťah k Bohu alebo z lásky k blížnym a pre ich dobro. Môžeme sa však rozhodnúť aj mať z neho potešenie, ak sme schopní robiť to spôsobom, ktorý uctí Boha.


Autor: Michael W. Austin.

Prameň: Michael W. Austin, Should Christians Drink?, Huffpost, 22. 1. 2016.

(Poznámka prekladateľa Rastislava Škodu: Slušnosť vyžaduje, aby veriaci aj neveriaci pili s mierou, pretože alko­ho­lizmus zabíja. O takom, čo nepije z lásky k Bohu, som nepočul, ale to nevylučujem. Veriaci sa z čistej viery dopustili iných vecí!)

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 107 v nedeľu 7. februára 2016.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *