Kategórie
Tlačové správy

Výsledok eurovolieb ovplyvní ešte posledný týždeň mobilizácie a mimoriadna udalosť, akou by mohlo byť vystúpenie premiéra

Agentúra SCIO zrealizovala v dňoch 24. mája – 2. júna 2024 te­le­fo­nický prieskum na re­pre­zen­ta­tív­nej vzorke 1 000 respon­den­tov za­me­ra­ný na voľby do Európskeho par­la­men­tu.

Kategórie
Tlačové správy

Ďalšia dobrá správa zo zdravotníctva

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková dnes prináša dobrú správu pre Slovensko v súvislosti s výstavbou Martinskej nemocnice.

Kategórie
Tlačové správy

Svoje VEĽKONÁKUPY odteraz vybavíte VEĽKOVÝHODNE vďaka Košík.sk

30. mája 2024 sa v Devínskej Novej Vsi konalo sláv­nostné stri­ha­nie pásky pri prí­le­ži­tosti ofi­ciál­neho spustenia nového on­line super­mar­ketu Košík.sk na slo­ven­skom trhu.

Kategórie
Tlačové správy

Test detských autosedačiek

Nárazovým skúškam, testom ovládania, ergo­nó­mie aj che­mickej ana­lý­ze sme pod­ro­bili 19 nových auto­se­da­čiek.

Kategórie
Tlačové správy

Test energetických nápojov

Výživoví špecialisti, psychológovia aj pedagógovia v ostat­ných rokoch varujú pred rastú­cou obľubou ener­ge­tických nápojov medzi deťmi.

Kategórie
Tlačové správy

Veda alebo náboženstvo

Pozývame vás na novú pravidelnú diskusiu s Robertom Mervom a Erikom Majerčákom.

Kategórie
Tlačové správy

Skvalitňujeme vzdelávanie na školách prostredníctvom podpory budovania kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) v rámci realizácie Plánu obnovy a odolnosti SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na vytvorenie kompetenčných centier kybernetickej bezpečnosti.

Kategórie
Tlačové správy

Eurofondy skvalitňujú aj život ľudí v Nitre

Mesto pod Zoborom i vďaka našej podpore otvára brány zrekonštruovaného parku.

Kategórie
Tlačové správy

Nadácia SPP prispeje k oživeniu komunitného života v regiónoch na celom Slovensku

Nadácia SPP rozdelí celkovú sumu 200-tisíc eur na rozvoj regiónov, zachovávanie tradícií, revitalizáciu životného prostredia a zlepšovanie kvality života ľudí na Slovensku.

Kategórie
Tlačové správy

Predali ste nehnuteľnosť a nezdanili ste príjem?

Mohli ste urobiť správne, ale aj porušiť zákon.