Kategórie
Tlačové správy

V máji sa na Slovensko doviezlo najviac jazdených áut za ostatných 14 mesiacov

Pravidelný komentár k dovozu ojaz­de­ných vo­zi­diel.

Skupina AURES Holdings

V máji bolo Slovensko spoza hraníc indi­vi­du­ál­ne do­ve­ze­ných naj­viac osobných áut počas uply­nu­lých 14 mesiacov, pričom drvivá väčšina z nich bola ojazde­ných. Z cel­ko­vé­ho počtu 5 551 im­por­to­va­ných vozidiel počas mája 2023 pri­padá na Bra­tislav­ský kraj až 1 023. Na dru­hej strane, naj­me­nej ich bolo dovezených v Trnavskom kraji – 558 kusov, teda tak­mer o po­lo­vi­cu menej ako v regióne hlavného mesta.

Vyplýva to z oficiálnych údajov Ministerstva vnútra SR. Počas celého uplynulého roku sa na Slo­ven­sko z cudziny indi­vi­du­álne doviezlo cel­ko­vo tak­mer 62-tisíc osobných áut, väčšinou ojazdených.

„Uplynulý mesiac máj so sebou priniesol naj­viac do­ve­ze­ných jazdených osobných áut na Slo­ven­sko za ostat­ných 14 mesiacov. Sle­du­je­me, že hoci nejde o sko­kové medzi­me­sačné nárasty počtu dovezených jazdených áut zo za­hra­ni­čia na Slo­ven­sko, tie čísla vo vše­obec­nosti stále mierne rastú. Môžeme teda hovoriť už o dlho­do­bom trende. Zá­u­jem­co­via o ta­kéto autá spoza hraníc by mali byť určite obozretní. Stále totiž platí, že v prí­pa­de vozidla zo za­hra­ni­čia býva zlo­ži­tej­šie overiť si jeho detailnú históriu; a tým pádom sa kupujúci následne vysta­vujú po­ten­ciál­nym problémom. Či už to môžu byť väčšie investície do opráv v bu­dúcnosti alebo aj bez­peč­nostné riziká sú­vi­siace s ne­od­ha­le­nými tech­nickými ne­dostat­kami,“ ko­men­tuje Karolína Topolová, ge­ne­rál­na ria­di­teľ­ka AURES Holdings, ktorá na Slo­ven­sku pre­vádz­kuje sieť auto­centier AAA AUTO a Moto­techna.

Ako ukazujú oficiálne údaje ministerstva vnútra, uplynulý mesiac bol z hľa­diska importu jazdených osobných áut (5 551) naj­sil­nej­ším mesiacom za dlhé uply­nulé obdobie. Pre po­rov­na­nie, v apríli ich bolo 5 443, v marci 5 473, vo februári 5 211, v januári 4 679, v de­cem­bri 2023 – 4 764, v no­vem­bri 4 880, v októbri 5 268, v septembri 4 761, v au­guste 5 166, v júli 5 215, v júni 5 240, v máji 2023 ich bolo 5 297 a v apríli 2023 – 4 990.

Podrobné údaje Ministerstva vnútra SR k dovozu jazdených vozidiel na Slo­ven­sko.

Pomer jazdených a nových áut na Slo­ven­sku

Počas celého roku 2023 bolo na Slo­ven­sku za­re­gistro­va­ných 88 003 nových osobných vo­zi­diel. Na dru­hej strane, podľa odhadov siete auto­centier AAA AUTO sa v Slo­ven­skej re­pub­li­ke za rok predá cel­ko­vo až približne 350 000 ojazdených osobných auto­mo­bi­lov. Prie­merný vek áut na Slo­ven­sku sa blíži k hra­ni­ci 15 rokov.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *