Kategórie
Tlačové správy

Najväčší odliv voličov hrozí SNS a hnutiu SLOVENSKO

A naopak noví podporovatelia mieria najmä do hnutia REPUBLIKA.

Agentúra SCIO

To vyplýva z druhej časti prieskumu, ktorý Agentúra SCIO zre­a­li­zo­va­la so za­me­ra­ním na voľby do Európskeho par­la­mentu v dňoch 24. mája – 2. júna 2024 tele­fo­nickým priesku­mom na re­pre­zen­ta­tív­nej vzorke 1 000 respon­den­tov.

Z porovnania odpovedí koho respondenti volili v je­sen­ných voľbách do NR SR a koho sa chystajú voliť vo voľbách do Európ­skeho par­la­men­tu je zrejmé, že naj­väčší odliv voličov hrozí Slovenskej národnej strane. Až 40 % jej voličov de­kla­ro­va­lo, že sa chystá voliť SMER – SD, 20 % hnutie REPUBLIKA a len 20 % plánuje opäť voliť SNS. To je jeden z dô­vo­dov, prečo táto strana v prieskume výrazne zaostáva pod zvo­li­teľ­nou hra­ni­cou 5 %.

Podobne vážna situácia je aj v hnutí SLOVENSKO (pô­vod­né OĽANO), v kto­rom síce 42 % voličov plánuje aj v euro­voľ­bách dať hlas tomuto hnutiu, avšak viac ako polovica voličov plánuje ten­to­raz voliť Progresívne Slovensko, Slobodu a So­li­da­ri­tu, prí­pad­ne Demo­kra­tov, čo hnutie SLOVENSKO nateraz tiež zráža pod hra­nicu zvo­li­teľ­nosti.

„Opačnej situácii čelí hnutie REPUBLIKA, ktoré okrem svojich vlastných voličov z volieb do NR SR, ktorých má naj­ver­nej­ších zo všet­kých po­li­tických strán, zbiera vo veľ­kom aj voličov strán SMER – SD, HLAS – SD a SNS. To jeho pre­fe­ren­cie oproti výsledku vo voľ­bách do NR SR takmer zdvoj­ná­so­buje,“ infor­muje Martin Klus, za­kla­da­teľ a hlavný analytik Agen­túry SCIO.

„Pokiaľ ide o vernosť voličov, spokojní môžu byť aj v Progresívnom Slovensku. To si vyberá nielen 91 % pô­vod­ných voličov, ale získava aj nových, o. i. tých, ktorí sa na voľbách do NR SR ne­zú­čas­tnili; a teda aj prvo­vo­li­čov,“ uzatvára Klus.

Ako by volili voliči SNS?

Ako by volili voliči SNS?
Ako by volili voliči SNS?

Ako by volili voliči hnutia SLOVENSKO?

Ako by volili voliči hnutia SLOVENSKO?
Ako by volili voliči hnutia SLOVENSKO?

Agentúra SCIO je členom ESOMAR – Európskeho združenie pre mar­ke­tin­gový výskum a výskum verejnej mienky a signa­tá­rom jeho prehlá­senia o dodržia­vaní usta­no­ve­nia Medzi­ná­rod­ného kódexu praktík mar­ke­tin­go­vých a so­ciál­nych výskumov.

Autor: Agentúra SCIO.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *