Kategórie
Tlačové správy

Spájanie škôl podporujeme, od ministerstva školstva však očakávame nové riešenia

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k opti­ma­li­zá­cii siete stred­ných škôl.

Myšlienka spájať stredné školy do väč­ších cel­kov, aby mali viac žiakov, fi­nan­cií a lep­šie ma­te­riál­no-tech­nické pod­mien­ky, je vítaná. Ministerstvo školstva ale na tla­čo­vej besede ne­pred­sta­vilo žiadne nové rie­še­nie. Po­me­no­va­lo len systém, ktorý tu existuje už roky.

Pre lepšiu podporu spájania stredných škôl by sa mohli zriaďovatelia inšpirovať v praxi, kde už spájanie stredných škôl prebehlo. Uviedol to šéf SaS Branislav Gröhling.

„Spájanie škôl je často politicky nepopulárne a mestá či kraje sa mu vyhýbajú. Je preto pozitívne, ak minister povie, že spájanie podporuje. Žiadne nové riešenie však minister Tomáš Drucker nepredstavil. Môžem sa pritom pozrieť na príklady dobrej praxe. V Bratislavskom samo­správ­nom kraji, kde som 2 roky pôsobil spolu s Jurajom Drobom, sa nám podarilo zatraktívniť školy pre žiakov, naplniť ich, ale aj zlúčiť školy tam, kde to bolo potrebné,“ hovorí predseda SaS Branislav Gröhling.

Juraj Droba, župan Bratislavského samo­správ­ne­ho kraja, pribli­žu­je celý proces.

„V minulom roku sme pristúpili k zlučovaniu škôl. Štyri stredné odborné školy sme v záujme vyššej efektivity zlúčili pod iné školy. Išlo samo­zrejme o ne­po­pu­lár­ne, avšak potrebné opatrenie. Kľúčové bolo vysvetliť to zastupiteľstvu, rodičom, žiakom aj samotným školám. Tento krok nebol jednoduchý, ale už dnes vidíme výsledky: Máme úspešné a naplnené školy, ktoré ponúkajú atraktívne (aj nové) odbory na výber,“ vysvetľuje Droba.

Zároveň dodáva, že budúcnosť stredného školstva vidí vo veľkých kampusoch, ktoré vo väčších areáloch združujú rôzne druhy škôl, prepájajú ich s praxou a naplno využívajú ekonomiku rozsahu.

Predseda SaS Branislav Gröhling dodáva, že spájaniu škôl v Bra­tislav­skom kraji pred­chá­dza­lo aj zma­po­va­nie potrieb trhu práce, ale aj záujmu žiakov.

„Identifikovali sme odbory, o ktoré bol veľký záujem a ktoré aj mali dobré uplatnenie. Následne sme otvorili nové IT, technické či bilingválne odbory a zvýšili tak atraktivitu stredných škôl v Bra­tislav­skom kraji. Potom bolo možné postupovať ďalej a riešiť školy, ktoré ne­ve­dia fun­go­vať osa­mo­te a mož­nosť spojiť ich s inými školami.“


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *