Kategórie
Tlačové správy

Lex atentát nemôže byť zneužitý

Navrhujeme transparentnejší výber šéfa ochran­ká­rov.

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SaS) k tzv. Lex atentát.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) opakovane odsúdila atentát na pre­miéra Roberta Fica, pričom ho nijakým spôsobom ne­zne­u­ží­va­la ako politickú tému. Dokonca predstavila v záujme celo­spo­lo­čen­ského zmieru tri pred­po­klady, ktoré pomôžu situáciu na Slovensku upokojiť. Koalícia aktuálne pripravuje tzv. Lex atentát, ktorý si však podľa SaS vyžaduje konsenzus naprieč politickým spektrom. Preto prichádza s návrhom, ktorý by mal tento legislatívny balíček obsahovať, a tým je zmena voľby riaditeľa Úradu na ochranu ústavných činiteľov.

SaS navrhovala v rámci troch predpokladov na ce­lo­spo­lo­čen­ský zmier zastavenie nenávistných útokov, zaručenie slobody slova a ochrany masmédií pred politickými tlakmi a zriadenie vyšetrovacej komisie s ko­a­lí­ciou aj opozíciou. Takto by sa predišlo rôznym manipuláciám a konšpi­rá­ciám o tom, čo sa udialo.

„Naším cieľom bolo podniknúť kroky, aby bol atentát preskúmaný aj s dohľadom našich zahraničných partnerov a aby ne­do­chá­dza­lo k jeho zneužitiu politickými silami. My sme sa pritom k žiadnym lacným populistickým gestám neuchýlili,“ povedal predseda SaS Branislav Gröhling.

Ako však povedal, politickú zodpovednosť by mal vyvodiť riaditeľ Úradu na ochranu ústavných činiteľov Pavol Krejčí, ktorý bol v mi­nu­losti funkcio­ná­rom strany HLAS – SD a kan­di­do­val za ňu aj do ná­rod­nej rady.

„Preto v rámci Lex atentát navrhujeme zmeny pri voľbe riaditeľa ochrankárov, ktorý by mal byť verejne vypočutý na úrovni bran­no­bez­peč­nostného výboru. Mini­málne sa tak zabezpečí, že nový riaditeľ nielen predstaví svoju víziu a ciele, ako zlepšiť ochranu ústavných činiteľov a diplo­ma­tických misií, ale tiež verejnosť uvidí, či ide o skú­se­ného od­bor­níka alebo len o človeka, ktorý dostal funkciu za odmenu,“ vysvetlil Branislav Gröhling s tým, že ak takýto návrh ne­pred­loží vláda v danom balíku, spra­víme tak v par­la­men­te my.

„Ide nám o to, aby sa podobný atentát už ne­zo­pa­ko­val, ako aj o to, aby aj zahraničné delegácie, ktoré k nám prídu na oficiálnu návštevu, mali dôveru v za­bez­pe­če­nie ich ochrany,“ dodal.

Priebeh atentátu a správanie sa ochrankárov vyvoláva podľa poslanca NR SR za SaS Juraja Krúpu viacero otáznikov.

„Považujem za dôležité, aj po rôznych názoroch na výkon ochrankárov počas atentátu, aby sme mali prehľad o tom, v akom stave sa úrad nachádza, keďže nemá na starosti len ústavných činiteľov, ale aj diplomatické misie,“ povedal Juraj Krúpa.

Je podľa neho správne, aby mal bran­no­bez­peč­nostný výbor možnosť budúceho riaditeľa vypočuť a pod­ro­biť ho výsluchu poslancami aj ve­rej­nosťou tak, ako to bolo v prí­pa­de poli­caj­ného pre­zi­denta či ria­di­teľa inšpekcie ministerstva vnútra.

„Aby sme poznali jeho minulosť, zámery, víziu a ne­za­ží­vali to, že budú funkcie ponúkané straníckym príslušníkom,“ doplnil.

O avizovanom Lex atentát nemá SaS zatiaľ žiadne konkrétne infor­má­cie, aj keď sa poslanci na mimo­riadnom výbore zhodli, že o ňom budú diskutovať predtým, ako bude predložený do par­la­men­tu. No to sa podľa Juraja Krúpu nestane, keďže minister Šutaj Eštok už avizoval, že diskusia k návrhu bude pre­bie­hať až v pléne.

„Je dôležité, aby sme sa na tom vedeli zhodnúť naprieč politickým spektrom, lebo aj toto je hľadanie zmieru. Návrh nesmie byť zneužitý na politické účely a na ob­me­dzo­va­nie ľudských práv a slobôd. Máme totiž obavy, že príde k po­sil­ne­niu inšti­tú­cií na úkor slobôd,“ povedal Juraj Krúpa.

Jedným z predpokladov, ktoré SaS na dosiahnutie spo­lo­čen­ského zmieru navrho­va­la, bolo zria­de­nie vyšetro­va­cej komisie k aten­tá­tu. Takáto komisia pritom už na Slo­ven­sku zriadená bola, a to po úmrtí Milana Lučanského. Zriadila ju vtedajšia ministerka spravodlivosti Mária Kolíková, jej členmi boli pred­sta­vi­te­lia každej strany v ná­rod­nej rade, aj všetkých opozičných, prizvaní boli aj odborníci zo za­hra­ni­čia.

„Komisia mala k dispozícii všetko, čo malo k dispo­zí­cii ministerstvo spra­vod­li­vosti a mohla sa za­o­be­rať čím­koľ­vek, čo po­va­žo­va­li jej členovia pre vyšetrenie za dô­le­ži­té. Na základe toho urobila v krátkom čase závery,“ vysvetlila pod­pred­sed­níčka SaS a poslan­ky­ňa NR SR Mária Kolíková a do­dala, že je dô­le­ži­té, aby bol minister Šutaj Eštok aktívny a za­po­jil do vy­šetro­va­nia aj opozíciu.

Mária Kolíková zároveň považuje za dôležité, aby bol vymenený šéf štátnych ochrankárov. Upozornila na to, že po smrti Milana Lučanského odstúpil šéf väzenstva, aby neboli žiadne pochybnosti o tom, že bude zasahovať do pre­šetro­va­nia uda­losti. Komisia môže byť podľa nej vytvorená buď pri ministerstve vnútra alebo na pôde par­la­men­tu, čo umož­ňuje rokovací poriadok.

„Je dôležité vedieť, či sú ústavní činitelia dobre chránení a či bolo urobené všetko pre to, aby sa nič podobné už nikdy nestalo,“ dodala Mária Kolíková.


Celú tlačovú besedu SaS nájdete na Facebooku.

Plus reakcia predsedu SaS na názor Roberta Kaliňáka, že by mal byť pred­se­dom NR SR Andrej Danko.

Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *