Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Kresťanstvo a humanizmus

„Absolútnu pravdu má len jedna trieda ľudí – trieda absolútnych bláznov.“

Ashley Montagu
Kategórie
Tlačové správy

Investorov trápi (ne)zdaňovanie ETF fondov

Štát v prístupe k nim už roky zlyháva.

Kategórie
Tlačové správy

EUIPO opäť spustil finančný grant na ochranu duševného vlastníctva malých a stredných podnikov

Rovnako ako minulý rok, aj v roku 2024 môžu malé a stredné podniky získať finančnú pomoc Úradu Európskej únie pre du­šev­né vlastníctvo (EUIPO).

Kategórie
Zošity humanistov

Kreacionizmus prichádza

Keď som pred rokmi spomenul pred priateľmi na Slo­ven­sku či v Ne­mecku, že v Spo­je­ných štátoch ame­rických na­do­búda nebez­peč­né formy diskusia o vý­voji života, pozerali na mňa ne­dô­ver­čivo až odmie­tavo: Také niečo je vraj pri našej európskej úrovni vše­o­bec­ného vzde­lania ne­mož­né; veď aj pápež Ján Pavol II. už v roku 1996 uznal, že „súčasné vedecké poznatky svedčia, že evo­lučná teória je viac ako hy­po­téza“.

Kategórie
Tlačové správy

Odchod investora Bosch zo Slovenska je prvou obeťou ničnerobenia ministerky Sakovej

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k od­cho­du investora Bosch zo Slo­ven­ska.

Kategórie
Tlačové správy

Príbehy pacientok so sklerózou multiplex

Diagnostikovali ma pred tridsiatkou a vo veku 33 rokov som už bola na invalidnom dôchodku.

Kategórie
Tlačové správy

Smerovanie vývoja neurodegeneratívnych ochorení na Slovensku a v okolitých krajinách

…alebo prečo nie je na Slovensku o skleróze multiplex viac počuť?

Z prednášky Martina Smatanu, MSc. – zdravotníckeho analytika pre GLOBSEC, Svetovú banku, Medzinárodný menový fond a Európsku komisiu.

Kategórie
Tlačové správy

Aký je výskyt sklerózy multiplex na Slovensku?

Rozhovor s prof. PhDr. Róbertom Babeľom, PhD., MBA, MSc (HTA), FISAC, pro­rek­to­rom pre vedu, výskum a styk so za­hra­ni­čím Slo­ven­skej zdra­vot­níc­kej uni­ver­zity (SZU).

Kategórie
Tlačové správy

Čo je skleróza multiplex?

Rozhovor s doc. MUDr. Mariannou Vitkovou, PhD., predsedníčkou sekcie Sclerosis multiplex pri Slovenskej neurologickej spoločnosti.

Kategórie
Tlačové správy

Zastavme sklerózu multiplex skôr ako ona zastaví nás

Čo je skleróza multiplex a aké mýty sa s týmto ocho­re­ním spá­ja­jú?
Skleróza multiplex je vážne ochorenie z pohľadu pa­cien­ta i ce­lo­spo­lo­čen­ských strát.
Aký je význam včasného nasadenia vyso­ko­účin­nej liečby pre pa­cien­tov so skle­ró­zou multi­plex?
Čo bráni tomu, aby dostal vyso­ko­účin­nú liečbu každý vhodný pacient so skle­ró­zou multi­plex?