Kategórie
Tlačové správy

Deň Zeme 22. 4. – oslava Zeme

Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poško­dzo­va­nie ži­vot­ného prostredia.

Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pri­po­me­nu­tie si našej závislosti na cen­ných daroch posky­to­va­ných Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú ne­vy­čer­pa­teľ­né, a preto je potrebné venovať sa otázkam ži­vot­ného prostredia a prostred­níctvom spo­loč­ného celo­sve­to­vého úsilia chrániť jej poklady pre bu­dúce ge­ne­rá­cie ľudí a ostat­ných tvorov ži­jú­cich na Zemi.

Deň Zeme je každoročný sviatok, ktorý sa koná 22. apríla. Je to naj­väčšie envi­ron­men­tálne hnutie na svete, ktoré sa za­me­ria­va na pro­pa­gá­ciu a pod­poru ochrany životného prostredia.

Prvá oslava Dňa Zeme sa konala v roku 1970 v Spo­je­ných štátoch ame­rických. Jej ini­ci­á­to­rom bol senátor Gaylord Nelson, ktorý chcel upo­zor­niť na rastúce problémy životného prostredia, ako je zne­čis­te­nie ovzdušia, vody a pôdy.

Zhrnutie:

 • Deň zeme sa koná každoročne 22. 4.
 • Prvá oslava Dňa Zeme sa konala v roku 1970 v USA
 • Cieľom Dňa Zeme je zvýšiť povedomie o dô­le­ži­tosti ochrany ži­vot­ného prostredia
 • Motto Dňa Zeme pre rok 2024 je „60% zníženie produkcie plastov do roku 2040“

Čo je Deň Zeme?

Deň Zeme, známy aj ako Earth Day v angličtine, je globálny deň oslavy a uznania dô­le­ži­tosti ochrany životného prostredia. Tento deň, ktorý sa slávi kaž­do­ročne 22. apríla, bol prvý­krát zorga­ni­zo­vaný v roku 1970 v Spo­je­ných štátoch amerických. Od tej doby sa rozšíril po celom svete a je teraz koordi­no­va­ný mno­hými orga­ni­zá­ciami vrátane Earth Day Network.

Deň Zeme

Cieľom Dňa Zeme je zvýšiť povedomie o envi­ron­men­tál­nych problémoch, ako sú zmena klímy, zne­čistenie, ochrana di­vo­činy a ohro­ze­ných druhov, a pod­po­riť eko­lo­gické a udrža­teľ­né praktiky. Počas tohto dňa sa konajú rôzne aktivity vrátane výsadby stromov, čistenia komunít, vzde­lá­va­cích programov, semi­nárov a kam­paní na zvý­še­nie pove­domia o eko­lo­gických otázkach. Tento deň slúži ako príležitosť pre jed­not­liv­cov, komunity a orga­ni­zácie, aby spoločne pracovali na ochrane a zlep­šení nášho životného prostredia.

História Dňa Zeme

Deň Zeme sa oslavuje 22. apríla každoročne od roku 1970. Je to ce­lo­sve­to­vý sviatok, ktorý sa za­me­ria­va na ochranu životného prostredia.

Počiatky Dňa Zeme

Počiatky Dňa Zeme sa datujú do roku 1969, keď mierový aktivista John McConnell navrhol, aby sa jeden deň venoval Zemi a myšlienke mieru. McConnell navrhol termín 22. apríla, pre­tože je to deň jarnej rov­no­den­nosti na se­ver­nej polo­guli.

Prvý Deň Zeme

Prvý Deň Zeme sa konal 22. apríla 1970 v Spojených štátoch amerických. Senátor Gaylord Nelson z Wisconsinu orga­ni­zo­val kampaň, ktorá mala upo­zor­niť na rastúce problémy životného prostredia, ako je zne­čis­te­nie ovzdušia, vody a pôdy.

Kampaň bola úspešná a do prvého Dňa Zeme sa zapojilo približne 20 miliónov ľudí. Ľudia sa zapojili do rôz­nych aktivít na pod­po­ru ochrany životného prostredia, ako sú čistenia prírody, výsadby stromov a pro­testy proti zne­čisťo­va­niu.

Rozšírenie Dňa Zeme

Oslava Dňa Zeme sa rýchlo rozšírila do ce­lé­ho sveta. V roku 1990 sa jej zúčastnilo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 kra­ji­nách. V sú­čas­nosti sa Dňa Zeme zúčastňujú milióny ľudí po ce­lom svete.

Motto Dňa Zeme

Každý rok má Deň Zeme špecifické motto. Motto Dňa Zeme pre rok 2024 je „60% zníženie produkcie plastov do roku 2040“. Toto motto vyzýva k tomu, aby sme sa všetci podie­ľa­li na ochra­ne životného prostredia.

Deň Zeme v súčasnosti

V súčasnosti sa Deň Zeme oslavuje rôznymi spôsobmi. Ľudia sa zapájajú do rôz­nych aktivít na pod­poru ochrany životného prostredia, ako sú čistenia prírody, výsadby stromov, kon­certy a work­shopy.

Deň Zeme je dôležitý deň, ktorý nám pri­po­mí­na, že Zem je náš jediný domov. Je na nás, aby sme sa o ňu posta­rali.

Ako sa oslavuje Deň Zeme?

Deň Zeme sa oslavuje rôznymi spôsobmi po ce­lom svete. Medzi naj­čas­tej­šie akti­vity patria:

 • Čistenie prírody. Ľudia sa stretávajú v parkoch, lesoch a iných prírodných oblastiach, aby ich upratali od odpadu.
 • Výsadby stromov. Ľudia sa stretávajú, aby zasadili stromy, ktoré pomôžu zlepšiť kvalitu vzduchu a ži­vot­né prostredie.
 • Koncerty a workshopy. Ľudia sa stretávajú na kon­cer­toch a work­sho­poch, aby sa dozve­de­li viac o ochrane životného prostredia.

Medzi ďalšie aktivity, ktoré sa často organizujú pri prí­le­ži­tosti Dňa Zeme, patria:

 • Demonštrácie proti znečisťovaniu. Ľudia vyjadrujú svoj nesúhlas so zne­čisťo­va­ním životného prostredia.
 • Dni bez auta. Ľudia sa snažia jazdiť menej autom, aby zní­ži­li zne­čiste­nie ovzdušia.
 • Zákaz predaja plastových výrobkov. Niektoré obchody sa počas Dňa Zeme rozhodnú ne­pre­dá­vať plastové výrobky, aby upo­zor­nili na problém plastového odpadu.

Každý môže prispieť k ochrane životného prostredia aj svojimi vlastnými činmi. Môžeme napríklad šetriť vodou, recyklovať, kom­posto­vať, po­u­ží­vať menej energie a na­ku­po­vať lokálne (miestne) výrobky.

Tu sú niektoré konkrétne tipy, ako môžete osláviť Deň Zeme:

 • Choďte na čistenie prírody: spoznajte svoju ko­mu­ni­tu a zá­ro­veň pomôžte zlepšiť životné prostredie.
 • Vysaďte strom: stromy sú dôležité pre čiste­nie vzduchu a za­cho­va­nie bio­di­ver­zity.
 • Znížte svoju spotrebu energie: vypnite svetlá, keď ich ne­potre­bu­jete, a vyp­nite elektroniku, keď ju ne­po­u­ží­vate.
 • Recyklujte a kompostujte: pomôžte znížiť množstvo odpadu, ktorý sa skončí na sklád­kach.

Nakupujte lokálne produkty. Znížte svoju uhlíkovú stopu tým, že budete nakupovať produkty, ktoré boli vyrobené blízko vás.

Aj malé zmeny v našich každo­den­ných ži­vo­toch môžu mať veľký vplyv na ži­vot­né prostredie.

Kto na Slovensku zastrešuje Deň Zeme?

Na Slovensku zastrešuje Deň Zeme Štátna ochrana prírody Slo­ven­skej re­pub­liky (ŠOP SR). ŠOP SR orga­ni­zuje v tento deň rôzne po­du­ja­tia, ako sú čistenia prírody, výsadby stromov, kon­certy a work­shopy.

ŠOP SR spolupracuje s ďalšími organizáciami, ktoré sa ve­nu­jú ochrane ži­vot­ného prostredia, ako sú napríklad:

 • Greenpeace Slovensko
 • WWF Slovensko
 • Priatelia Zeme – CEPA
 • Slovenská ornitologická spoločnosť BirdLife Slo­ven­sko
 • Slovenský zväz ochrancov prírody a kra­ji­ny

Tieto organizácie tiež organizujú rôzne podujatia pri prí­le­ži­tosti Dňa Zeme.

Každý rok sa na Slovensku do aktivít pri príležitosti Dňa Zeme zapojí nie­koľ­ko tisíc ľudí.

Aký je rozpočet na Deň Zeme na Slo­ven­sku?

Presný rozpočet na Deň Zeme na Slovensku nie je známy. ŠOP SR, ktorá je hlavným orga­ni­zá­to­rom Dňa Zeme na Slo­ven­sku, však od­ha­duje, že cel­kové náklady na akti­vity pri prí­le­ži­tosti Dňa Zeme sa po­hy­bujú v rádoch tisícov eur.

ŠOP SR financuje svoje aktivity z rozpočtu Ministerstva ži­vot­ného prostredia Slo­ven­skej re­pub­li­ky. Okrem toho ŠOP SR získava financie aj z grantov a darov od súkrom­ných firiem a orga­ni­zá­cií.

Aktivity pri príležitosti Dňa Zeme organizujú aj ďalšie orga­ni­zá­cie, ktoré sa venujú ochrane ži­vot­ného prostredia. Tieto orga­ni­zá­cie fi­nan­cujú svoje akti­vity z vlastných zdrojov alebo z grantov a darov.


Autor: RNDr. Milan Fraňo, PhD.

Článok bol pôvodne uverejnený na stránke Deň Zeme 22. 4. – oslava Zeme.

Jedna odpoveď na “Deň Zeme 22. 4. – oslava Zeme”

Nešlo mi to, čo čítam, že 22. apríla, ale Wikipédia to uvádza na pravú mieru:

„Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21. marca a oslavoval príchod jari.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *