Kategórie
Tlačové správy

Ivan Štefanec: Podporujem Ivana Korčoka

Tlačová správa europoslanca Ivana Štefanca.

Prezidentská kampaň pred druhým kolom volieb je v plnom prúde. Svoju pod­po­ru kan­di­dá­tom vy­jadru­jú rôzne osob­nosti, či politici. Svoju jed­no­značnú pod­po­ru víťazovi prvého kola Ivanovi Korčokovi vyjadril aj euro­posla­nec a ve­dú­ci slovenskej de­le­gá­cie pri Eu­rópskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH). Podľa Štefanca je Korčok jasná voľba nie­len pre de­mo­kra­ticky zmýšľa­jú­cich voličov, ale aj pre kon­zer­va­tívne a kres­ťansky za­lo­že­ných ľudí, ktorí by mali politikov posudzovať podľa ich reálnych činov v osobnom a ve­rej­nom živote a stáť na strane pravdy.

„Verím, že nás spája vôľa žiť v slobodnej a spra­vodli­vej kra­ji­ne, kde vláda nepaktuje s do­má­cou oligar­chiou, ani cudzími dikta­tú­rami. Dnes nám ide o Slo­vensko. Potre­bu­jeme udržať demo­kra­tickú a pro­zá­padnú orientáciu Slovenska. Poznám Ivana Korčoka viac ako 20 rokov a vždy mal v týchto otázkach jasno,“ povedal líder slo­ven­ských euro­poslan­cov Európskej ľudovej strany Ivan Štefanec.

Podľa Štefanca, ktorého index vplyvu poslan­cov Európskeho parla­men­tu za­ra­dil medzi top dvad­sať najvplyv­nej­ších euro­poslan­cov s do­pa­dom na for­mo­va­nie vnútorného trhu Európskej únie, je práve Ivan Korčok zárukou spoľahli­vosti, féro­vosti a pro­fe­si­o­na­lity. Euro­posla­nec Ivan Štefanec podotkol, že víťaz prvého kola volieb Ivan Korčok má blízko ku kon­zer­va­tív­nym hod­no­tám a verí, že so svo­jou man­žel­kou, ako budúcou prvou dámou, budú skvelo repre­zen­to­vať Slovensko v za­hra­ničí.


Autor: Jozef Šimko, asistent poslanca Európskeho parlamentu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *