Kategórie
Tlačové správy

Keďže vláda nekoná, podávame tri pozmeňujúce návrhy k zákonu o DPH

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k trom pozmeňujúcim návrhom, ktoré predkladáme k zákonu o DPH.

Kategórie
Tlačové správy

Ekofond SPP pozná víťazov 2. ročníka súťaže „Greenfluenceri a energia“

Do súťaže sa prihlásilo 45 tímov, ktoré za­bo­jo­va­li o vzde­lá­va­cie pred­sta­ve­nie pre žiakov, finančnú výhru 1 000 eur pre školu a atrak­tívne ceny pre žiakov súťažného tímu, a od­me­nu pre koor­di­ná­tora pro­jektu.

Kategórie
Tlačové správy

Odpovede zo srdca – všetko, čo potrebujete vedieť o vysokom krvnom tlaku

Na návšteve u lekára sa toho často chceme veľa opýtať, ale za­bud­neme alebo sa jed­no­du­cho han­bíme.

Kategórie
Tlačové správy

Festival USE THE C!TY postaví mesto Košice na nohy

Košice znovu ožijú multižánrovým festi­va­lom USE THE C!TY už po šestnásty raz a vy sa máte na čo tešiť. V dňoch 2. – 5. mája 2024 na vás čaká pestrý program v meste. Nezabudnite sa zastaviť pri Ur­ba­no­vej veži, v átriu Histo­rickej rad­nice, pri Dol­nej bráne, ale aj na Sídlisku Nad jazerom.

Kategórie
Tlačové správy

Konferencia domáceho vzdelávania sa uskutoční na Pedagogickej fakulte UK

Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slo­ven­sku (OZ DVS) v spo­lu­práci s Pe­da­go­gickou fakultou UK v Bra­tislave a InkluCiTy, o. z. orga­ni­zuje Kon­fe­ren­ciu domá­ceho vzde­lá­va­nia 2024, ktorá sa bude konať v so­botu 27. apríla 2024 na pôde Pe­da­go­gickej fa­kulty UK.

Kategórie
Osobné

Tak to nie, Sina je bubeníčka

Milujem Sinu, je úchvatná.

Kategórie
Tlačové správy

Vihorlatit – minerál Vihorlatských vrchov

Aj Vihorlatské vrchy majú svoj vlastný minerál, Poruba pod Vihorlatom sa stala typovou lokalitou pre nerast Vihorlatit.

Kategórie
Tlačové správy

Na oblohe je v činnosti meteorický roj Lyríd

Po dlhej jarnej prestávke, keď od ukončenia činnosti me­te­o­ric­kého roja Kvadrantíd začiatkom januára nebol v čin­nosti žiadny meteorický roj, sa v týchto dňoch začína akti­vita Lyríd. Nebeské divadlo môžeme po­zo­ro­vať do 25. apríla, jeho maxi­mum nastane 22. apríla 2024.

Kategórie
Tlačové správy

Osobný bankrot by sa nemal vzťahovať na ľudí s nadštandardným príjmom

Legislatíva má medzery, ktoré treba odstrániť.

Kategórie
Tlačové správy

Poznáte strom, ktorý potrebuje pozornosť či starostlivosť?

Nominujte ho do ankety Strom roka 2024!