Kategórie
Tlačové správy

Ekofond SPP pozná víťazov 2. ročníka súťaže „Greenfluenceri a energia“

Do súťaže sa prihlásilo 45 tímov, ktoré za­bo­jo­va­li o vzde­lá­va­cie pred­sta­ve­nie pre žiakov, finančnú výhru 1 000 eur pre školu a atrak­tívne ceny pre žiakov súťažného tímu, a od­me­nu pre koor­di­ná­tora pro­jektu.

Ekofond SPP

Nezisková organizácia Ekofond SPP vyhlásila v školskom roku 2023/2024 druhý ročník súťaže „Green­flu­en­ceri a energia“. 31. marca 2024 sa tento ročník oficiálne ukončil. Súťažili v ňom tímy základných a stredných škôl na území Slovenska, ktoré tvorili koor­di­ná­tor pro­jektu a traja žiaci vo veku nad 13 rokov. Do sú­ťaže sa prihlá­silo 45 tímov, ktoré za­bo­jo­va­li o vzde­lá­va­cie pred­sta­ve­nie pre žiakov, finančnú výhru 1 000 eur pre školu a atrak­tívne ceny pre žiakov súťažného tímu, a od­me­nu pre ko­or­di­ná­to­ra pro­jektu.

Greenfluenceri a energia

Cieľom súťaže „Greenfluenceri a energia“ je vzbudiť u žiakov záujem o ochranu životného prostredia, rozšíriť „energetickú gramotnosť“, motivovať ich k realizácii konkrétnych projektov a aktivít, k tí­mo­vej spo­lu­práci a kri­tickému mysleniu pri práci s infor­má­ciami. Prácou na pro­jektoch získavajú žiaci a štu­denti praktické skú­se­nosti aj z oblasti tvorby a ria­denia projektov, ko­mu­ni­kácie s rôznymi ko­mu­ni­tami a crowd­fun­dingu.

Ambíciou organizátorov súťaže je inšpirovať mladých ľudí k hľa­da­niu udrža­teľ­ných riešení a pod­po­ro­vať kritické myslenie a ší­renie relevantných infor­má­cií medzi školskú a širšiu ko­mu­nitu s vy­u­ži­tím mas­mé­dií, najmä sociálnych sietí.

„V Ekofonde SPP venujeme veľkú pozornosť ochrane životného prostredia, budovaniu energetickej gramotnosti ako aj aktivitám spojeným s osvetou v týchto oblastiach. Aj z tohto dôvodu sme vybrali Deň Zeme ako termín, kedy vyhlásime výsledky druhého ročníka súťaže. Sme radi, že aj vďaka našej súťaži prispievame k udržateľnému rozvoju spoločnosti. Teší nás, že sa v tomto ročníku zapojilo do súťaže veľa škôl, pretože jej podmienky sú náročné, vyžadujú od zapojených škôl realizáciu celého komplexu aktivít v rámci realizovaných projektov, od absolvovania vzdelávacích work­sho­pov, iden­ti­fi­káciu projektového zámeru, následného detailného naplá­no­va­nia projektov, ich re­a­li­zá­ciu až po získa­va­nie potrebných finančných zdrojov a ko­mu­ni­ká­cie,“ hovorí Eva Guliková, riaditeľka Ekofondu SPP.

V úvode súťaže všetky súťažné tímy absolvovali sériu on-line a pre­zen­čných vzde­lá­va­cích work­sho­pov, počas ktorých lektori mladým ľuďom odovzdali cenné informácie a prak­tické ukážky na témy – pro­jek­tové riadenie, komunikácia, životné prostredie, energia, kritické myslenie a so­ciálne siete. Následne sa všetky tímy pustili do pro­jek­to­vého plánovania, realizovania a vy­hod­no­co­vania svojich projektov.

Z množstva prihlásených projektov vybrala odborná porota päť vy­so­ko­kva­lit­ných prác. Porotu tvorili: Andrea Farkašová – pred­sed­níčka správnej rady Ekofondu SPP; Michaela Králiková – influencerka a mentorka tém duševného zdravia a osobného rozvoja; Dana Moderdovská – influencerka alias Zero Wasterka; odborníci na efek­tívne hospo­dá­re­nie s energiou a ener­ge­tické rie­še­nia – Helena Skalská a Dávid Széplaky zo SPP.

Víťazmi druhého ročníka súťaže Greenfluenceri a energia sa stali nasledovné školy:

  • Základná škola Jána Amosa Komenského v Komárne s projektom „Ani kvapka vody nazmar“, ktorá ukázala, akým jed­no­du­chým spô­so­bom aj malé kroky môžu mať veľký pozitívny dopad na pro­stre­die okolo nás.
  • Gymnázium sv. Mikuláša ako organizačná zložka Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove s pro­jektom „Nové rie­še­nie a šetre­nie energie pri nakladaní s ťažko­rozlo­ži­teľ­ným odpadom“, ktoré hľadalo spo­ločne s ďalšími orga­ni­zá­ciami nové spôsoby eli­mi­ná­cie ťažko rozlo­ži­teľ­ného odpadu (PCB, ťažké kovy, poly­sty­rén…), ktorý inak končí na sklád­kach a v spa­ľov­niach, prípadne ako ne­rozlo­ži­teľ­ný odpad v eko­systéme. Kon­ta­mi­ná­cia životného prostredia syn­te­tickými kon­ta­mi­nan­tmi patrí v sú­čas­nosti k naj­zá­važ­nej­ším en­vi­ron­men­tál­nym hrozbám.
  • Stredná odborná škola elektrotechnická J. Kollára 536/1 v Liptovskom Hrádku s projektom „SOŠE OBJEDNÁVKA“ znížila uhlíkovú stopu, nie len vďaka hromadnému doručeniu objednávok ale zároveň aj ušetrením pohonných hmôt a obalových materiálov.
  • Základná škola v Rybanoch s projektom „EKO Rybičky“, realizovala podujatia a aktivity, ktoré im priniesli merateľné výsledky(šetrenie energie v triedach a škole, zlepšenie separácie odpadu, vysadenie rastlín, kríkov a stromov, zveľadenie okolia aj interiéru školy, vzdelávanie sa netradičnými metódami).
  • Súkromné gymnázium Katkin park v Košiciach s projektom „Katkina záhrada“, vytvorilo udržateľné, ekologické a esteticky príjemné prostredie pre žiakov školy, ale aj pre ich rodičov a učiteľov v exte­riéri areálu školy.

Tretí ročník súťaže plánuje Ekofond SPP spustiť začiatkom školského roka 2024/2025.


Ekofond SPP, n.o. je ne­zisková orga­ni­zá­cia, ktorá v súlade so svojím účelom poskytuje rôzne formy podpory prostred­níctvom vlastných pro­jek­tov, programov a grantov alebo partnerských projektov. Od svojho vzniku finančne pod­po­rila množstvo projektov efek­tív­neho vy­u­ží­va­nia energií, ochrany životného prostredia a aktivít spo­je­ných s osvetou v týchto oblastiach.

Autor: SPP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *