Kategórie
Tlačové správy

Konferencia domáceho vzdelávania zaznamenala historicky najvyššiu účasť

V sobotu 27. apríla 2024 sa konala Kon­fe­ren­cia do­má­ceho vzde­lá­va­nia 2024.

Kategórie
Tlačové správy

Konferencia domáceho vzdelávania sa uskutoční na Pedagogickej fakulte UK

Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slo­ven­sku (OZ DVS) v spo­lu­práci s Pe­da­go­gickou fakultou UK v Bra­tislave a InkluCiTy, o. z. orga­ni­zuje Kon­fe­ren­ciu domá­ceho vzde­lá­va­nia 2024, ktorá sa bude konať v so­botu 27. apríla 2024 na pôde Pe­da­go­gickej fa­kulty UK.