Kategórie
Tlačové správy

Konferencia domáceho vzdelávania sa uskutoční na Pedagogickej fakulte UK

Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slo­ven­sku (OZ DVS) v spo­lu­práci s Pe­da­go­gickou fakultou UK v Bra­tislave a InkluCiTy, o. z. orga­ni­zuje Kon­fe­ren­ciu domá­ceho vzde­lá­va­nia 2024, ktorá sa bude konať v so­botu 27. apríla 2024 na pôde Pe­da­go­gickej fa­kulty UK.

Konferencia domáceho vzdelávania

Konferencia domáceho vzdelávania sa koná už od roku 2012. Jej hlavným cieľom je zvyšovať kvalitu indi­vi­du­ál­neho (tzv. do­má­ceho) vzde­lá­vania. Obsahom kon­fe­ren­cie bývajú pra­vi­delne pred­nášky odbor­ní­kov z oblasti vzde­lá­vania, peda­go­giky či detskej psy­cho­lógie, ale aj ľudia z praxe, ktorí sú v kontakte s do­má­cim vzde­lá­va­ním denne. V mi­nu­losti boli medzi rečníkmi napríklad PhDr. Jana Nováčková, prof. Milan Hejný, Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M. A., doc. Martin Kuruc, PaeDr. Ľubica Noščáková, spisovateľ Daniel Hevier.

Jedenásty ročník konferencie poctia svojou účasťou metodičky domáceho vzdelávania z Českej republiky Judita Kapicová, Eva Netíková a Lucie Beštová, ktoré budú hovoriť skúsenosti s port­fó­li­o­vým hod­no­te­ním ako legitímnym a vy­ho­vu­júcim spôsobom skúšania domškolákov. Doc. Martin Kuruc z Pe­da­go­gickej fakulty UK bude pred­nášať o mo­ti­vácii detí, psychológ Michal Božík z VÚDPaP o vplyve obrazoviek na vývin detí, špeciálna pedagogička PaedDr. Eva Gelányiová o nú­te­nom home­schoolingu.

„Do programu konferencie sme zaradili viacero prakticky zameraných blokov,“ vysvetľuje Alexandra Dobrotková, členka orga­ni­začného tímu Kon­fe­rencie do­má­ceho vzde­lá­vania 2024.

Anna Lojeková ukáže praktický prístup ku kurikulu, Matej Beránek z Múzea holokaustu priblíži vzdelávanie v oblasti ľudských práv cez skúmanie histórie, Monika Ludrovanová bude informovať o postupe, ako domáce vzdelávanie zariadiť, Viera Krajčovičová nadviaže predstavením štýlov, ktoré je možné v domácom vzdelávaní aplikovať, Barbora Kabinová sa zameria na zážitkové vzdelávanie v exteriéri a Zuzana Vnenčáková na interaktív­nom work­shope ukáže domškoláckym rodičom, a najmä mamám spôsob, ako si nájsť čas pre seba a zre­ge­ne­ro­vať sa. OZ DVS pozvalo do programu aj Platformu rodín detí so zdra­vot­ným zne­vý­hod­ne­ním a na kon­fe­ren­cii sa predstavia laické poradkyne platformy.

„Je pre nás dôležité, aby na konferencii dostali svoj priestor kmeňové školy naklonené domácemu vzdelávaniu,“ hovorí Diana Šimová, podpredsedníčka OZ DVS.

Riaditelia kmeňových škôl podporujúcich domáce vzdelávanie v pa­ne­lo­vej diskusii ukážu, že kmeňová škola je pre dom­ško­lácke rodiny v prvom rade partnerom vo vzde­lá­vaní.

Organizátorky Konferencie domáceho vzdelávania 2024 pozývajú na podujatie zástupcov rôznych aktérov vo vzde­lá­vaní – od Mi­nister­stva školstva, výskumu, vývoja a mlá­deže SR, cez Štátnu školskú inšpekciu, NIVaM, VÚDPaP a pedagogické fakulty pôsobiace na Slo­ven­sku, po pro­fe­sijné zdru­že­nia a aso­ciá­cie, metodické centrá, centrá pe­da­go­gicko-psy­cho­lo­gic­kého po­ra­den­stva a orga­ni­zá­cie venujúce sa inklúzii.

„Veríme, že si nájdu čas a prídu medzi rodičov domškolákov aspoň na chvíľu, aby ich spoznali naživo,“ uzatvára Barbora Kabinová, pred­sed­níčka hlavného organizátora po­du­ja­tia OZ Domáce vzdelávanie na Slo­vensku.

Svoju účasť už potvrdili odborné pracovníčky z mi­nister­stva školstva a nie­ktorí riaditelia kmeňových škôl.

Program konferencie je vystavaný na celý deň. Prednášky, panelové diskusie a work­shop budú prebiehať paralelne vo dvoch sálach. Dopoludnia dostanú priestor vo foyer partneri vo vzdelávaní, teda organizácie vytvárajúce vzdelávací obsah, ktorý domškoláci zužitkujú a je pre nich zaujímavý. Po­po­lud­ňajší blok Trhovisko (tém) zaberie aj foyer. V sprie­vod­nom programe účastníci uvidia aj výstavu domškoláckych portfólií a vzde­lá­va­cích pomôcok a môžu sa zúčastniť na swape učebných materiálov a kníh.

Zdroje a odkazy:

Bližšie informácie o konferencii.

Program.


OZ Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) je nezisková organizácia, ktorá sa od roku 2002 zameriava na pod­poru domáceho vzdelávania u nás, šíri povedomie o do­má­com vzdelávaní, pomáha domškoláckym rodinám, snaží sa zlepšovať prostredie domáceho vzde­lá­vania na Slo­vensku, a s týmto cieľom spo­lu­pra­cuje so všet­kými aktérmi domáceho vzde­lá­vania – rodinami, kmeňovými školami a štátom. V rokoch 2008 a 2021 stálo pri za­ve­dení domáceho vzde­lá­va­nia na žia­dosť zákonného zástupcu pre deti na 1. stupni a na 2. stupni základnej školy (v tomto poradí) do slo­ven­skej legislatívy. Viac infor­má­cií o čin­nosti OZ DVS nájdete na we­bo­vej lokalite OZ Domáce vzdelávanie na Slo­ven­sku.

Autorka: Diana Šimová, podpredsedníčka OZ DVS a vedúca PR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *