Kategórie
Tlačové správy

Na oblohe je v činnosti meteorický roj Lyríd

Po dlhej jarnej prestávke, keď od ukončenia činnosti me­te­o­ric­kého roja Kvadrantíd začiatkom januára nebol v čin­nosti žiadny meteorický roj, sa v týchto dňoch začína akti­vita Lyríd. Nebeské divadlo môžeme po­zo­ro­vať do 25. apríla, jeho maxi­mum nastane 22. apríla 2024.

Meteorický roj Lyríd súvisí s periodickou kométou P/Thatcher s obež­nou dobou 415 rokov. Úkaz trvá približne týždeň, pre­to­že šírka prúdu je malá. Jeho centrálne vlákno má len 200 000 km. Prvý záznam o po­zo­ro­va­ní me­te­o­ric­kého dažďa Lyríd pochádza už z roku 687 pred n. l.

„Dráha roja prechádza blízko Saturna vo vzdia­le­nosti 0,16 astro­no­mickej jed­notky a gra­vi­tačné poruchy menia dráhy meteoroidov tak, že ne­do­chádza k ich stret­nu­tiu so Zemou – v niek­to­rých rokoch je preto po­zo­ro­vaná veľmi nízka frek­ven­cia,“ vysvetlil Ján Svoreň z Astro­no­mického ústavu SAV, v. v. i.

Podmienky na pozorovanie v roku 2024 sú lepšie na začiatku aktivity, neskôr bude rušiť svit Mesiaca, ktorý je 24. apríla v splne. Vzhľadom na výšku radiantu nad ob­zo­rom sú lepšie pod­mienky na po­zo­ro­va­nie vždy v druhej polovici noci.

Radiant meteorického roja Lyríd. Zdroj: AsÚ SAV, v. v. i.
Radiant meteorického roja Lyríd.
Zdroj: AsÚ SAV, v. v  i.

Spracovala: Katarína Gáliková, Slo­ven­ská aka­dé­mia vied.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *