Kategórie
Osobné

O kométe Nishimura C/2023 P1

Pozorovateľná len cez dobrý ďalekohľad.

Kategórie
Tlačové správy

Slovenská akadémia vied udelila svoje najprestížnejšie ocenenia

Slovenská akadémia vied každý rok oceňuje špičkových vedeckých pracovníkov a pra­cov­níčky inštitúcie.

Kategórie
Tlačové správy

Na pozorovanie meteorického roja Perzeíd budú veľmi priaznivé podmienky

Opäť nás čaká každoročné nebeské divadlo, keď okolo 12. au­gusta po­zo­ru­jeme me­teo­rický roj Per­zeíd s pri­bližne rov­na­kou maxi­málnou frek­ven­ciou 45 meteorov za ho­di­nu.

Kategórie
Tlačové správy

Pohľad spoločenských vied na klimatickú krízu je rovnako dôležitý

Slovenská akadémia vied (SAV) prichádza s po­kra­čo­va­ním úspešnej po­pu­lár­no-náučnej pub­li­kácie o kli­ma­tickej zmene.

Kategórie
Tlačové správy

Sedem európskych krajín sa spojilo kvôli podpore výstavby Európskeho slnečného ďalekohľadu

Zástupcovia deviatich výskumných inštitúcií zo siedmich európskych krajín dnes v Santa Cruz de Tenerife (Španielsko) pod­pí­sali zakla­daciu listinu nadácie “EUROPEAN SOLAR TELESCOPE – FUNDACIÓN CANARIA” (Nadácia EST).

Kategórie
Tlačové správy

SAV uverejnila návrh definície energetickej chudoby, vyplývajúci z analýzy dát od energetikov

Energetická chudoba je najčastejšie definovaná ako stav, keď domácnosť nemá finančné prostriedky na úhradu výdavkov na energie alebo príjmy domácnosti ne­dosta­točne kryjú jej výdavky na energie.

Kategórie
Tlačové správy

SAV oslávi svoje jubileum dvojdňovým festivalom vedy

SAV sa pri príležitosti 70. výročia predstaví širokej verejnosti na podujatí Víkend so SAV.

Kategórie
Tlačové správy

Vedci SAV zdokonaľujú techniky merania svetelného znečistenia

Prestížny vedecký časopis Science prizval vedcov zo Slovenskej akadémie vied, aby zhodnotili súčasné výskumné techniky a poskytli svoj pohľad na riešenie svetelného znečistenia do budúcnosti.

Kategórie
Tlačové správy

Slovenská akadémia vied je najdôveryhodnejšou inštitúciou na Slovensku aj v roku 2023

Výsledok merania dôveryhodnosti inštitúcií z konca mája 2023 opäť potvrdil pozíciu Slovenskej akadémie vied (SAV) ako najdôveryhodnejšej spomedzi štrnástich porovnávaných inštitúcií na Slovensku.

Kategórie
Tlačové správy

Slovenská akadémia vied si pripomína 70 rokov od svojho vzniku

Slovenská akadémia vied si v roku 2023 pri­po­mí­na 70 rokov od pri­ja­tia zá­ko­na o SAV, ktorý de­fi­no­val jej základy a dneš­nú po­do­bu. Svoje významné jubileum si akadémia pri­po­me­nie via­ce­rý­mi po­du­ja­tia­mi. Ústredné oslavy sa us­ku­toč­nia v Bra­tislave 23. a 24. júna 2023.