Kategórie
Tlačové správy

Obyvatelia v nekonvenčných obydliach podľa SODB 2021

Národná analytická správa sa v jednej z pod­rob­ných te­ma­tic­kých analýz venuje aj oby­va­te­ľom, ktorí sa sčítali na sú­časný pobyt v ne­kon­ven­čných obydliach.

SODB 2021

Ako sa nekonvenčné obydlia sčítavali

Počas sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 sa zisťo­vali 2 druhy pobytu: trvalý pobyt a sú­časný pobyt. Práve v rámci sú­čas­ného pobytu oby­va­teľov je možné určiť reálnu obý­va­nosť obydlí. Okrem kon­ven­čných obydlí sú obý­vané aj tzv. ne­kon­ven­čné obydlia. Základným nástrojom pre iden­ti­fi­ko­vanie ne­kon­ven­čných obydlí bolo vytvo­renie tzv. šta­tis­tic­kých adresných bodov v rámci územnej prípravy. Preto k ad­mi­nis­tra­tívnym zdrojom údajov, bola vytvo­rená aj data­báza šta­tis­tic­kých adresných bodov (ďalej len „ŠAB“), vytvá­ra­ných pre všetky obý­vané objekty, ktoré nemajú alebo nemôžu mať riadne pri­de­lený adresný bod so sú­pis­ným číslom v Re­gistri adries podľa zákona č. 125/2015 Z. z. Vďaka ŠAB sa do­cie­lila geo­lo­kácia obý­va­ných ne­kon­ven­čných obydlí na území SR.

Typy nekonvenčných obydlí

Celkovo bolo sčítaných 14 710 ne­kon­ven­čných obydlí (ŠAB) a v 13 709 (93,2 % zo všet­kých ne­kon­ven­čných obydlí) žilo 94 844 oby­va­teľov, ktorí na tomto type obydlia dekla­ro­vali sú­časný pobyt. Číselník ne­kon­ven­čných obydlí obsa­huje päť typov ne­kon­ven­čných obydlí: nesko­lau­do­vaný rodinný dom, rekre­ačný objekt, chatrč, mo­bilný objekt a ne­zis­tený. Naj­vyšší podiel ne­kon­ven­čných obydlí tvoria chatrče, ktorých je 34,8 %.

Obyvatelia Slovenskej republiky žijúci v chatrčiach

M 4.2.2 Hustota výskytu nekonvenčných obydlí typu chatrč v SR, SODB 2021
M 4.2.2 Hustota výskytu nekonvenčných obydlí typu chatrč v SR, SODB 2021.

Najpočetnejším obývaným typom ne­kon­ven­čného obydlia boli chatrče (4 996; 36,4 % zo všetkých obý­va­ných ne­kon­ven­čných obydlí). V ne­kon­ven­čnom obydlí typu chatrč žilo na sú­časný pobyt 37 276 oby­va­teľov, čo pred­sta­vuje 39,3 % zo všet­kých oby­va­teľov žijúcich v ne­kon­ven­čných obydliach. Ne­kon­ven­čné obydlia typu chatrč sa kon­cen­trujú najmä na vý­chod­nom Slo­ven­sku. Naj­väčší počet ne­kon­ven­čných obydlí typu chatrč bol v Pre­šov­skom kraji (2 325; 45,5 %), nasle­duje Košický kraj (2 259; 44,2 %). Tretím krajom je Ban­sko­bystrický, v ktorom bolo výrazne menej ne­kon­ven­čných obydlí typu chatrč (418; 8,2 %). V ostat­ných krajoch bol podiel ne­kon­ven­čných obydlí typu chatrč medzi 0,1 % (Tren­čiansky kraj) a 1,3 % (Ži­linský kraj). Pri pohľade na okresnú úroveň je kon­cen­trácia ne­kon­ven­čných obydlí typu chatrč naj­vyššia v okrese Sa­bi­nov (Pre­šov­ský kraj), kde sa nachádza 15,1 % zo všet­kých ne­kon­ven­čných obydlí typu chatrč. Nasle­dujú dva okresy z Ko­šic­kého kraja: okres Ko­šice-okolie (737; 14,4 %) a okres Tre­bi­šov (546; 10,7 %).

Bez vody, hygienických zariadení a spla­cho­va­cieho záchoda

Vybavenosť nekonvenčných obydlí typu chatrč nazna­čuje, že väčšina týchto ne­kon­ven­čných obydlí má nižšiu vyba­ve­nosť. Pokiaľ ide o hy­gie­nické zaria­denia, až 89,8 % ne­kon­ven­čných obydlí typu chatrč bolo bez kú­peľne. Iba 6,3 % ne­kon­ven­čných obydlí typu chatrč malo kúpeľňu priamo v byte. Podobný trend sa týka aj spla­cho­va­cích záchodov. Až 88,3 % ne­kon­ven­čných obydlí typu chatrč nemalo spla­cho­vací záchod v byte. Iba 5,5 % ne­kon­ven­čných obydlí typu chatrč malo spla­cho­vací záchod priamo v byte. Pokiaľ ide o zá­so­bo­vanie vodou, iba 9,8 % ne­kon­ven­čných obydlí typu chatrč malo vodo­vod zabezpe­čený zo spo­loč­ného zdroja. Ďalších 9,5 % ne­kon­ven­čných obydlí typu chatrč malo vodo­vod, ale nie priamo v byte. Až 73,8 % ne­kon­ven­čných obydlí typu chatrč však nemalo žiadny prístup k vodo­vodu. Pokiaľ ide o vy­ku­ro­vanie, väčšina ne­kon­ven­čných obydlí typu chatrč (85,4 %) vyu­ží­vala samostatné vy­ku­ro­vacie telesá, ako sú pece, kachle alebo krby. Iba 3,3 % ne­kon­ven­čných obydlí typu chatrč nemalo žiadne vy­ku­ro­vanie.

V chatrčiach žijú najmä deti, nad 20 rokov prevládajú muži a nad 65 rokov ženy

Na základe údajov o vekovo-pohlavnom zložení oby­va­teľov bý­va­jú­cich na sú­časný pobyt v ne­kon­ven­čnom obydlí typu chatrč pozo­ru­jeme výrazný odklon v po­rov­naní so štruk­túrou Slovenskej republiky. Z údajov o ve­ko­vom zlo­žení je možné po­zo­ro­vať, že v nižšom veku (do 10 rokov) je počet oby­va­teľov vo vzťahu k ve­ko­vej sku­pine vyšší ako u ostatnej po­pu­lá­cie. Veková štruk­túra popu­lácie môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi. V mlad­šom veku (do 20 rokov) je počet mužov a žien pomerne vyrovnaný, s miernou pre­va­hou mužov vo veku 1 až 4 rokov. Medzi 20 a 40 rokmi prevláda vyšší počet mužov v po­rov­naní so ženami. Veková skupina 40 až 60 rokov je stále väčšinou zastúpená mužmi. V staršej vekovej skupine (nad 65 rokov) je počet žien väčší ako počet mužov.

Z pohľadu vzdelania druhú naj­po­čet­nejšiu skupinu tvoria deti bez vzde­lania a v rámci súčasnej eko­no­mickej aktivity naj­vyššiu skupinu oby­va­teľov chatrčí predsta­vo­vali deti do za­čatia povinnej školskej do­chádzky

Najvyšší podiel obyvateľov bývajúcich v ne­kon­ven­čnom obydlí typu chatrč mal naj­vyššie dosiahnuté vzde­lanie ukon­čené základné vzde­lanie (16 560 oby­va­teľov; 44,4 %). Druhú naj­po­čet­nejšiu skupinu, ktorú tvorilo 34,0 % (12 689) oby­va­teľov predsta­vo­vali deti bez vzde­lania od 0 – 14 rokov. Stredné vzde­lanie ako naj­vyšší dosiahnutý stupeň vzde­lania malo 3 059 (8,2 %) oby­va­teľov obý­va­jú­cich ne­kon­ven­čný typ obydlia chatrč. Vyso­ko­školské vzde­lanie malo 1,5 % (555) oby­va­teľov.

Najvyššie zastúpenie v rámci súčasnej eko­no­mickej akti­vity oby­va­teľov bý­va­jú­cich v ne­kon­ven­čnom obydlí typu chatrč predsta­vo­vali deti do začatia povinnej školskej dochádzky (8 334; 22,4 %) a žiaci základnej školy (8 092; 21,7 %). Osoby v do­mác­nosti tvorili 16,9 % (6 290) zo všetkých obyvateľov bývajúcich v ne­kon­ven­čnom type obydlia chatrč. Ne­za­mestnaní predsta­vo­vali 11,6 % (4 341) obyvateľov.

V chatrčiach prevládajú oby­va­telia slo­ven­skej a róm­skej národnosti

Podľa údajov o národnosti obyvateľov bývajúcich v ne­kon­ven­čnom obydlí typu chatrč bola slovenská národnosť s 22 690 oby­va­teľmi (60,9 % zo všet­kých oby­va­teľov žijúcich v ne­kon­ven­čnom obydlí typu chatrč) naj­po­čet­nejšou skupinou. Rómska národnosť s 9 370 oby­va­teľmi (25,1 %) je výrazne zastú­pená ako druhá naj­po­čet­nejšia národnosť v ne­kon­ven­čnom obydlí typu chatrč. Maďarská ná­rod­nosť bola ďalšou význam­nejšou skupinou oby­va­teľov v ne­kon­ven­čnom obydlí typu chatrč (688 oby­va­teľov; 1,8 %).

V chatrčiach žijú jednotlivci a aj celé rodiny, významnú skupinu tvoria aj tie neúplné

Prevládajúci typ cenzovej domácnosti v ne­kon­ven­čnom type obydlia chatrč bola domácnosť jed­not­liv­cov, ktorú tvorilo 30,1 % zo všetkých cenzových domácností. Úplné rodinné domácnosti tvorili 26,9 % (3 702 do­mác­ností), v ktorých bola najviac zastú­pená skupina oby­va­teľov, ktorá tvorila domácnosti manželských párov s aspoň jedným závislým dieťaťom (1 470 domácností; 10,7 %). Neúplné rodinné domácnosti predsta­vo­vali 25,1 % (3 453 domácností), z nich až 18,8 % (2 597) domácností tvorili osamelé matky s aspoň jedným závislým dieťaťom.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *