Kategórie
Tlačové správy

Domy podľa vybraných charakteristík v porovnaní rokov 2011 a 2021

Podľa výsledkov SODB 2011 a SODB 2021 sa počet ro­din­ných domov medzi posled­nými dvomi cenzami zvýšil takmer o 112-tisíc (11,5 %), z 969 360 v roku 2011 na 1 081 293 v roku 2021.

SODB 2021

Pri bytových domoch bol medzi sčítaniami 2011 až 2021 zazna­me­naný nárast počtu aj podielu bytových domov z celkového počtu domov v SR. Počet bytových domov sa na základe výsledkov sčítania 2011 a sčítania 2021 zvýšil o viac ako 12-tisíc, zo 64 846 v roku 2011 na 77 113 v roku 2021, ide o nárast takmer o 19 %.

Trvalo obývané domy podľa typu vodo­vod­nej prí­pojky

  • Medzi sčítaniami 2011 a 2021 klesol počet trvalo obývaných domov bez vodo­vod­nej prípojky o viac ako 30 %, z 15 428 v roku 2011 na 10 769 v roku 2021.
  • Najpoužívanejším typom vodovodnej prípojky v trvalo obývaných domoch v SR bola pri sčítaní 2011 aj 2021 vodo­vodná prípojka v dome – z ve­rej­nej siete. Tento typ vodovodnej prípojky využívalo podľa sčítania v roku 2011 viac ako 72 % trvalo obývaných domov v SR. Podľa výsledkov sčítania v roku 2021 malo vodo­vodnú prípojku v dome – z ve­rej­nej siete viac ako 71 % trvalo obývaných domov.
  • Druhým najpoužívanejším typom vodovodnej prípojky v trvalo obývaných domoch v SR bola podľa výsledkov SODB 2011 a SODB 2021 vodovodná prípojka v dome – vlastná. Tento typ vodovodnej prípojky využíval v roku 2011 každý piaty trvalo obývaný dom, viac ako 177-tisíc z takmer 890-tisíc. Do sčítania v roku 2021 však podiel trvalo obývaných domov s vodovodnou prípojkou v dome – vlastnou klesol na 15 %.

Trvalo obývané domy podľa typu kana­li­zač­ného systému

  • Z hľadiska typu kanalizačného systému domu využíval v roku 2011 naj­vyšší počet trvalo obývaných domov na odvádzanie odpadových vôd septik alebo žumpu a v roku 2021 prípojku na ka­na­li­zač­nú sieť.
  • Podľa sčítania 2011 využívalo septik alebo žumpu viac ako polovica trvalo obývaných domov, 450-tisíc z 889 883 a prípojku na ka­na­li­zač­nú sieť takmer 40 % trvalo obývaných domov, 349-tisíc z 889 883.
  • Pri sčítaní 2021 bola najpoužívanejším typom kanalizačného systému v trvalo obývaných domoch SR prípojka na kanalizačnú sieť. Z celkového počtu 949 163 trvalo obývaných domov malo prípojku na kanalizačnú sieť skoro 512-tisíc (takmer 54 %). Počet trvalo obývaných domov, ktoré využívali pri sčítaní 2021 septik alebo žumpu klesol oproti sčítaniu 2011 o viac ako 63-tisíc, zo 450 637 v roku 2011 na 387 324 v roku 2021, pokles o viac ako 14 %. Zo všetkých trvalo obývaných domov využívalo v roku 2021 septik alebo žumpu menej ako 41 %.

Trvalo obývané domy podľa typu plynovej prípojky

  • Počet trvalo obývaných domov v Slovenskej republike s plynovou prípojkou vzrástol medzi sčítaniami 2011 a 2021 o viac ako 66-tisíc, zo 645 942 v roku 2011 na 712 424 v roku 2021.
  • Pri sčítaní v roku 2011 malo plynovú prípojku v dome takmer 73 % trvalo obývaných domov, 646-tisíc z cel­ko­vého počtu 889 883 trvalo obý­va­ných domov v SR. Podľa výsledkov sčítania 2021 malo plynovú prípojku v dome viac ako tri štvrtiny trvalo obývaných domov, 712-tisíc z 949 163.

Viac informácií poskytuje NÁRODNÁ ANALYTICKÁ SPRÁVA, ktorú si v plnom znení môžete stiahnuť.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *