Kategórie
Tlačové správy

Štatistický úrad SR uverejnil rozšírené výsledky o domácnostiach a o obývanosti domov a bytov

Štatistický úrad Slovenskej republiky uverejnil v rámci pokračujúcej diseminácie údajov zo Sčí­tania oby­va­te­ľov, domov a bytov 2021 rozší­rené výsledky o do­mác­nos­tiach a o obý­va­nosti domov a bytov.

SODB 2021

K 1. januáru 2021 bolo na Slovensku 1 833 150 bytových domácností a ich priemerná veľkosť bola v mestách 2,6 člena a na vidieku 3,3 člena. Z 2 376 103 cenzových domácností tvoria 60 % rodinné domácnosti a žije v nich takmer 4,2 milióna obyvateľov Slovenska, tzn. 80 %. Počet trvalo obývaných domov bol 949 163, počet trvalo obý­va­ných bytov 1 736 505.

Podrobnejšie informácie o štruk­tú­rach, veľ­kosti a vy­bra­ných cha­rak­te­ris­tikách bytových a cenzových domácností a o obý­va­nosti rôznych typov domov a bytov v nich, pri­ná­šajú rozší­rené výsledky, ktoré Šta­tis­tický úrad SR uve­rej­ňuje vo forme mul­ti­di­men­zio­nál­nych tabuliek na stránke www.scitanie.sk.

Predseda Štatistického úradu SR Ing. Peter Peťko, MBA:

„Sčítania obyvateľov, domov a bytov sú v Slovenskej republike jediným zdrojom informácií o domácnostiach, ich štruktúrach a ich vývoji. SODB 2021 poukázalo na nové trendy vo vývoji slo­ven­ských domácností a rozšírené výsledky ponúkajú možnosť pre ich hlbšiu analýzu.

Rovnako cenné sú aj informácie o obý­va­nosti domov a bytov, ktoré sú spracované podľa obývanosti na trvalý pobyt, ale i podľa obývanosti na súčasný pobyt.“

Údaje o cenzových a bytových domácnostiach sú spracované na základe súčasného pobytu obyvateľov. Bytovú domácnosť tvoria všetky osoby, ktoré spoločne bývajú v byte, tzn. každý obývaný byt predstavuje jednu bytovú domácnosť. Cenzové domácnosti tvoria osoby spoločne bývajúce v jednom byte, ktoré majú medzi sebou vzájomné rodinné/príbuzenské vzťahy. Rodinná cenzová domácnosť môže byť tvorená manželským párom (s deťmi alebo bez detí), kohabitujúcim párom (s deťmi alebo bez detí) alebo osamelým rodičom s deťmi.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *