Kategórie
Tlačové správy

Ľudia bez domova ako spoločenský fenomén

Národná analytická správa, ktorá vznikla na základe výsledkov SODB 2021 veľmi presne definuje bez­do­movcov v SR.

SODB 2021

Odborné výskumy o bezdomovectve sa na území Slovenska začali realizovať až začiatkom deväť­de­sia­tych rokov 20. sto­ročia. To ale nezna­mená, že počas socializmu bez­do­movci neexistovali. Problém ľudí bez do­mova bol z ideo­lo­gic­kých príčin režimom tabu­izo­vaný. Možno konšta­to­vať, že tento fenomén sa začal na Slo­vensku viac pre­ja­vo­vať od konca deväť­de­siatych rokov, keď počet ľudí bez do­mova výrazne stúpol a problém bol vi­di­teľ­nejší pre celú spo­loč­nosť.

Početnosť ľudí bez domova

Celkový počet ľudí bez domova podľa metodiky SODB 2021 je 71 076. Pre­važne ho tvoria oby­va­telia sčí­taní na fik­tív­nych objektoch a centro­idoch, tých je – 64 017; a pred­sta­vujú 90 % všetkých bez­do­movcov (90,1 %). V ne­kon­ven­čných obydliach bolo sčítaných 5 196 a 1 863 ľudí bez domova sa sčítalo v za­ria­de­niach dočasného uby­to­vania. Sčítaním sa teda zisťovali údaje o tzv. se­kun­dárnych bez­do­mov­coch. Sekun­dárni bez­do­movci boli rozde­lení do troch skupín:

  1. obyvatelia s pobytom na fiktívnych objektoch a centroidoch. Fiktívny objekt je obecný (miestny, či mestský) úrad, na ktorom mohol mať oby­va­teľ nahlá­sený svoj pobyt. Centroid pred­sta­vuje abstraktný objekt, ktorý bol vytvo­rený v každej obci pre oby­va­teľov, ktorým nebolo možné určiť presnú adresu ich trvalého alebo sú­čas­ného pobytu v obci a aj pre oby­va­teľov, ktorí boli prihlá­sení na obci bez určenia adresy obecného (miestneho, mestského) úradu. O trvalý pobyt na obecnom (miestnom alebo mestskom) úrade alebo na obci môže obyvateľ požiadať v prí­pade, ak mu bol zrušený pred­chá­dza­júci pobyt.
  2. v nekonvenčných obydliach a s trvalým pobytom na centroide, či fiktívnom objekte,
  3. obyvatelia so súčasným pobytom v za­ria­de­niach dočasného uby­to­vania a s trva­lým pobytom na akom­koľ­vek type domu.

Najviac ľudí bez domova sa nachádza v Nitrianskom, Košickom a Bansko­bystrickom kraji. Naopak naj­menej v Bra­tis­lavskom a Trnav­skom kraji.

So súčasným pobytom je najviac ľudí bez domova, podľa metodiky SODB 2021, v okresoch Prievidza, Prešov, Martin, Košice II, Nové Zámky, Levice a Nitra. Oblasti s nižšou kon­cen­trá­ciou ľudí bez do­mova sú najmä na strednom Slovensku, v pohra­ničnej oblasti na severe a se­ve­ro­vý­chode Slovenska.

Viac ako 15 % bezdomovcov sú deti

Problém bezdomovectva sa netýka len ľudí v pro­duk­tívnom veku, ale aj detí, mladých ľudí a ľudí v dô­chod­kovom veku. Podľa metodiky SODB 2021 je medzi ľuďmi bez do­mova 15,5 % (11 045) ľudí v pred­pro­duk­tívnom veku. Zároveň je bez do­mova aj 4 477 (6,3 %) osôb vo veku 65 a viac rokov. Takmer 80 % (55 554) z tejto skupiny sú ľudia bez do­mova v pro­duk­tívnom veku. Z hľa­diska pohlavia pre­vlá­dajú muži, ktorí tvoria 60,7 % (43 132).

Deti bez domova s trvalým pobytom na obci

Detí a mladých ľudí do 14 rokov je v ne­kon­ven­čných obydliach 1 522 (2,2 %). V za­ria­de­niach dočasného uby­to­vania, napríklad v útul­koch alebo domovoch na pol­ceste, žije 419 (0,6 %) detí do 14 rokov. Viac ako 9 104 detí má pobyt na obci.

Viac ako 60 % bezdomovcov je slovenskej národnosti

Ľudia bez domova sú prevažne slovenskej národnosti, 61,3 % (43 551). Druhá naj­po­čet­nejšia je maďarská národ­nosť so 6,4 % (4 529). Rómsku ná­rod­nosť má 3,8 % (2 687) ľudí bez do­mova; títo bývajú najmä v ne­kon­ven­čných obydliach a s adresou na fiktívnom objekte alebo na centroide. K českej národnosti sa pri­hlá­silo 418 (0,6 %) ľudí bez do­mova.

Štruktúra ľudí bez domova podľa rodinného stavu

Z hľadiska rodinného stavu, viac ako polovica ľudí bez do­mova bola v čase sčítania slo­bodná/ý (41 890; 58,9 %).

Bezdomovcami sú pracujúci, žiaci aj študenti

V skupine ľudí bez domova je 20 % zamestnaných (13 903). Skupinu ľudí bez domova tvoria oby­va­telia pra­cu­júci, nezamestnaní, na ma­ter­skej a ro­di­čov­skej dovo­lenke, ale na­chá­dzajú sa medzi nimi aj žiaci a štu­denti.

Bezdomovci pracujú i na trvalý pra­covný pomer

Ekonomická aktivita obyvateľa a jeho príjem z eko­no­mickej aktivity sa ne­vy­lu­čuje s tým, že môže byť zároveň osobou bez do­mova. Naopak, často platí, že ľudia bez do­mova majú prí­le­ži­tos­tné brigády, pra­cujú na skrá­tené i trvalé pra­covné pomery. Eko­no­micky aktívnych oby­va­teľov, ktorí patria k ľuďom bez do­mova, je 18 209 (25,6 %). Z toho 4 123 (22,6 %) osôb je ne­za­mes­tna­ných, 154 (0,8 %) je na ro­di­čovskej do­vo­lenke a 29 (0,2 %) ľudí bez do­mova je na ma­terskej dovo­lenke.

Viac ako 1 700 bezdomovcov v SR má vysokú školu, žijú najmä v Bra­tis­lav­skom kraji

Vzdelanie bolo zistené u 40 282 oby­va­teľov (56,7 %) zo sku­piny ľudí bez do­mova.

Základné vzdelanie dosiahlo 13 462 obyvateľov, čo pred­sta­vuje 18,9 % zo všet­kých ľudí bez do­mova. Stre­do­školské vzde­lanie bez ma­tu­rity má ukon­čené 10 705 ľudí bez do­mova (15,1 %), stredné vzde­lanie s ma­tu­ritou absol­vo­valo 5 497 (7,7 %) ľudí bez do­mova a vyššie odborné vzde­lanie má spolu 835 (1,2 %) oby­va­teľov. Vyso­ko­školské vzde­lanie má 1 734 oby­va­teľov, čo tvorí 2,4 % zo všet­kých ľudí bez do­mova.

Ľudia bez domova v Trnavskom, Nitrianskom, Bansko­bys­trickom, Pre­šov­skom a Ko­šic­kom kraji majú naj­čas­tej­šie základné vzde­lanie. Vyso­ko­školsky vzde­laní ľudia bez do­mova žijú najmä v Bra­tis­lav­skom a Tren­čian­skom kraji.

V roku 2011 bolo bez domova 23 483 ľudí – v roku 2021 až 71 076 ľudí v SR

Údaje o ľuďoch bez domova zozbierané počas sčítania v roku 2011 pred­sta­vo­vali prvé odhady v danej oblasti. V roku 2011 bol počet ľudí bez do­mova v SR 23 483, v tom 61,3 % (14 406) mužov a 38,7 % (9 077) žien. Počas desiatich rokov sa počet ľudí bez do­mova zvýšil a zatiaľ čo v roku 2011 tvorili ľudia bez do­mova 0,44 % z cel­ko­vej po­pu­lácie, v 2021 to bolo už 1,3 % (71 076). Metodika sa, ale medzi­cen­zálne mo­di­fi­ko­vala. [1]

Počet bezdomovcov medzi­cen­zálne klesol o viac ako 16 p. b. v Tren­čian­skom kraji

Najväčší rozdiel v počte ľudí bez domova nastal v Tren­čian­skom kraji. V po­rov­naní so sčí­ta­ním v roku 2011, kedy tu žilo 6 689 ľudí bez do­mova, sa ich počet v kraji znížil o 16,3 p. b. Naopak, v Ži­lin­skom a Ban­sko­bys­tric­kom kraji sa počet ľudí bez do­mova značne zvýšil. V Bansko­bys­trickom kraji bolo v roku 2011 bez do­mova 1 132 ľudí a v roku 2021 to bolo už 10 197.


[1] Porovnanie je len informatívne, vzhľadom na úpravu metodiky.

Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *