Kategórie
Zošity humanistov

Hasnúca viera

More viery bolo raz aj plné a okrúhle brehy sveta
ho vrúbili ako záhyby širokej stuhy…
No teraz počujem
len jeho melancholický, dlhý, odchádzajúci šum…
ústupu…

Matthew Arnold, “Dover Beach” (Doverská pláž)

Prebieha historický prerod a skoro ho ne­po­zo­ru­je­me. Pomaly, pokojne, ne­po­zo­ro­va­ne scvrkáva sa ná­bo­žen­stvo v Ame­rike, ako sa to stalo už v Európe, Kanade, Austrálii, Japonsku – po celom roz­vi­nu­tom svete.

Prvý svet vstupuje do dávno predpovedaného seku­lár­neho veku, kde prevláda veda a poz­natky. Táto zmena sľubuje taký posun civi­li­zácie, ako bol čo do roz­sahu a významu odchod obdobia kráľov a šľachty, koniec éry otro­kárstva, prechod na roľ­níctvo, epocha ko­lo­nia­lizmu atď. Trans­for­mácie tohto druhu pre­bie­hajú čiastočne ne­po­zo­ro­vane a až v retro­spek­tíve sa zvý­raznia.

Samozrejme ostáva náboženstvo v Amerike pomerne úžasné. Na obraze bujných mega­cirkví a mi­lió­no­vých ka­za­te­ľov ťažko vidieť ústup viery. Maskuje ho puritánska politika bielych evan­je­li­kálov. Zakrývajú ho 24-hodinové evan­je­li­kálne programy v te­le­vízii a roz­hlase, často platené a vždy súperiace o podiel na trhu. Za nimi sa skrývajú rekordy lámajúce čísla predaja kníh o Poslednom súde, pokusy o zne­mož­nenie učenia o evo­lúcii, rýchly nárast členstva sekty (nezro­zu­mi­teľne ho­vo­ria­cich) pente­kosta­listov a iné fun­da­men­ta­lis­tické kvasy.

Pod hladinou však americký ústup náboženstva postupuje rok za rokom, dekádu za de­ká­dou. Viera v ne­vi­di­teľ­ných bohov, diablov, nebo, peklo, anjelov, démonov, panenské narodenie, zmŕtvych­vstanie, zázraky, mesiášov, vízie, proroctvá, vtelenia, prevtelenia, posad­nutie duchmi, posad­nutie diablom, vyhá­ňanie diabla/ov, posvätné vizi­tácie, mystické zja­venia a iné symboly super­na­tu­ra­lizmu sa medzi mysliacimi Ame­ri­čanmi tíško roz­pa­dá­vajú.

Dôkazy o rozpade cirkví sú viditeľné viacerými spôsobmi. Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že naj­rých­lejšie rastie skupina tých, čo na otázku po ná­bo­žen­stve odpo­ve­dajú „nijaké“, a to najmä medzi mladými ľuďmi. Jedna desatina dospelých Ame­ri­čanov sú odpad­nutí katolíci, keďže 20 miliónov veriacich opustilo túto cirkev. Hlavné protestantské cirkvi, ktoré boli baštami vzdelaných vrstiev, zrazu vädnú a svedčia, že vzde­laní ľudia už ne­potre­bujú ná­bo­žen­stvo. Len metodisti strácali viac ako tisíc členov každý týždeň počas takmer päť­de­siatich rokov. Zákazy (tabu) koreniace v ná­bo­žen­stve, ktoré ovládali Ame­riku pred pol­sto­ro­čím, pominuli. Prudký úpadok počtu semi­na­ristov viedol k ne­dostatku kňazov v ka­to­líckej cirkvi, ktorá bola nútená importovať kňazov z tretieho sveta. Pri zá­sad­ných roz­hod­nu­tiach dôveruje americké občianstvo vede a me­di­cíne, nie modlitbám a za­rie­ka­niam. Úspešní politici síce musia uka­zo­vať svoju po­bož­nosť a vy­hla­so­vať „Bože, žehnaj Ameriku“, ale väčšina spo­loč­nosti žije tak, ako keby bohov nebolo. Seku­la­rizmus preberá vládu, hoci televízni evan­je­li­káli pred­se­dajú 100 miliónovým kor­po­rá­ciám.

Téza sekularizácie

Najprv trochu pozadia: Počas troch storočí pred­po­ve­dali skeptici s ve­deckým rozumom, že s na­rasta­ním ľudských vedo­mostí bude odu­mie­rať super­na­tu­ra­lizmus. Okolo roku 1700 vyhlásil Thomas Woolstone a iní britskí mysli­telia osvie­tenstva, že v prie­behu pár storočí kresťanstvo zanikne. Fridrich Veľký napísal svojmu po­chy­bu­jú­cemu kolegovi Voltairovi, že „viera sa rýchlo sama roz­pa­dáva“.

Takéto výpovede protirečili kultúre oných čias, pretože ná­bo­žen­stvo bolo natoľko dô­le­žité pre Euró­pa­nov, že kvôli nemu počas sto­ročí zabíjali ľudí – pri kri­žiackych výpravách proti mosli­mom, pri po­ľo­vač­kách na ča­ro­dej­nice, Svätou inkvi­zí­ciou, pogromami proti židom, kato­lícko-pro­tes­tan­tskými vojnami počas refor­mácie, pri pre­na­sle­do­va­niach ana­bap­tistov, za hu­sitských vojen, hubením „kacírov“, upa­ľo­vaním non­kon­for­mistov a inými taký­mito na viere za­lo­že­nými vraž­de­niami. Zákony proti rúhaniu posielali po­chy­bo­vačov (vrátane Woolstona) pra­vi­delne do vä­ze­nia.

Keď sa po Amerike šírilo osvietenstvo, pripojili sa k pred­po­ve­diam otcovia zakla­da­telia, ktorí boli sve­to­ná­zo­rovo blízki k deistom. Thomas Jefferson napísal v súkrom­nom liste:

„Príde deň, keď mystické splodenie Ježiša, s naj­vyššou bytosťou ako otcom a v bruchu panny sa zaradí ako rov­no­cenné k bájke o zro­dení Minervy z mozgu Jupi­tera.“

Napísal:

„Kňazi rozličných sekt… sa desia pokroku vedy tak ako bosorky denného svetla.“

Nakoniec predpovedal koniec tradičného kresťanstva týmto výrokom:

„Verím, že v tomto čase niet v USA mladého muža, ktorý by chcel umrieť ako unitár.“

V Európe písal francúzsky filozof Auguste Comte, že ľudstvo prežíva svoje pri­mi­tívne „teo­lo­gické štádium“. Friedrich Engels sa chvastal, že ko­lek­ti­vis­tická re­vo­lúcia po­ve­die k vy­pa­reniu sa ná­bo­žen­stva. V roku 1878 po­ve­dal Max Müller:

„Každý deň, každý týždeň, každý mesiac, každý štvrť­rok sa naj­čí­ta­nej­šie noviny navzájom pred­bie­hajú v ozna­mo­vaní, že ná­bo­žen­stvo patrí minulosti, že viera je halu­ci­nácia alebo detská choroba, že bohovia boli nakoniec vyhnaní z obce a explo­do­vali.“

Na úsvite 20. storočia, v roku 1905, napísal antropológ A. E. Crawley, že „všade sa šíri názor, že ná­bo­žen­stvo je len pre­ži­tok pri­mi­tív­neho… veku; jeho vymiznutie je len otázka času“. Sigmund Freud a iní pred­po­ve­dali, že neu­ro­tické fan­tázie skoro pominú.

„Umiera kresťanstvo?“ pýtal sa v roku 1961 Will Durant v knihe The Age of Reason Begins (asi Nastáva vek rozumu). Uvažoval, či viera „prežíva pomalý úpadok v dôsledku získa­va­nia nových poznatkov, šírenia astro­no­mických, zeme­pisných a histo­rických hori­zontov, reali­zácie zla v histórii a v duši, stratou viery v posmrtný život a dô­very voči dobro­my­seľ­nému vedeniu sveta. Ak je to tak, sú to základy modernej doby“.

V roku 1966 napísal antropológ Pensylvánskej uni­ver­zity F. C. Wallace, že „evo­lučná budúcnosť ná­bo­žen­stva je jeho vyhasnutie“. Známy sociológ Bostonskej uni­ver­zity Peter Berger po­ve­dal v roz­ho­vore s The New York Times, že „v 21. sto­ročí sa ná­bo­žen­skí veriaci budú vysky­to­vať len v po­dobe malých siekt, túliacich sa k sebe, aby odolali celo­sve­to­vej seku­lárnej kul­túre… Prívlastok veriaci sa bude po­do­bať ozna­če­niu tibetského astro­lóga na predĺ­že­nej návšteve na jed­nej ame­rickej uni­ver­zite“.

V 60. rokoch minulého storočia sociológovia vo vše­o­bec­nosti pri­jali „tézu se­ku­la­ri­zácie“ – že pokrok výchovy, prospe­rity, vedy a tech­no­lógie vo vyspelých štátoch zna­me­ná koniec viery v druhý svet.

Európska viera sa vyparila

Táto téza platí pre západnú Európu a viaceré iné pokro­kové oblasti. Po 2. sve­to­vej vojne prežila návštevnosť kostolov spek­ta­ku­lárny úpadok. Na kon­ti­nente, kde sa kedysi milióny za­bí­jali pre vieru, sa náhle roz­hodlo, že viera nie je dô­le­žitá. V ka­to­líckom Francúzsku dnes ne­chodí do kostola viac ako 7 percent dospelých ľudí. Gallupov prieskum zistil, že na ce­lom kon­ti­nente je to 15 percent. Návštevu kostolov a katedrál dnes pred­sta­vuje naj­čas­tejšie nie­koľko starších dám, roztratených po kostol­ných lavi­ciach a po­četne ďaleko pre­ko­na­ných oku­ku­jú­cimi turistami.

Pápež Benedikt XVI. si posťažoval:

„Európa vyvinula kultúru, ktorá vylučuje Boha z ve­rej­ného sve­do­mia spô­so­bom, aký ľudstvo dosiaľ ne­poznalo.“

Protestoval proti novému európskemu postoju „pohŕdania Bohom“. Žur­na­lista George Will nazval Vatikán „119 akrov viery v európskom mori neviery“.

Bývalá mníška a historička Karen Armstrongová povedala:

„Kodaň, Štokholm, Londýn – sekulárne hlavné mestá sveta.“

Podľa nej sa každý Angličan, ktorý sa prizná k viere v boha, považuje za ex­cen­tric­kého.

Keď EÚ písala svoju novú ústavu, vynechala akú­koľ­vek zmienku o Bohu alebo kresťanstve, na čo cirkvi odpo­ve­dali bez­moc­ným roz­hor­če­ním.

Dánsky psychológ Lars Dencik napísal v roku 2006:

„V Dánsku a Švédsku je v nedeľu v kostole menej ako 5 % dospelých. Dobrých 80 % oby­va­teľov možno cha­rak­te­ri­zo­vať ako ‚seku­lár­nych‘ v tom zmysle, že ná­bo­žen­ské úkony nemajú pre nich nijaký zmysel. Dánska kres­ťansko-de­mo­kra­tická strana má 2 % vo­li­čov.“

Sociológ Phil Zuckerman napísal knihu Spoločnosť bez Boha: Čo nám môže povedať o pohode najmenej nábožný národ. Tvrdí, že bezbožní Škandinávci sú šťastnejší ako členovia nábožných kultúr.

„Názor, že náboženská viera je čosi detské, že modlitba je niečo pre deti a že z detskej viery v Boha dospelý človek vyrastá, by urazila mno­hého Ame­ri­čana, ale pre Škan­di­návca je to tak.“

Kedysi katolícke Írsko je druhý prípad. Obrovské írske kostoly sú dnes prázdne – okrem pár starých žien. V mocnej Dublinskej diecéze graduoval v roku 2004 jeden kňaz a v roku 2005 ani jeden. D. p. Brendan Hoban, autor Zmeň sa, lebo zahynieš: Írsky ka­to­li­cizmus v kríze (asi) si sťažuje:

„Sme moderný a úspešný národ, ale mnohí katolíci nevidia úžitok z viery.“

Kňaz Thomas McCarthy takto spomína na niek­dajšie nedeľné omše:

„Aj štyrikrát bol kostol plný a hrdý dav sa stále vracal ku ka­za­te­ľom s po­sol­stvom: Poď na omšu alebo choď do pekla!“

Katolícke Taliansko má najnižšiu pôrodnosť. Cirkevný zákaz kontroly pôrodnosti dnes už ne­pô­sobí ako poslanie do ho­rú­ceho pekla.

Na začiatku 20. storočia chodila do nedeľnej školy polovica britských detí. V roku 2000 to boli 4 %. Keď sa dospelých pýtali na „inšpi­ra­tívnu“ postavu, me­no­valo 65 % Nelsona Mandelu, 6 % Britney Spearsovú (popová spe­váčka) a 1 % Ježiša Krista.

Stuart MacDonald, Toronto: „Škótska cirkev bola ešte v 60. rokoch mi­nu­lého sto­ročia taká mocná, že vo ve­rej­ných parkoch nechala v ne­deľu poviazať hojdačky, aby sa sviatok riadne svätil; dnes ju v škótskej spo­loč­nosti nebadať.“

Nábožensky intenzívne žijú dnes v Európe hlavne prisťa­ho­valci z tretieho sveta. Tí, čo prišli z trópov do Bri­tá­nie, obľu­bujú zhro­maž­denia nezro­zu­mi­teľne ho­vo­ria­cich (dar ducha svätého) pen­te­ko­sta­listov.

Philip Jenkins: „V európskych kostoloch sú stále častejšie pokožky iných farieb. V Lon­dýne je po­lo­vica návštev­níkov kostolov čierna.“

Väčšina európskeho kontinentu sa hnevá na moslimských migrantov, ktorí si pod­ro­bujú ženu a udržujú mora­lis­tické štruk­túry spo­loč­nosti. V roku 2004 vyká­zalo Francúzsko z ve­rej­ných škôl moslimskú šatku – sú­časne aj židovskú jarmulku, sikhský turban a iné znaky ná­bo­žen­skej príslušnosti. Moslimská neústupnosť sa natoľko dotkla európskych se­ku­la­ristov, že napríklad vo Fran­cúzsku a inde sa vytvá­rajú ateistické spolky na obranu proti rastú­cemu pre­ni­ka­niu islamu do pa­nu­júcej kul­túry laissez-faire (nechajte nás konať).

Iné sekulárne ohniská

Sekulárna téza sa ukázala ako správna a úspešná aj v iných západných demo­kra­ciách.

V Kanade sa pri sčítaní ľudu registruje náboženstvo. Od roku 1960 existuje kate­gória „bez ná­bo­žen­stva“. Prvý raz volilo túto nálepku len 1 % (!) oby­va­te­ľov, ale už sa to zmenilo: dnes je takých 20 %. Všeo­becný sociálny prehľad hlási:

„Návštevnosť kostolov v priebehu ostatných 15 rokov dra­ma­ticky poklesla. Len jedna pätina osôb vo veku nad 15 rokov chodila v roku 2001 každý týždeň do kostola. Štyria z de­sia­tich dospe­lých neboli na bo­ho­služ­bách aspoň rok pred po­lo­že­ním otázky.“

CanWest News Service hlási, že anglikánska cirkev Kanady stratila medzi rokmi 1961 a 2001 viac ako po­lo­vicu členov, spojená cirkev Kanady 39 % a pres­by­te­riánska cirkev 35 %. Porad­covia pre ná­bo­žen­skú to­le­ran­ciu uvádzajú, že „ateistov, agnostikov, huma­nistov, seku­la­ristov a vôbec ľudí bez re­li­gióznej príslušnosti rapídne pri­búda“.

V Austrálii pri sčítaní v roku 2006 uviedlo 19 % občanov „bez ná­bo­žen­stva“ a 12 % odmietlo na túto otázku odpo­ve­dať, takže tretinu Austrál­ča­nov môžeme po­va­žo­vať za se­ku­lárnu. Návštevnosť kostolov je oveľa nižšia. Ak v roku 1950 bolo všetkých veriacich 45 %, v roku 2000 to bolo len 20 %.

Ako chlapčenský žartík založilo pár austrálskych neúcti­vých mlá­den­cov ako paródiu ná­bo­žen­stva cirkev Jedi (fik­tívna orga­ni­zácia z fil­mo­vej ságy Star Wars – Hviezdne vojny, pozn. prekl.). Záplavou e-mailov vy­zý­vali sym­pa­ti­zan­tov na celom svete, aby pri sčí­taní ľudu uvádzali ako ná­bo­žen­stvo „Jedi“ (s heslom „Kiež je ich sila s tebou“). Chris Brennan zhrnul stav v roku 2001: v Austrálii má cirkev Jedi 70 000, na su­sed­nom Novom Zélande 53 000, v Anglicku a Walese 390 000 a v Škótsku 14 000 prívržencov.

Medzitým je Nový Zéland sekulárnejší ako Austrália, keďže 40 % jeho občanov pri ofi­ciál­nom sčítaní od­po­ve­dalo „bez vy­zna­nia“ alebo odmietlo odpo­veď a tak vytvo­rili v ka­te­gó­rii ná­bo­žen­stiev a sve­to­ná­zo­rov naj­po­čet­nejší seg­ment.

Japonsko sa niekedy nazýva aj najsekulárnejšou spo­loč­nos­ťou na svete. Hoci z mi­nu­losti pretrváva neurčitý vzťah k šin­to­izmu a bud­hizmu (obidve bez ty­pickej postavy Boha či bohov) – je to ako keď se­ku­lárny Ame­ri­čan slávi Via­noce – dnes len veľmi málo Japoncov chodí do kostola pomodliť sa. Noviny Yomiuri Shimbun uve­rej­nili v roku 2000 výsledky svojho prieskumu: tri štvrtiny občanov sa otvo­rene ozna­čujú za bez­ver­cov; v roku 1952 to bola jedna tre­tina. Ešte lepšie to dopadlo pri prieskume Japan-Guide. Otázka: Ste re­li­giózny? Odpo­veď: 16 % Áno, 84 % Nie alebo Neviem.

V Japonsku vzniklo niekoľko kultom podobných „nových ná­bo­žen­stiev“, medzi nimi Aum Shinrikyo (Naj­vyššia pravda), ktorého príslušníci vraždili kritikov a doma vy­ro­be­ným plynom za­mo­rili tokijské metro, pričom zahy­nul tucet cestu­jú­cich a ti­síce ocho­reli. Mladí Japonci ne­dô­ve­rujú viere v dôsledku sekty Aum a úlohy šin­to­izmu pri vzniku 2. sve­to­vej vojny.

V židovskom národe štátu Izrael je málo Židov (po stránke ná­rod­nosti) aj židov (po stránke ná­bo­žen­stva). Podľa výsledkov jedného prieskumu z roku 2004 dve tretiny Židov európskeho pôvodu ne­do­držia­vajú ná­bo­žen­ské pred­pisy a ne­majú o ne záujem.

„Pomer sekulárnych Židov k náboženským je ešte vyšší medzi vzde­la­nými a bo­ha­tými izraelskými inte­lek­tu­álmi, spi­so­va­teľmi, vedeckou a ume­leckou elitou,“ napísal Dr. Ben­jamin Beit-Hallahmi, psy­cho­lóg na Uni­ver­zite v Haife.

Dodal, že ani jeden premiér okrem Menachema Begina nevstúpil do sy­na­gógy mimo úradných cere­mónií. Naproti tomu Židia, ktorí prišli z tre­tieho sveta, sú oveľa re­li­gióz­nejší. Spo­mí­naný psy­cho­lóg dodáva:

„Religiozita izraelských Židov je úmerná ich útočnosti a kon­zer­va­ti­vizmu, ako všade na svete.“

Podľa neho 85 % ortodoxných Židov sa stavia proti opusteniu židovských sídlisk na oku­po­va­nom západnom brehu Jor­dánu a ich vrá­teniu Pa­les­tín­ča­nom; takto zmýšľa len 15 % se­ku­lár­nych Izrael­čanov.

Prieskum ústavu Pew v roku 2009 medzi americkými dospelými odhalil, že 66 % bielych evan­je­likov pri­púšťajú mučenie moslimov po­dozri­vých z te­ro­rizmu; pri­púšťa to len 40 % Ame­ri­ča­nov, ktorí nie sú via­zaní na žiadne ná­bo­žen­stvo.

Úžasná religiozita Američanov

Spojené štáty americké boli veľkou výnimkou, ktorá takmer diskre­di­to­vala tézu se­ku­la­ri­zácie. Ame­rika, tech­no­lo­gicky naj­vyspe­lejší a prospe­ru­júci štát, ostával nábožensky na úrovni biednych štátov tretieho sveta. Spojené štáty majú 350 000 kostolov, ktorým veriaci dávajú ročne takmer 100 miliárd dolárov. Prieskumy často odhaľujú 90 % viery v Boha, nebo, peklo, anjelov a po­dob­ne, čo je vysoko nad per­cen­tom ostatného Západu. V Ame­ri­ke sa aj oveľa čas­tej­šie chodí do kostola. Puritánski bieli fun­da­men­ta­listi a evan­je­li­káli sa vy­no­rili ako kon­zer­va­tívna opora re­pub­li­kán­skej strany, neutí­cha­júco sa sna­žiaca o zákaz potratu, verejne odsú­de­nie homo­se­xu­álov, okyp­tenie výučby evolúcie, obnovenie školskej modlitby, nasta­ve­nie vládnych ná­bo­žen­ských programov, zostrenie trestu smrti, pod­po­ro­va­nie nosenia zbraní a po­dob­ne. V roku 2004 časopis Newsweek prieskumom zistil, že štyri pätiny Ame­ri­ča­nov veria, že Ježiš sa na­ro­dil panne bez ľudského otca a po­lo­vica verila, že sa vráti na Zem.

Americký evanjelikalizmus je preľudnený jarmok deno­mi­ná­cií (cirkví, ná­bo­žen­stiev, siekt, kultov) na jednu osobu, medzi sebou kon­ku­ru­jú­cich o čím väčší podiel na trhu. Chariz­ma­tickí kaza­te­lia pri­ťa­hujú prívržencov, ktorí umožňujú ovplyvniť stále väčší okruh poslu­chá­čov, ktorí skladajú stále väčšie sumy na nákup vy­sie­la­cích časov tele­vízie a rozhlasu ad infinitum. Úspešní pod­ni­ka­telia za­čí­najú v malom, potom rastú až po hra­nicu ich ka­za­teľ­skej spo­loč­nosti, alebo kým nimi nezatrasie škandál. „Kresťanská rozhlasová sieť“ reverenda Pata Robertsona napuchla na podnik s ročným obratom 240 miliónov dolárov a po­čet­nými filiálkami, a to napriek Robertsonovmu sklonu k šia­le­ným ko­men­tá­rom. „Za­me­ranie na rodinu“ reverenda Jamesa Dobsona dosiahlo ročný rozpočet 150 miliónov dolárov a re­pub­li­kánski pre­zi­den­tskí kan­di­dáti mu za poch­valu liezli do zadku – kým v roku 2004 nezazna­me­nal neúspech a pre­pustil 200 zamestnancov; medzi­tým odstúpil.

„Biskup“ T. D. Jakes bol schudobnený občan Západnej Virgínie, žijúci zo so­ciál­nej pod­pory, kým v sebe neobja­vil svoje nadanie hlásať evan­je­lium a ne­za­pa­dol do lu­xusu. Teraz nosí veľké diamanty, cestuje súkromným lietadlom, býva v zámkoch a žije si ako kráľ. Predaj evan­je­li­kál­nych kníh, videí a cé­de­čiek sa stal miliardovým pod­ni­kom na obo­ha­co­vanie ná­bo­žen­ských pod­ni­ka­te­ľov.

Komercializácia viery nadobudla také rozmery, že senátor Chuck Grassley (re­pub­li­kán za Iowu) orga­ni­zo­val v roku 2007 výsluchy pred kon­gre­som; pred­vo­lá­val ka­za­te­ľov „evan­jelia prosperity“, ktorí zhŕňali obrovské bohatstvá. Dog Wead, spojka prezidenta Georgea W. Busha k evan­je­li­ká­lom, to komen­to­val slovami:

„Grassley hodil do stredu koalície granát, ktorý ne­potre­buje ani jeden re­pub­li­kán. Bude to pre nich strašné.“

Biblické proroctvá zaberajú veľký segment ame­ric­kého fun­da­men­ta­lizmu. Trh evan­je­li­kál­nych kníh v USA do­sa­huje ročný obrat 2 miliardy dolárov. Ka­za­teľ Tim LaHaye a jeho píšuci partner Jerry Jenkins dosiahli neu­ve­ri­teľ­ný rekord pre­da­jom románov Left Behind (Po­ne­chaní bokom), opi­su­júcich apo­ka­lypsu, návrat Ježiša Krista na Zem, aby krvavo potrestal všetkých okrem zno­vu­zro­de­ných kres­ťa­nov. Ježiš v nich posiela miliardy hindov, moslimov, budhistov, židov, katolíkov, unitárov, se­ku­la­ristov a iných do pekla. V jednom románe sa píše, že „Ježiš len o pár cen­ti­metrov pohol rukou, …a davy začali kvíliť a vrieskať“; ško­do­ra­dostne sa pozna­me­náva, že ne­kres­ťa­nom odpa­dáva mäso od kostí, ako sa rútia do prie­pasti. Séria Left Behind sa pre­da­la 60 000 000-krát a je naj­pre­dá­va­nej­šou knihou všetkých čias. Kam sa hrabú nositelia Pullitzerovej či No­be­lo­vej ceny za li­te­ra­túru!

Rastie počet pentekostalistov, ktorí „vedia hovoriť jazykmi“ (ktorým nor­málny človek ne­ro­zu­mie – pozn. prekl.). V prie­behu 90. rokov mi­nu­lého sto­ročia zasiahli „Pen­te­kos­tálne božie zhro­maž­denia“ 18 % Ame­ri­čanov – mali viac členov ako odu­mie­ra­júca episko­pálna cirkev. Aj mormóni, ne­oby­čajná sekta, zakla­da­júca sa na taju­plných zlatých doskách, ktoré anjel najprv pri­nie­sol a po­tom odniesol, čo do počtu rastú; teraz ich je okolo šesť miliónov napriek trvajú­cemu sporu o ich pochybnej praxi poly­gamie.

Politický vedec George Bishop z Univerzity Cincinnati zistil, že 45 % Ame­ri­ča­nov odmieta evo­lúciu a verí na božské stvo­re­nie; tak robí len 7 % Britov a ešte menej Nemcov, Nórov, Rusov a Ho­lan­ďa­nov.

Jedna z najzaujímavejších hádaniek náboženskej so­cio­ló­gie v Ame­rike je, prečo sa Ame­ri­čania väčšmi viažu na cirkev ako Euró­pania. Dr. Berger z Bostonskej uni­ver­zity to volá „cirkev­níctvo“. Celý život bol luterán, ale teraz práve kvôli tomu cirkev­níctvu verejne zmenil svoje schva­ľo­vanie seku­la­ri­začnej tézy. Aj iní, napríklad R. Stark z Baylor Uni­ver­sity a ka­to­lík Ch. Taylor revol­tujú proti výpo­vedi o úpadku ná­bo­žen­stva.

Vzišla z toho vedecká bitka. Škótsky sociológ Steve Bruce napísal knihu Boh je mŕtvy: Se­ku­la­ri­zácia na Zá­pade. Tvrdí v nej, že úpadok ná­bo­žen­stva je vidi­teľný vo väč­šine sveta, a že je nezvratný. Seku­la­ri­záciu pri­pi­suje nie pokroku vedy, ale rastúcemu re­la­ti­vizmu: ľudia vidia svetový ka­lei­doskop navzájom si odpo­ru­jú­cich nad­pri­ro­dze­ných systémov a kladú si otázku, ktorý z nich je pravý – a či je jeden z nich pravý.

Píše: „Najväčšiu škodu zapríčinili náboženstvu nie kon­ku­ru­júce seku­lárne idey, ale všeo­becný re­la­ti­vizmus, ktorý pred­po­kladá, že všetky ide­o­ló­gie sú rov­nako prav­divé alebo rov­na­ko falošné.“

Veľká časť Bruceho diela sa zameriava na Britániu, ktorej pred­po­vedá, že meto­dizmus zanikne počas jednej ge­ne­rácie a angli­kán­ska cirkev sa scvrkne na „ne­patrné dobro­voľné zdru­že­nia s hru­bým fasciklom zde­de­ného vlastníctva“. Aj Ame­riku vidí s one­sko­re­ním ísť tou istou cestou. Tvrdí, že sú jasné príznaky, že kres­ťan­stvo stráca, silu, prestíž a po­pu­la­ritu aj v USA, čo je v sú­lade s ce­lo­sve­to­vou „seku­la­ri­začnou para­digmou“. Dodáva, že „nová kres­ťanská pravica, aliancia medzi bielymi evan­je­li­kálmi a re­pub­li­kán­skou stranou, ne­do­ká­zali mať na ame­rickú spo­loč­nosť taký vplyv, ako sa oča­ká­valo v 70. ro­koch mi­nu­lého sto­ročia“.

Vzostup amerických „niečkarov“

Ukazuje sa, že vedci, ktorí sa rozhodli, že nemali pravdu pri vý­po­vedi o se­ku­la­ri­zácii, nemali pravdu, keď vraveli, že nemali pravdu. Nové trendy ukazujú, že seku­la­rizmus sa šíri aj po Ame­rike. A to aj napriek vrcholiacej nábož­nosti. Hoci ná­bo­žen­ská extra­va­gan­cia národa plní oži­vu­júce programy a no­vinky denných správ, roz­bieha sa erózia viery ako snehová guľa, zväčša ne­vi­di­teľná a sotva zazna­me­naná. Dôkazov pri­búda, tu sú nie­ktoré:

Prieskumy ukazujú, že od roku 1990 sa počet bez­bož­ných Ame­ri­ča­nov zdvoj­ná­so­bil z jednej desa­tiny na jednu pätinu dospelých občanov, čo je veľmi rýchla zmena.

Prieskum americkej náboženskej identifikácie (ARIS), uro­be­ný v roku 2008 na Tri­nity College, Hartford, Connecticut, ukázal, že 15 % – 34 miliónov dospelých ľudí – uviedlo ako ná­bo­žen­stvo „nijaké“. Ďal­ších 5 % – dva­násť miliónov dospelých – od­po­ve­da­lo „neviem“ alebo odmietlo odpoveď, čo sa hod­notí rov­nako ako „nijaké“ (Po ame­ricko-anglicky sa na­zý­vajú „nones“, čo prekladám ako „niečkari“, t. j. tí, čo vravia a píšu „nie“. Ak má niekto lepší návrh, rád sa nechám poučiť. – pozn. prekl.). Takže okolo 45 miliónov amerických dospelých sú do­ká­za­teľne „necho­diaci do kostola“. Tento počet od prvého ARIS-u v roku 1990, keď bol 8 %, vyskočil priam do neba.

Tento prieskum ukázal, že počet Američanov, ktorí sa po­va­žujú za kres­ťanov, klesol od roku 1990 o 10 %, a to z 86 % na 76 %. Straty postihli pre­do­všet­kým tradičné pro­testan­tské hlavné cirkvi s du­cho­ven­stvom vzde­la­ným na uni­ver­zi­tách. Neslo­bodno zabudnúť, že v tom istom čase narástol počet fun­da­men­ta­listov, evan­je­li­ká­lov, pen­te­ko­sta­listov a mor­mónov.

Ďalší záver ARIS-u: „Existuje teologická polarizácia ame­rickej spo­loč­nosti, keďže 34 % dospelých verí, že sú „zno­vu­zro­dení“ a 25 – 30 % odmieta možnosť osobného Boha. Tieto otázky viery pou­ka­zujú na kul­túrnu po­la­ri­záciu medzi pobožnou a bez­božnou časťou celo­štát­neho občianstva, ktoré sú t. č. zhruba na rov­na­kej úrovni.“

Spoluriaditeľka ARIS-u Ariela Keysarová upo­zor­nila Kato­lícku tla­čo­vú agen­túru (KTA), že:

„Niečkari sú jediná sledovaná skupina, ktorá zazna­me­nala vzostup vo všet­kých štátoch USA.“

Povedala, že neveriaci boli v minulosti stigma­ti­zo­vaní a zastra­šo­vaní, ale sociálna klíma sa zme­nila a dnes sa cítia „slo­bodní; už nie ako vyde­dení páriovia“.

Mark Silk dodáva: „Dnes to už neznamená vyhlásiť sa sám za to­tál­neho páriu.“

Kultúra sa zmenila a pripúšťa sa povedať:

Nie, nemám nijaké náboženstvo.

V reporte ARIS-u sa uvádza aj toto: „Výzva kresťanstvu v Spo­je­ných štátoch ame­rických pri­chá­dza ani nie tak od iných ná­bo­žen­stiev, ako skôr od od­mie­tania všetkých foriem orga­ni­zo­va­ného ná­bo­ženstva.“

Je príznačné, že medzi americkými pribú­da­jú­cimi „niečkarmi“ prevlá­dajú muži, čo súhlasí s medzi­ná­rod­nými ziste­niami, že ženy sú väčšmi navia­zané na cirkev.

ARIS to vysvetľuje: „Rodová nevyváženosť je naj­vyššia v sku­pine ‚niečkarov‘, ktorí nemajú ná­bo­žen­stvo, sú ateisti alebo agnostici. Pomer 60 mužov k 40 ženám je po­zo­ru­hodný výsledok; no zod­po­vedá pre­doš­lým ziste­niam, že ženy sú čas­tej­šie nábožné ako muži.“

Americkí katolíci zaznamenali len nepatrný pokles z 26 na 25 % dospelej po­pu­lácie. Veriacich Židov tiež ubúda, čo sa pre­ja­vuje pohy­bom mladých etnických Židov smerom k „niečkarom“ a je verným obrazom situ­ácie mladých bielych Ame­ri­ča­nov. Počet moslimov sa stroj­ná­so­bil, stúpol na 1,3 milióna, ale aj tak je ich menej ako 1 % dospelých.

Od druhého prieskumu ARIS v roku 2001 sa zazna­me­nala dra­ma­tická zmena v Novom Anglicku a Barry Kosmin z KTA ju ko­men­tuje:

„Úpadok katolicizmu na severovýchodu USA je niečo ohro­mu­júce; kato­líci tu stratili milión veriacich. Ich počet klesol zo 46 % na 36 % dospelých.“

Aj iné cirkvi tu stratili a Albert Mohler, rezident bap­tis­tic­kého se­mi­nára, vzdychá:

„Strata Nového Anglicka sa ma veľmi dotýka. Jasné, bude to nový príbeh. Bude to post­kres­ťanský príbeh, posti­hu­júci mnohé úseky našej spo­loč­nosti.“

Medzitým prieskum Pewu v roku 2008 zistil ešte dra­ma­tic­kejšie výsledky: „niečkari“ sú v USA po ka­to­lí­koch druhou naj­po­čet­nej­šou sku­pi­nou dospelých. Prví sú ka­to­líci (24 %), druhí nijaké ná­bo­žen­stvo (16 %) a tretí evan­je­li­kálni bap­tisti (11 %).

Prekvapením bolo predovšetkým to, čo sa týkalo kato­li­cizmu. Viac ako dvadsať miliónov kato­lí­kov opustilo svoju cirkev! To zna­me­ná, že jedna desa­tina ame­ric­kých dospelých sú teraz bývalí kato­líci. Katolícka deno­mi­nácia stra­tila tretinu svojich členov a o záchranu sa pri­či­nili hispánski prisťa­ho­valci. Phil Lawler, autor diela The Faithful Departed (asi Veriaci odišiel), napísal pre ka­to­lícke noviny:

„Najdôležitejšia historka o katolicizme v USA v prie­behu ostatnej gene­rácie nebol škandál sexuálneho zne­u­ží­va­nia, ani zmeny vyplý­va­júce z 2. va­ti­kán­skeho koncilu, ale hro­madný odchod kato­líkov, ktorí opustili svoju cirkev.“

Aj James Davidson z Americkej katolíckej univerzity narieka:

„Americkí katolíci sa stávajú čoraz indi­fe­ren­tnejší voči usta­no­ve­nej cirkvi.“

Kým Amerika má množstvo protestantských evan­je­listov, hľa­da­jú­cich si nástupcov, kato­lícka cirkev trpí veľkým nedostat­kom kňazov. KTA hlási, že od 50. rokov mi­nu­lého sto­ro­čia opustilo cirkev 20 000 kňazov (a že dnes jedna desa­tina kňazov po­ru­šuje celi­bátne sľuby). Kým v roku 1965 sa v se­mi­ná­roch pripra­vo­valo 10 000 oddaných mlá­den­cov na kňazstvo, v roku 2002 ich bolo len 3 400. U.S. News and World Report zistil, že v roku 1975 bolo v USA 59 000 kato­líc­kych kňazov, ale v roku 2007 už len 41 500, hoci celkový počet kato­líkov stúpol na 63 miliónov.

V roku 2009 uverejnil Pew rozšírenú verziu prieskumu z roku 2008, kde píše:

„Množstvá ľudí sa stali neviazanými, pretože neveria v Boha alebo učeniam väčšiny ná­bo­žen­stiev. Iní myslia, že nábožní ľudia sú pokry­teckí alebo radi súdia druhých, prí­padne ná­bo­žen­ské orga­ni­zácie príliš dbajú na pra­vidlá; nie­kedy obvi­ňujú svojich vodcov, že sa veľmi za­me­ria­vajú na pe­niaze a moc.“

Úpadok americkej nábožnosti má ďale­ko­siahle po­li­tické dôsledky. Po­do­mieľa, a tým osla­buje alianciu kon­zer­va­tív­nych ve­ria­cich s Re­pub­li­kán­skou stranou. Seku­la­risti sú väčšmi mestskí a koz­mo­po­litní, spra­vidla volia Demo­kra­tickú stranu. Newsweek: 75 % ná­bo­žen­sky neu­kot­ve­ných volilo Baracka Obamu.

Prieskum harvardského sociológa Roberta Putnama, autora Bowling Alone, z roku 2009, ukázal, že podiel „niečkarov“ medzi mladými Ame­ri­čanmi stúpol z 30 na 40 %.

Putnamov komentár: „To je veľká zmena, to je zará­ža­júci vývoj. Títo mladí ľudia vyrástli v čase, keď byť nábožný zna­me­nalo byť poli­ticky kon­zer­va­tívny, najmä v so­ciál­nych otázkach; odpu­dila ich into­le­rancia, strnulosť a doktri­nárske poli­tické názory. Oni sú budúc­nosť Ameriky. Ich názory a ná­bo­žen­ské oby­čaje pretrvajú a veľmi ovplyvnia bu­dúc­nosť.“

Aj cirkevné škandály prispeli v Amerike k strate viery. Obťa­žo­vanie detí kato­líc­kymi kňazmi zba­vilo lesku kato­lícke hrdenie sa vyššou morálkou. Podobne pô­so­bili evan­je­lické sexuálne škan­dály. Samo­vraždy v ohra­ni­če­ných kultoch, väzenia pre mor­món­skych poly­ga­mistov, do­konca vraždy na cir­kev­nej pôde – to všetko pošpi­nilo obraz zbožných vo ve­rej­nosti.

Ako to povedal Putnam, aliancia evanjelikálov s re­pub­li­kán­mi urýchlila vy­ha­sí­na­nie viery.

Komentár Marka Silka: „V 90. rokoch minulého sto­ro­čia ame­rická ve­rej­nosť sku­točne verila, že existuje dlho­dobé spo­je­nie medzi ‚ná­bo­žen­skou pra­vi­cou‘ a jed­nou po­li­tickou stranou a mno­hých ľudí to zviedlo na opačný smer… Pred­tým by boli po­ve­dali ‚Dobre, ale ja som určitý druh pro­tes­tanta‘; dnes po­ve­dia len ‚Do pekla! Nie, nej­dem s nimi.‘“

Vzdelané cirkvi odumierajú

Tu je ďalší ukazovateľ sklzu: Hlavné americké pro­tes­tan­tské cirkvi – elitné, libe­rálne deno­mi­nácie ako vysoké štíhle veže s du­chov­nými odcho­va­nými v se­mi­ná­roch – za mi­nulé pol­sto­ro­čie enormne upadli. Keď som bol mladý, v 50. rokoch mi­nu­lého sto­ro­čia, tieto telesá boli stĺpmi úcty­hod­nosti. Vedúci obchodu a pro­fe­sio­náli plnili ich lavice. „Sedem sestier ame­ric­kého pro­tes­tan­tizmu“ – pres­by­te­riáni, lute­ráni, episko­páli, meto­disti, ame­rickí bap­tisti, Kristovi žiaci a Zjed­no­tená Kristova cirkev – do­mi­no­vali v ná­bo­žen­skej krajine, ani neho­vo­riac o vi­dieckych kluboch; v so­ciál­nej prestíži o vežu pre­vy­šo­vali menej vzde­la­ných evan­je­li­kálov a fun­da­men­ta­listov.

No sedem sestier utrpelo drastické straty, stratiac takmer desať miliónov veriacich v čase, keď sa počet oby­va­te­ľov Ame­riky zdvoj­ná­so­bil. Spo­jení meto­disti sa scvrkli z 11 miliónov v roku 1960 na 7,9 milióna v roku 2008. Pres­by­te­riánska cirkev klesla zo 4,1 milióna na 2,2 milióna. Episko­páli z 3,4 milióna na 2,1 milióna. A tak ďalej.

V knihe The Empty Church: The Suicide of Li­be­ral Christianity (asi Prázdny kostol: Samo­vražda libe­rál­neho kres­ťan­stva) napísal Thomas Reeves:

„Ako sa všeobecne vie, hlavné cirkvi sa v prie­behu ostatných troch desať­ročí dra­ma­ticky scvrkli a vy­ze­rajú zmä­tené a bez­mocné.“ Dodal: „V roku 1995 zistil jeden výskumník, že meto­dis­tická cirkev strácala počas pre­doš­lých tridsať rokov každý týždeň tisíc veriacich.“

V 21. storočí sa celkový biedny vývoj nezlepšil. Prieskum ARIS 2008 ukázal, že podiel hlavných cirkví v oby­va­teľ­stve USA, ktorý bol 18,7 % v roku 1990, klesol v roku 2001 na 17,2 % a teraz je 12,9 %.

Mark Silk to komentuje: „Zdá sa, že americký systém dvoch tvárí pro­tes­tan­tizmu – ofi­ciálny proti evan­je­li­kál­nemu – ko­la­buje. Vynára sa nový druh evan­je­li­ka­lizmu a získava štatút nor­ma­tívnej formy ne­ka­to­líc­keho kres­ťan­stva v Spo­je­ných štátoch ame­ric­kých.“

Toto všetko naznačuje, že vzdelaní Američania, hlavná opora spo­loč­nosti, už ne­po­tre­bujú nad­pri­ro­dzené ná­bo­žen­stvo. Návštevnosť kostolov sa zvy­šuje len u menej vzde­la­ných. Vzhľad Ame­riky je zrejmý: ná­bo­žen­stvo inte­lek­tu­ál­nych snobov odu­miera, ná­bo­žen­stvo jed­no­du­chých nevzde­lan­cov je na vzostupe.

Pastoral Care of Oklahoma nedávno napísal takúto bilanciu roku 2008:

„Vlani bolo v USA zatvorených vyše 4 000 kostolov; svoje fary opustilo každý mesiac 1 700 pastorov; a z cirkví vystú­pilo každý deň 3 500 veriacich.“

Náboženské tabu sú preč

Napokon, tu sú aj ďalšie dôkazy úpadku náboženstva v USA: ná­bo­žen­ské tabu, ktoré vládli v spo­loč­nosti v 50. ro­koch mi­nu­lého sto­ro­čia, zmizli ako vče­rajší sneh. Vtedy bolo zlo­či­nom otvo­riť obchod v ne­de­ľu. Mohli ste byť uvrhnutý do vä­ze­nia, ak ste si kú­pili pohárik kok­tailu alebo loté­riový lístok; ak ste si v stánku pre­ze­rali časo­pis typu Play­boy alebo išli do kina na se­xu­álny film. Aj no­vi­no­vé články o sexe boli cen­zu­ro­vané. V nie­kto­rých štátoch bolo za­ká­zané pre­dá­vať pomôcky na zábranu pô­rod­nosti; predaj a ku­po­vanie kon­dó­mov sa všade dialo huš-huš. Bolo ťažkým zlo­či­nom byť homo­se­xu­álom; takí boli súdení na základe biblických zákonov proti „sodomii“. (Pa­mä­tám sa na jed­ného, ktorý spáchal samo­vraždu, aby sa vyhol súdu.) Nezo­so­bá­šené dvo­jice, prichy­tené v jednej spálni, mohli byť zatknuté. Podozrivo vy­ze­ra­júci párik nemal nádej dostať izbu v dobrom hoteli. Ak ote­hot­nelo nevy­daté dievča, bolo aj so svojou rodinou pred­metom vše­o­bec­nej hanby. Za potrat hro­zilo vä­ze­nie a zú­falé mladé ženy často umie­rali pri za­ká­za­ných pokusoch ukončiť nech­cené teho­ten­stvo. Z ka­za­teľ­níc sa napriek tomu bro­jilo proti sexuálnej výchove. Rozvod bol ne­mysli­teľný.

V tom istom čase vylučovali Židov z klubov, ktoré mali v adrese „Len pre kresťanov“ a ženy nemali prístup k mno­hým zamestnaniam. Čierni boli hnaní do segre­gácie ako Indiáni do re­zer­vácií. Nepúšťali sa do bielych škôl, reštau­rácií, hotelov, diva­diel, kúpe­ľov, ani susedstiev. Manželstvo zmie­ša­ných rás bolo zločinom.

Je samozrejmé, že v zmätku života existovali výnimky zo všetkých týchto obmedzení 50. rokov mi­nu­lého sto­ro­čia a mnohí proti nim re­be­lo­vali. Paše­ráci, prosti­túti, buka­nieri, oplzlí cynici existo­vali, ale zákon a jeho úrad­níctvo boli na strane tabu.

Sme o polstoročie ďalej. Morálka sa zjed­no­du­šila. Ne­zo­so­bá­šené dvo­jice žijú otvo­rene spolu s po­žeh­naním svojich rodín. Deti osa­me­lých matiek sú vítané rov­nako ako iné deti. Čiernym sa za­ru­čuje rov­nosť pred zá­ko­nom. Práva žien na prácu sú poistené zákonmi. Homo­se­xu­álny sex už nie je zločin. Hazardné hry nie­lenže nie sú za­ká­zané – štát ich orga­ni­zuje. Sexuálne filmy a ča­so­pisy sú také bežné, že sú nudné. Bary (v nie­kto­rých štátoch sa volajú liké­rové kluby) sú na každom rohu. Nedeľa je deň obrovského na­ku­po­va­nia.

Ako to, že morálka sa mohla natoľko zmeniť v prie­behu jedného života? Ako to, že väčšina z nás postarších ne­zazna­me­nala pre­bie­ha­júcu úžasnú trans­for­máciu? Keď si nie­kedy oži­vu­jem spo­lo­čenské zákazy našej mladosti, pri­pa­dajú mi nesku­točné, stra­tené v hmle mi­nu­losti.

Vidíme, že stigmy puritánskeho náboženstva v dru­hej po­lo­vi­ci 20. sto­ro­čia stra­tili svoju silu. Tým, že opustila puri­tán­sku men­ta­litu, uro­bila ame­rická spo­loč­nosť roz­ho­du­júci krok dopredu. Dnešné hod­noty to­le­ran­cie, akcep­tu­júce vče­raj­ších vy­de­den­cov spo­loč­nosti, sú sluš­nejšie, čestnejšie, humán­nejšie.

Do tretieho sveta

Väčšina pozorovateľov si myslí, že náboženstvo ostane v Ame­rike mocné aj v prie­behu budú­cich gene­rácií. Tvrdia, že hoci hlavné pro­tes­tan­tské cirkvi oča­káva osud ich európskych sestier a 20 miliónov kato­líkov už zbehlo, fun­da­men­ta­lis­ticko-evan­je­li­kálne hnutie pen­te­ko­sta­licky mor­món­skych kon­zer­va­tív­cov si zacho­váva veľkú silu. Nájdu sa však výskumníci, ktorí aj v tejto komu­nite novo­zro­de­ných nachá­dzajú znaky slab­nutia. V knihe The Fall of the Evan­ge­li­cal Nation: The Sur­pri­sing Crisis In­side the Church (asi Pád evan­je­li­kál­neho národa: Prekva­pu­júca kríza v cirkvi) píše novi­nárka Christine Wickerová, že vyná­šaná sila fun­da­men­ta­listov bola hrubo prehnaná. Jej kniha začína:

„Evanjelikálne kresťanstvo v Amerike umiera. Sú­čas­né veľké evan­je­li­kálne hnutia nie sú predvoj nie­čoho – sú ostatky nie­čoho, čo sa odkrýva na kaž­dom rohu. Kam­koľ­vek sa pozriete: kon­ver­zie (prestupy z cirkvi do cirkvi), bap­tizmus, členstvo, účasť, návštev­nosť, ná­bo­žen­ská sčí­ta­nosť, vplyv na kul­túru, všade bije do očí úpadok.“

V roku 2009 mala jedna esej v novinách Christian Science Monitor titulok „Blížiaci sa kolaps evan­je­li­kálov“. Michael Spencer v ňom vyriekol rovnaký súd:

„Sme na vrchole – v priebehu desiatich rokov nastane ohromný úpadok evan­je­li­kál­neho kres­ťan­stva. Po jeho roz­pade bude nasle­dovať zhor­šenie stavu hlavných pro­tes­tan­tských cirkví, čo všetko bude mať za následok pod­statnú zmenu ná­bo­žen­ského a vôbec kul­túr­neho základu západnej spo­loč­nosti. V prie­behu dvoch gene­rácií bude evan­je­li­ka­nizmus opusteným domovom polo­vice oby­va­teľov.“

Ešte je skoro posudzovať, či sú tieto pred­po­vede korektné. Je privčas upo­zor­ňovať na druhý vidi­teľný trend: nábo­žen­stvo opúšťa prvý svet a sťa­huje sa do menej vzde­la­ného a zle pla­te­ného tretieho sveta.

Viera ostáva mocná v islamskom svete, kde prísne ná­bo­žen­ské zákony pri­ka­zujú kame­ňo­vať ženy na smrť za cudzo­ložstvo, odťať ruky a nohy zlodejovi a iným pre­vi­nil­com, bičovať pijanov alko­holu a po­pra­viť „rúhačov“ – kde ohnivá viera ženie stovky mladých „martýrov“ dobro­voľne sa stať samo­vra­žed­ným aten­tát­ni­kom, živou bombou.

V južných trópoch – v Afrike, južnej Ázii a Latinskej Amerike – sú na vzostupe všetky formy kresťanstva emo­cio­nálne, pri­mi­tívne aj násilné. Štát s naj­vyšším počtom meto­distov je teraz Pobrežie Slo­no­viny. Úzko­prsí africkí angli­káni prehla­sujú na Lam­ber­to­vých sve­to­vých kon­fe­ren­ciách Angli­čanov, ktorí by chceli zrovno­právniť homo­se­xu­álov a ženy. V Nigérii pra­vi­delne pre­pu­kajú nepo­koje a boje medzi moslimami a kres­ťanmi. V mesticko-his­pán­skych oblastiach sveta sa v rámci kultu santeria ročne obetujú tisíce zvierat; imigranti pri­ná­šajú tento kult na Flo­ridu, kde mŕtvoly zvierat zne­čis­ťujú vodné toky.

Dr. Philip Jenkins z Pensylvánskej štátnej univerzity v knihe The Next Christendoom (asi Naj­bližší súdny deň kresťanstva) pred­po­vedá zlú bu­dúc­nosť, keďže pre­ľud­nený vul­ga­ri­zu­júci tretí svet sa stane mili­tan­tným nebezpe­čen­stvom, podobný dnešným moslimským tero­ristom. V prvom svete bude síce kresťanstvo postupne zanikať, ale početne narastie v ne­rozvi­nu­tých trópoch, kde žije v La­tinskej Ame­rike 480 miliónov ľudí, v Afrike 360 miliónov a v Ázii 313 miliónov.

Kresťania tretieho sveta sa orientujú na mágiu a vo viere vidia ochranu proti dé­mo­nom, čaro­dej­ni­ciam, zlým snom, nešťastiu a po­dob­ným poverám.

Dr. Jenkins napísal: „Tí ľudia interpretujú kaž­do­denné horory nad­pri­ro­dze­nými výrazmi. Často sa pokú­šajú dokázať svoju duchovnú moc zápasmi s bo­so­ráctvom. Sila viery na ča­ro­dej­nice vo väč­šine Afriky je udi­vu­júca. Iba ne­dávno, v roku 2001, bolo v De­mo­kra­tickej re­pub­like Kongo mače­tami na smrť dose­ka­ných v jednej ‚čistke‘ naj­menej tisíc údajných čaro­dej­níc. A strach z nich pri urba­ni­zácii nieže neklesá, ale sa ešte zvy­šuje. Od ko­lapsu apartheidu v Južnej Afrike v roku 1994 sa stalo čaro­dej­níctvo prvým sociálnym problémom v Sovete s jeho tromi miliónmi biednych oby­va­te­ľov.“

(Pamätáte sa na afrického evanjelikála, ktorý pri návšteve pen­te­ko­sta­lis­tickej guver­nérky Aljašky Sarah Palinovej, kan­di­dátky na úrad vice­pre­zi­dentky USA, kládol jej ruky na hlavu a pro­sil Boha, aby ju chrá­nil od ča­ro­dej­níc?)

Prof. Jenkins uvádza, že ozbrojení kresťanskí mili­tanti typu „armáda stra­ši­del­ného Boha Ugandy“ hro­madne vraždia. Aj „mobilné sily Ducha svätého sa zapá­jajú do boja proti bosorkám, zapo­jené do svätej vojny (proti ugandskej vláde)“. Vojaci Ducha svätého, mnohí z nich deti a mla­diství, boli obradne poma­zaní maslom, aby sa stali ne­priestrel­nými. Ne­po­mohlo to a povstanie bolo potla­čené. V roku 2000 zahy­nulo hro­mad­nou samo­vraždou viac ako tisíc ľudí inej ugandskej sekty, „Hnutia pre obnovu Desiatich božích pri­ká­zaní“.

Toto boli krajné prípady, ale ukazujú rozdiel medzi prvo- a tre­ťo­sve­to­vým kres­ťan­stvom a va­rujú pred po­ten­ciál­nym ne­bezpe­čen­stvom: Nigérii hrozí zrui­no­vanie v dôsledku stretu medzi moslimským džihádom a kres­ťan­skými križiakmi; to isté ne­bezpe­čen­stvo číha v Sudáne, Indo­nézii a na Fi­li­pí­nach; hinduistickí extré­misti ohro­zujú kresťanov v Indii.

Demografické projekcie naznačujú, že uvedené spory sa budú vyostrovať.

Ak náboženstvo ustupuje v prvom svete a pre­kvitá v treťom, dá sa po­ve­dať, že prvý vyhráva, druhý prehráva. Pomaly, pokojne, ne­po­zo­ro­vane vädne kres­ťan­stvo v zá­pad­ných demo­kra­ciách. Prebieha dlho­dobý posun civi­li­zácií, no väčšina z nás je príliš zamestnaná iným a ne­po­zo­ruje to.


Autor: James Albert Haught.

James Albert Haught je vydavateľ Charleston Gazette v Zá­pad­nej Vir­gí­nii a starší vy­da­va­teľ Free Inquiry. Dostal 20 no­vi­nár­skych cien a na­pí­sal osem kníh, vrá­tane Holly Horrors (1990, asi Sväté horory), 2000 Years of Dis­belief (1996, asi Dve­tisíc rokov neviery) a Honest Doubt (2007, asi Čestná po­chyb­nosť).

Prameň: James A. Haught, “Fading Faith”, Free Inquiry 30/2, February/March 2010, s. 19 – 26, 2010.

Preložil Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 81 v pondelok 15. februára 2010.

Jedna odpoveď na “Hasnúca viera”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *