Kategórie
Tlačové správy

Obyvatelia Slovenska žijúci v zahraničí

Národná analytická správa odhaľuje aj obyvateľov, ktorí sa rozhodli trvalo žiť v zahraničí. V predošlých dekádach dochádza k výraznému nárastu počtu obyvateľov Slovenska, ktorí hľadajú nové príležitosti mimo hraníc Slovenskej republiky. Hlavnými dôvodmi sú ekonomické faktory, najmä nedostatok vhodných pracovných miest, nízka úroveň platového ohodnotenia a obmedzené možnosti profesijného rastu.

SODB 2021

Viac ako štvrť milióna obyvateľov žije v zahraničí

Z celkového počtu 5 449 270 obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, sa 264 269 obyvateľov zdržiava na súčasnom pobyte v zahraničí. Títo obyvatelia tvoria 4,8 % zo všetkých obyvateľov SR. Zjednodušene je možné teda povedať, že takmer každý 20. obyvateľ Slovenska býval na súčasnom pobyte v čase sčítania v zahraničí. Obyvateľov, ktorí momentálne pobývajú na súčasnom pobyte v zahraničí, možno vnímať z dvoch pohľadov. Môže ísť jednak o osoby, ktoré sa natrvalo vysťahovali zo Slovenska, ale nesplnili si povinnosť odhlásenia, a preto majú trvalý pobyt stále evidovaný na území Slovenskej republiky, alebo je možné túto skupinu posudzovať ako dočasných ekonomických migrantov, ktorí v zahraničí pracujú, ale pravidelne sa vracajú na Slovensko, prípadne sa v budúcnosti plánujú trvale vrátiť, a preto sa neodhlásili zo svojho trvalého pobytu na Slovensku.

V zahraničí žije viac žien ako mužov

Na základe SODB 2021 bolo zistené, že spomedzi trvalo bývajúcich obyvateľov v Slovenskej republike so súčasným pobytom v zahraničí je viac žien s počtom 140 767, čo predstavuje podiel viac ako 53 %, pričom mužov je 123 502, čo predstavuje podiel nad 46 %.

Migrujeme hlavne do Českej republiky a Spojeného kráľovstva

Najviac obyvateľov s trvalým pobytom v SR a žijúcich v zahraničí má súčasný pobyt v Česku (77 014), čo predstavuje 29,1 % zo všetkých obyvateľov Slovenska žijúcich v zahraničí. Ďalej nasleduje Spojené kráľovstvo 48 932 (18,5 %) a Nemecko 25 134 (9,5 %). Z mimo­eu­róp­skych štátov najviac Slovákov žije na súčasnom pobyte v USA 7 898 (3,0 %) a v Kanade 3 082 obyvateľov (1,2 %).

Až zo 71 okresov SR smerujeme do Česka, Sobrance do Spojeného kráľovstva a obyvatelia okresu Rimavská Sobota preferujú Nemecko

Najpreferovanejšou zahraničnou destináciou súčasného pobytu obyvateľov Slovenska je Česko. Toto platí pre 71 okresov SR. Výnimkou sú 4 východoslovenské okresy (Levoča, Košice-okolie, Michalovce, Sobrance), ktorých obyvatelia žijúci v zahraničí majú najčastejšie súčasný pobyt v Spojenom kráľovstve. Obyvatelia s trvalým pobytom v okresoch na juhozápade Slovenska (Bratislava V, Dunajská Streda, Komárno) majú najčastejšie miesto súčasného zahraničného pobytu v Maďarsku. Obyvatelia okresu Rimavská Sobota jediní preferujú, ako prvú, voľbu súčasného pobytu v zahraničí Nemecko. Obyvatelia okresov v blízkosti hraníc s Rakúskom (Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Dunajská Streda) preferujú túto krajinu ako druhú najčastejšiu voľbu svojho súčasného pobytu v zahraničí, po Maďarsku.

V zahraničí žijú najmä obyvatelia okresov Michalovce, Levoča a Snina

Najvyšší podiel obyvateľov so súčasným pobytom v zahraničí je v okresoch Michalovce (9,1 % obyvateľov okresu), Levoča (8,5 % obyvateľov okresu), Snina (8,4 % obyvateľov okresu) a Stropkov (8,1 % obyvateľov okresu).

Bratislavčania sa nesťahujú do zahraničia

Obyvatelia Slovenska s trvalým pobytom v zázemí hlavného mesta vykazujú najnižšie podiely súčasného pobytu v zahraničí. Hlavné mesto SR Bratislava poskytuje zrejme vhodnú alternatívu oproti zahraničiu. Nesťahujú sa ani v okresoch Malacky (2,5 % obyvateľov okresu žije v zahraničí ), Senec (2,5 % obyvateľov žije v zahraničí okresu) a Hlohovec (2,6 % obyvateľov okresu žije v zahraničí).

Odchádzajú hlavne vysokoškoláci a stredoškoláci s maturitou

Spomedzi obyvateľov Slovenska žijúcich v zahraničí má najvyšší podiel obyvateľov stredoškolské vzdelanie s maturitou, čo predstavuje viac ako 32 % (t. j. 85 836). Ďalej nasledujú obyvatelia s vysokoškolským vzdelaním – 31 % (t. j. 81 934) z celkového počtu obyvateľov SR žijúcich v zahraničí.

O Slovenska odchádzajú hlavne slobodní a v produktívnom veku

Z hľadiska rodinného stavu predstavujú najvyšší počet i podiel slobodní obyvatelia s počtom 152 133 obyvateľov, s podielom cez 57 %. Ďalšou veľkou skupinou sú obyvatelia s rodinným stavom ženatý alebo vydatá (33 %). Z obyvateľov, ktorí majú súčasný pobyt v zahraničí, je až 87 % v produktívnom veku, čo je viac ako 230-tisíc. Dá sa predpokladať, že pravdepodobne odišli zo Slovenska za vzdelaním alebo za prácou, pričom neprerušili väzby, pretože majú na Slovensku stále trvalý pobyt.

Najčastejšie ide o ekonomicky aktívnych – pracujúcich ľudí

Z hľadiska ekonomickej aktivity obyvateľov so súčasným pobytov v zahraničí tvoria najväčšiu časť pracujúci (okrem dôchodcov) s podielom takmer 61 %. Druhou najpočetnejšou skupinou sú osoby v domácnosti, ktoré tvoria 15,6 % (t. j. 41 278). V rámci tejto skupiny je výrazná prevaha žien (68,6 % žien oproti 31,4 % mužov).


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *