Kategórie
Tlačové správy

Byty podľa vybraných charakteristík v porovnaní rokov 2011 a 2021

Podľa výsledkov sčítania 2011 a 2021 bolo najviac bytov v Slo­ven­skej re­pub­like v ro­din­ných domoch.

SODB 2021

Pri sčítaní v roku 2011 bolo v rodinných domoch viac ako 1 milión bytov, takmer 51 % z cel­ko­vého počtu bytov v SR. Medzi sčítaniami 2011 a 2021 sa počet bytov v ro­din­ných domoch zvýšil skoro o 90-tisíc na tak­mer 1,1 milióna. Počet bytov v by­to­vých domoch sa medzi sčítaniami v roku 2011 a 2021 zvýšil o viac ako 94-tisíc, z 931 605 v roku 2011 na 1 025 735 v roku 2021. Z cel­ko­vého počtu takmer 1,95 milióna bytov bolo trvalo obý­va­ných viac ako 1,7 milióna.

Trvalo obývané byty podľa typu kúrenia bytu

 • Najpoužívanejším typom kúrenia pri trvalo obývaných bytoch v SR bolo v roku 2011 ústredné kúrenie diaľkové (37 % bytov) a v roku 2021 bolo naj­pou­ží­va­nej­ším typom kúrenia v trvalo obývaných bytoch SR ústredné kúrenie lokálne, ktorým vy­ku­ro­valo v roku 2021 takmer 787-tisíc trvalo obývaných bytov. Z cel­ko­vého počtu trvalo obývaných bytov v SR išlo o podiel viac ako 45 %.
 • Medzi sčítaniami 2011 a 2021 sa znížil počet trvalo obývaných bytov vy­u­ží­va­jú­cich na kúrenie samo­statné vyku­ro­va­cie teleso. V roku 2011 využívalo na kúrenie samo­statné vy­ku­ro­va­cie teleso takmer 229-tisíc trvalo obývaných bytov a v roku 2021 viac ako 193-tisíc, pokles o viac ako 15 %.

Trvalo obývané byty podľa zdroja energie po­u­ží­va­ného na vy­ku­ro­va­nie bytu

 • Podľa výsledkov sčítania v roku 2011 a 2021 bol v trvalo obývaných bytoch SR najpoužívanejším zdrojom energie na vykurovanie plyn, ktorým v roku 2011 vykurovalo takmer 62 % trvalo obývaných bytov. Do sčítania v roku 2021 sa počet trvalo obývaných bytov, ktoré vykurovali plynom, zvýšil na viac ako 70 %.
 • Tuhým palivom paradoxne medzicenzálne vykuruje viac bytov. Druhým najpoužívanejším zdrojom energie na vykurovanie v trvalo obývaných bytoch bolo v roku 2011 aj 2021 pevné palivo. V roku 2011 vykurovalo pomocou pevného paliva takmer 280-tisíc trvalo obývaných bytov, ide o podiel viac ako 16 %. V roku 2021 vykurovalo pomocou pevného paliva skoro 340-tisíc trvalo obývaných bytov, čo predstavovalo podiel takmer 20 % z celkového počtu trvalo obývaných bytov v SR.
 • Elektrinu využívalo na vykurovanie pri sčítaní v roku 2011 viac ako 56-tisíc trvalo obývaných bytov, ktorých počet sa do roku 2021 zvýšil na viac ako 65-tisíc, ide o nárast o viac ako 15 %.

Trvalo obývané byty v SR podľa zásobovania vodou v byte

 • Najvyšší podiel trvalo obývaných bytov využíval pri sčítaní v roku 2011 a sčítaní v roku 2021 vodovod v byte zo spoločného zdroja. Počet trvalo obývaných bytov s vodovodom v byte zo spoločného zdroja vzrástol medzi sčítaniami 2011 a 2021 o viac ako 187-tisíc. Pri sčítaní v roku 2011 malo vodovod v byte zo spoločného zdroja takmer 1,35 milióna trvalo obývaných bytov a v roku 2021 ich bolo viac ako 1,535 milióna. V roku 2011 tvorili trvalo obývané byty s vodovodom v byte zo spoločného zdroja podiel takmer 80 % a v roku 2021 viac ako 88 % z celkového počtu trvalo obývaných bytov v SR.
 • Medzi sčítaniami 2011 a 2021 bol zaznamenaný pokles počtu trvalo obývaných bytov s vodovodom v byte z vlastného zdroja o viac ako 16-tisíc. Takýchto bytov bolo v roku 2011 v Slovenskej republike takmer 190-tisíc a v roku 2021 viac ako 173-tisíc.
 • Počet trvalo obývaných bytov bez vodovodu sa za posledných 10 rokov znížil takmer o 13-tisíc. Pri sčítaní 2011 bolo bez vodovodu viac ako 24-tisíc trvalo obývaných bytov a pri sčítaní 2021 sa ich počet znížil na viac ako 11-tisíc, pokles o viac ako 53 %.

Trvalo obývané byty v SR podľa dostupnosti kúpeľne a sprchovacieho kúta v byte

 • Kúpeľňu alebo sprchovací kút v byte malo podľa výsledkov sčítania 2011 viac ako 90 % trvalo obývaných bytov v SR. Pri sčítaní v roku 2021 sa podiel trvalo obývaných bytov s kúpeľňou alebo sprchovacím kútom v byte zvýšil na takmer 98 %.
 • Medzi poslednými dvomi cenzami v roku 2011 a 2021 sa počet trvalo obývaných bytov bez vane alebo sprchovacieho kúta znížil takmer o 19-tisíc, zo 44 681 v roku 2011 na 25 892 v roku 2021, ide o pokles o viac ako 42 %.

Trvalo obývané byty podľa dostup­nosti spla­cho­va­cieho záchoda v byte

 • Počet trvalo obývaných bytov s dostupnosťou spla­cho­va­cieho záchoda sa medzi sčítaniami v roku 2011 a 2021 zvýšil o viac ako 184-tisíc. V roku 2011 malo splachovací záchod v byte takmer 1,5 milióna trvalo obývaných bytov, viac ako 88 % z celkového počtu trvalo obývaných bytov v SR. Pri sčítaní v roku 2021 sa počet trvalo obývaných bytov so spla­cho­va­cím záchodom v byte zvýšil na viac ako 1,68 milióna, takmer 97 % z celkového počtu trvalo obývaných bytov v SR.
 • Počet trvalo obývaných bytov so splachovacím záchodom mimo bytu klesol takmer o 17-tisíc, z 36 445 v roku 2011 na 19784 v roku 2021. Okrem trvalo obývaných bytov so spla­cho­va­cím záchodom mimo bytu klesol za posledných 10 rokov aj počet trvalo obývaných bytov bez splachovacieho záchodu. Ich počet sa za posledných 10 rokov znížil o viac ako 30-tisíc, z 53 562 v roku 2011 na 23 235 v roku 2021.

Viac informácií poskytuje NÁRODNÁ ANALYTICKÁ SPRÁVA, ktorú si v plnom znení môžete stiahnuť.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *