Kategórie
Tlačové správy

Svetový deň vody si pripomíname 22. marca

Svetový deň vody  bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhro­maž­de­ním OSN na Kon­fe­ren­cii v bra­zíl­skom meste Rio de Janeiro.

SODB 2021

Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v sú­lade s od­po­ru­če­niami Kon­fe­ren­cie OSN o ži­vot­nom prostredí a roz­voji.

Podľa SODB 2021 má Slovenská republika 1 908 422 bytov, ktoré majú vo­do­vod v byte. Tieto byty pred­sta­vujú 85,37 % zo všetkých bytov v SR. Slovenské domácnosti tak patria k tým šťastným na svete, nakoľko výrazná väčšina z nich má pohodlný prístup k čistej vode. Vo­do­vod v byte z vlastného zdroja má 235 640 bytov, čo pred­sta­vuje viac ako 10,5 % bytov. Bez vo­do­vo­du je na Slo­ven­sku vyše 2 % bytov, presnejšie 45 468. Naj­me­nej bytov bez vo­do­vo­du je v Bra­tislav­skom kraji 670 bytov, čo pred­sta­vuje 0,2 %. Naj­viac bytov bez vo­do­vo­du je v Pre­šov­skom kraji a Ban­sko­bystrickom kraji.

Vodovod v byte

Na vysvetlenie: Prístup k vode vždy nezna­me­ná prí­pojku z ve­rej­nej siete. Byty môžu mať prístup k vode aj z vlastného zdroja. V tomto kontexte je v SR prístup k vode v bytoch veľmi dobrý, viac ako 85 % do­mác­ností má doma k dispo­zí­cii čistú vodu. Ak hovoríme o vo­do­vod­nej prí­pojke z ve­rej­nej siete, tú má v SR len 67 % domov a tak­mer 16 % domov má vlastnú.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *