Kategórie
Tlačové správy

Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal v de­cem­bri 2023 Šta­tis­tický lexi­kón obcí Slo­ven­skej re­pub­liky 2021.

Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2021
Šta­tistický lexi­kón obcí Slo­ven­skej re­pub­li­ky 2021.

Elektronická podoba Štatistického lexi­kó­nu obcí Slo­ven­skej republiky 2021 nad­vä­zuje na hod­notu a tra­díciu pôvodnej tlačenej pub­li­ká­cie, pri­náša po­rov­na­teľné množstvo detailných infor­mácií o obciach získa­ných zo Sčí­ta­nia oby­va­teľov, domov a bytov 2021, avšak s novými mož­nos­ťami prístupu a interakcie.

Štatistický lexikón je vďaka dlhému radu vydaní unikátnym dielom. Štatistický lexikón obcí Slo­ven­skej re­pub­liky 2021 obsa­huje údaje na úrovni Slo­ven­skej re­pub­liky, krajov, okresov, obcí, častí obcí a základ­ných sídel­ných jed­no­tiek, ktoré sú spra­co­vané k roz­ho­du­jú­cemu oka­mihu sčí­tania, tzn. k 1. ja­nu­á­ru 2021.

Lexikón prináša pohľad na rozmanitosť našich sídel prostred­níc­tvom vybra­ných údajov o oby­va­teľ­stve a jeho štruk­tú­rach, o eko­no­mickej akti­vite oby­va­teľ­stva, o do­chádzke oby­va­teľ­stva do za­mestna­nia, o počte cenzových domác­ností a tak­tiež o obý­va­ných domoch a obý­va­ných bytoch. Okrem toho sú v le­xi­kóne uve­dené aj infor­mácie o roz­lohe obcí a ich hustote osídlenia.

Lexikón pozostáva z tex­to­vej a dá­to­vej časti

Textová časť obsahuje metodické vysvetlivky k jed­not­li­vým pre­men­ným a prehľad územných zmien obcí a častí obcí, ku kto­rým prišlo od vy­da­nia pre­doš­lého Šta­tis­tic­kého lexi­kónu obcí Slo­ven­skej re­pub­liky 2011.

Dátová časť vyhotovená v dvoch for­má­toch (XLSX a CSV) obsa­huje:

  • prehľad počtu obyvateľov, domov a bytov za SR, kraje, okresy a mestá podľa sčítaní v rokoch 1970, 1980, 1991, 2001, 2011 a 2021,
  • údaje za SR, kraje a okresy podľa Sčí­ta­nia oby­va­te­ľov, domov a bytov 2021,
  • údaje za základné územné jednotky, tzn. obce, mestské časti Bra­tis­lavy a Ko­šíc alebo vo­jen­ské obvody, časti obcí a základné sídelné jed­not­ky podľa Sčí­ta­nia oby­va­te­ľov, domov a bytov 2021.

Ing. Peter Peťko, MBA, predseda Štatistického úradu SR: „Verím, že Štatistický lexikón obcí Slo­ven­skej re­pub­liky 2021 bude cenným nástrojom pre pra­cov­ní­kov štátnej správy a sa­mo­správy, ale svoje uplat­nenie nájde aj vo ve­dec­kých inšti­tú­ciách i v širšej ve­rej­nosti.“

Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2021 je dostupný na we­bo­vom sídle Šta­tis­tic­kého úradu SR a na www.sci­ta­nie.sk v časti Šta­tis­tický le­xi­kón obcí.


Inštruktážne video: Nájdi svoju obec.

Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Jedna odpoveď na “Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2021”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *