Kategórie
Tlačové správy

Európska súťaž v štatistike 2024

Dáta zo sčítania 2021 budú cenným pod­kla­dom pre zvy­šo­va­nie gra­mot­nosti mladých ľudí.

SODB 2021

Štatistický úrad SR otvára druhý ročník Európskej súťaže v šta­tis­tike 2023/2024, ktorá je určená stre­do­ško­lá­kom. Vďaka praktickým zadaniam súťaž učí vyhľa­dá­vať a pou­ží­vať overené fakty z ofi­ciál­nych dátových zdrojov. V tomto ročníku budú stre­do­ško­láci pra­co­vať aj s údajmi zo SODB 2021.

Európska súťaž v štatistike

Druhý ročník Európskej súťaže v štatistike je prí­le­ži­tos­ťou, ako zábavnou formou naučiť mladých ľudí správne čítať šta­tis­tické údaje, orien­to­vať sa v nich a správne ich inter­pre­to­vať. V tomto ročníku budú študenti stredných škôl pracovať aj s údajmi zo Sčí­ta­nia oby­va­te­ľov domov a bytov 2021, preštu­dujú si pod­robne publi­ká­cie, ktoré vznikli vďaka údajom, ktoré sčítanie prinieslo a budú vyhľadávať na stránke www.scitanie.sk.

Aktivitu realizuje Štatistický úrad SR v spo­lu­práci s Eurostatom (šta­tis­tickým úradom Európskej únie), pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súťažné tímy zložené z najviac troch študentov môžu registrovať ich tútori (peda­gó­go­via) od 7. no­vem­bra 2023 do 7. de­cem­bra 2023.

Potrebné informácie o súťaži záujemcovia nájdu na stránke Európska súťaž v štatistike.

PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD., generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a de­mo­gra­fie Šta­tis­tic­kého úradu SR: „Úprimne ma teší, že údaje zo SODB 2021 sa stali užitočným pomocníkom nielen pre od­bor­nú ve­rej­nosť, ale aj pre mas­mé­diá a laikov. V ďalšej etape, po tom, čo sú údaje už uverejnené a vy­hod­no­tené, nasleduje tá atrak­tív­nej­šia časť našej práce a síce preniesť údaje do publikácií a prinášať štatistiku v súvislostiach. Študenti majú jedinečnú možnosť sa zoznámiť s vývojom našej spoločnosti v rôznych súvislostiach a histo­rickom kontexte, tak ako nám odhalili sčítania za ostatných 100 rokov. Verím, že téma zaujme a naši študenti to úspešne dotiahnu až na víťazné priečky v európskom kole.“

Jasmína Stauder, koordinátorka Európskej súťaže v štatistike a hovorkyňa pre SODB 2021: „Údaje zo SODB 2021 sú veľkou pridanou hodnotou pre Európsku súťaž v štatistike, pretože odhaľujú, ako sa naša spoločnosť zmenila za ostatných 10 rokov. Vďaka časovým radom uverejneným na www.scitanie.sk sú aj vzácnou sondou do histórie Slovenska, kedy si študenti dokážu nájsť zaujímavé súvislosti už od roku 1860. Budú mať možnosť sa podrobne zoznámiť s publikáciami a pra­co­vať s vyhľa­dá­va­ním na stránke sčítania.“


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *