Kategórie
Tlačové správy

V rodinách založených manželstvom žije 53 % populácie Slovenska

Tento týždeň si pripomíname význam man­žel­stva pre spo­loč­nosť.

SODB 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal je­di­neč­nú publi­ká­ciu Rodinné sprá­va­nie po­pu­lá­cie Slo­ven­ska. Publi­ká­cia ana­ly­zuje rodiny ako celok v ich rôznych formách.

Štatistika v súvislostiach: Rodinné správanie populácie Slovenska
Publikácia Štatistika v sú­vis­los­tiach: Rodin­né sprá­va­nie po­pu­lá­cie Slo­ven­ska.

Hovorí o rodinách založených manželstvom, ro­di­nách za­lo­že­ných ko­ha­bi­tá­ciou (druh a družka), ro­di­nách osa­me­lých rodičov a opi­suje aj alter­na­tívne formy rodin­ného spo­lu­žitia. Publi­ká­cia vznikla vďaka údajom získaným zo Sčí­ta­nia oby­va­te­ľov domov a bytov 2021 (ďalej len SODB 2021). Dyna­mika zmien rodin­ných domácností je v publi­kácii za­chy­tená od roku 1961, prí­padne pri vybra­ných uka­zo­va­te­ľoch od roku 1991 po sčí­tanie v roku 2021.

Podľa SODB 2021 máme v Slovenskej re­pub­li­ke až 944-tisíc cenzových rodin­ných domácností, ktoré sú vytvo­rené vďaka man­žel­skému zväzku.

V rodinách, ktoré sú tvorené manželstvom žije 2,9 milióna oby­va­te­ľov (53 % po­pu­lá­cie štátu). Podľa SODB 2021 je 944-tisíc rodin­ných cen­zo­vých domácností, ktoré vznikli práve man­žel­ským zväzkom. Takmer dve pätiny (38 %) rodin­ných cen­zo­vých domácnosti, ktoré vznikli man­žel­stvom, má iba dvoch členov v do­mácnosti. Troj­člen­ných rodín zalo­že­ných man­žel­stvom je 29 %, štvor­členné tvoria štvrtinu (25 %).

Manželské páry sú najčastejšie ná­rod­nostne zhodné

Z hľadiska národnosti sú rodiny založené man­žel­stvom roz­li­šo­vané na ná­rod­nostne homo­gamné a he­te­ro­gamné. To zna­mená na tie, ktoré sa hlásia k zhodnej ná­rod­nosti (homo­gamné) alebo k roz­diel­nym ná­rod­nostiam (he­te­ro­gamné). V štruk­túre rodín za­lo­že­ných man­žel­stvom podľa ná­rod­nostnej homo­gamie/he­te­ro­gamie jed­no­značne pre­vlá­dajú ná­rod­nostne homo­gamné man­žel­stvá. Tie tvoria viac ako 91 % (860 695 rodín za­lo­že­ných man­žel­stvom).

Najvyšší podiel národnostne homo­gam­ných man­žel­stiev bol zistený u mu­žov (96 %) a žien (95 %) slo­ven­skej ná­rod­nosti. Ná­rod­nostná homo­gamia partnerov zna­mená, že naj­viac mužov slo­ven­skej ná­rod­nosti si zobralo za man­žel­ku ženu slo­ven­skej ná­rod­nosti a naopak. Vysoká miera ná­rod­nostnej homo­gamie mužov a žien je aj u rómskej ná­rod­nosti (do 83 %), ma­ďar­skej ná­rod­nosti (do 79 %) a ru­sín­skej ná­rod­nosti (do 64 %).

Zhoda bola pri SODB 2021 zistená u man­žel­ských párov aj v otázke ná­bo­žen­ského vyznania

Pod pojmom nábožensky homogamné manželstvá sa rozumie, že obaja man­že­lia dekla­ro­vali pri sčí­taní oby­va­te­ľov rov­naké ná­bo­žen­ské vyznanie alebo sú obaja bez ná­bo­žen­ského vyznania.

Najvyššia miera náboženskej homogamie sa vysky­tuje medzi rímsko­ka­to­líkmi. Vyše 87 % mužov rímsko­ka­to­lí­kov a 81 % žien hlásiacich sa k rímsko­ka­to­líckemu ná­bo­žen­skému vyznaniu má man­žel­ského partnera rímsko­ka­to­líka. V ná­bo­žen­skej zhode nasle­dujú man­žel­ské páry, ktoré dekla­ro­vali nábo­ženské vyznanie Sved­ko­via Je­ho­vovi (87 %). Spo­medzi mužov a žien bez ná­bo­žen­ského vyznania má 62 % z nich man­žel­ského partnera tiež bez ná­bo­žen­ského vyznania.

Manželské páry v SR sa zhodujú aj vo výške vzde­la­nia

Vďaka SODB 2021 vieme, že v slovenskej po­pu­lá­cii sú vi­di­teľ­né ten­den­cie k vzde­la­nostnej homo­gamii. Vše­o­becne je naj­vyššia miera vzde­la­nostnej homo­gamie u párov s vy­so­ko­škol­ským vzde­la­ním a so vzde­la­ním naj­nižším.

Muži s vysokoškolským vzdelaním mali v 67 % aj man­žel­ky s vy­so­ko­škol­ským vzde­la­ním a muži so základ­ným vzde­la­ním mali v 65 % aj man­žel­ku so základ­ným vzde­la­ním.

Pri manželoch s rôznym dosiahnutým stupňom vzde­la­nia vyššie vzde­la­nie do­sa­hujú ženy, oproti mužom. Až 59 % žien malo v ta­kom­to prí­pade vyššie vzde­la­nie. Vyššie vzde­la­nie u žien sa naj­vi­di­teľ­nej­šie pre­ja­vilo v man­žel­stvách s jed­ným die­ťa­ťom mladším ako 25 rokov, v kto­rých ženy majú do­siahnuté vyššie vzde­la­nie ako muži až v 69 %.

Manželské páry a štátne občianstvo

Je zrejmé, že vo všetkých typoch rodín zalo­že­ných man­žel­stvom do­mi­nujú rodiny, v kto­rých sú obaja man­že­lia občanmi Slo­ven­skej re­pub­liky, a to s po­die­lom v roz­medzí 98 – 99 %.

Rodín založených manželstvom, v ktorých sú obaja man­že­lia cudzinci, je menej ako 2,1-tisíca a tvoria 0,2 % zo všet­kých rodín za­lo­že­ných man­žel­stvom. Naj­čas­tej­šie ide o ukra­jinské man­žel­stvá (781 rodín, v kto­rých majú obaja man­že­lia ukra­jinské štátne ob­čian­stvo) alebo ruské man­žel­stvá (231 rodín, v kto­rých majú obaja manželia ruské štátne ob­čian­stvo). Zväčša ide o bez­detné rodiny man­že­lov – cu­dzin­cov (0,3 %).

Rodiny založené manželstvom žijú skôr v meste

Z hľadiska typov sídla je počet rodín zalo­že­ných man­žel­stvom mierne vyšší v meste ako na vi­dieku. Z tak­mer 945-tisíc man­žel­ských párov žilo v meste 482-tisíc (51 %) a na vi­dieku viac ako 462-tisíc (49 %).

Kompletné znenie publikácie Rodin­né sprá­va­nie po­pu­lá­cie Slo­ven­ska je k dispo­zí­cii na stiahnutie.

Vysvetlenie pojmov:

Homogamia

Náboženská, národnostná, vzdela­nostná homo­gamia – man­že­lia hlásiaci sa k rov­na­kým ná­bo­žen­ským vyzna­niam, k zhod­ným ná­rod­nostiam a zhod­nému vzde­la­niu.

Heterogamia

Náboženská, národnostná, vzde­la­nostná he­te­ro­ga­mia – man­že­lia hlásiaci sa k roz­diel­nym ná­bo­žen­ským vyzna­niam, k roz­diel­nym ná­rod­nostiam a roz­diel­nemu vzde­la­niu.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *